Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Прокуратурата подхвана Лена Бориславова

Разследването е за сключена неизгодна сделка, докато е била в ББР

Софийс­ката град­ска прокуратура образува досъдебно произ­вод­с­тво срещу начал­ника на кабинета на премиера в оставка Лена Борис­лавова, съобщи Би Ти Ви. Раз­с­лед­ването е за сключена неиз­годна сделка, докато Борис­лавова е била на работа в Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие (ББР) и е започ­нало преди месец, съоб­щиха от прокуратурата. Раз­с­лед­ват се основанията за пол­з­ване на вън­шна правна помощ, както и начинът, по който са изб­рани както адвокат­с­ката кан­тора, така и кон­к­рет­ния изпъл­нител. Материалите са получени от район­ната прокуратура, която в началото е проверявала договор за правни услуги на ББР, свър­зан с Лена Борис­лавова.

След като медиите раз­п­рос­т­раниха инфор­мацията от Софийс­ката град­ска прокуратура излязоха със съоб­щение, че наб­людават наб­людава образувано досъдебно произ­вод­с­тво за съз­нателно сключ­ване от длъж­нос­тно лице на неиз­годна сделка. От дър­жав­ното обвинение посоч­ват, че твър­дението, според което има раз­с­лед­ване срещу Борис­лавова, е невярна инфор­мация. От там обаче уточ­няват, че от 2017 година насам, , раз­с­лед­ванията не са срещу лица.

Пър­вите инфор­мации, че прокуратурата раз­с­ледва Борис­лавова се появиха в края на юни. Тогава стана ясно, че дър­жав­ното обвинение е изис­кало от ББР документи и инфор­мация за договора на бан­ката с адвокат­с­ката кан­тора “Джин­гов, Гугин­ски, Кючуков и Велич­ков“ — кой, защо и при какви условия го е сключил. Борис­лавова бе част от това адвокат­ско дружес­тво.

Самата Борис­лавова също съобщи за провер­ката във Фейс­бук, като написа: „Прокуратурата се е „самосезирала“, само че не за прос­рочените кредити или увреж­дането на дър­жав­ния ресурс, а заради договор, сключен с кан­тората, под­помог­нала новото ръковод­с­тво в пър­вите дни на бит­ката. Жъл­тите медии на ГЕРБ и ДПС и те рев­нос­тно учас­т­ват в бит­ката от ден едно. През май 2021 си мис­лех, че най-голямата лъжа за мен може да бъде, че лично получавам зап­лата от ББР в раз­мер на 14 000 лв. на месец. 12 месеца по-късно осъз­навам, че просто ми е лип­с­вало въоб­ражение.“

Това граничи по-скоро с някаква политическа акция. Така Лена Борис­лавова комен­тира вчера, че прокуратурата води раз­с­лед­ване срещу нея. “Аз съм супер спокойна, прокуратурата може да раз­с­ледва. Аз лично не съм под­писала никакъв договор, от името на бан­ката, нито от кан­тората, за което те визира. Странно е как водят досъдебно срещу кон­к­ретно лице, тъй като такова нещо не същес­т­вува в нашето наказателно правораз­даване от извес­тно време. Аз няма притес­нения, но за мен това не е правно основано дейс­т­вие“, каза тя на излизане от пар­ламента по време на кон­сул­тациите за със­тавяне на правител­с­тво.