Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Агенция „Тренд”: Румен Радев остава лидер по обществено доверие

Агенция „Тренд”: Румен Радев остава лидер по обществено доверие

Агенция „Тренд”: Румен Радев остава лидер по обществено доверие

„Продължаваме промяната” пак е първа сила, служебното правителство и кабинетът „Петков” са одобрявани от около 40%

Новият кабинет на Кирил Пет­ков се пол­зва с под­к­репата на 39% от всички запитани, като почти тол­кова (40%) са и тези, които са на противополож­ната позиция. Стой­нос­тите са напълно сходни с тези, с които започна и пър­вото служебно правител­с­тво на Стефан Янев през май миналата година, сочи проуч­ване на ”Тренд”.

Президен­т­с­ките избори през ноем­ври успяха да презаредят в определена степен доверието към президента Румен Радев и да го въз­с­тановят на нива от преди наз­начаването на служеб­ния кабинет. През януари положител­ната оцен­ката за неговата работа е 49%, а отрицател­ната 36%.

Правител­с­т­вото все още се пол­зва с “теф­лоново пок­ритие“, т. е. в пър­вите си стъпки доверието към него остава високо. Предиз­викател­с­т­вото пред управ­лението са ще са високите цени.

Това отбеляза пред Нова тв Димитър Ганев от “Тренд“.

Продъл­жаваме промяната“ е първа политическа сила с 26,4% от заявилите, че ще гласуват на евен­туални избори.

ГЕРБ остава близко до избор­ния си резул­тат с 22,3%.

БСП и ДПС са със сходни проценти — съот­ветно с 11,5% и 10,9%.

Пета политическа сила остава „Има такъв народ“ с 8,1%,

а шеста е „Демок­ратична Бъл­гария“ с 6,8%.

При “Въз­раж­дане“ има лек ръст в срав­нение с избор­ния резул­тат, като пар­тията се пол­зва с под­к­репата на 5,9% от заявилите, че ще упраж­нят правото си на глас при нови избори. Под пар­ламен­тар­ната бариера остават „Изп­рави се БГ! Ние идваме“ с 1,9% и ВМРО с 1,1%.

Повишаването на цените се явява основно предиз­викател­с­тво пред новата власт. Половината от бъл­гарите смятат, че пос­къп­ването на цените е с над 20%. Запазва се елек­торал­ната струк­тура от пос­лед­ните избори.

Традиционно изборите презареж­дат основ­ните инс­титуции с определена доза доверие. През 2021 г. оцен­ката за работата на пар­ламента падна на критично ниски нива, най-вече заради невъз­мож­ността да излъчи кабинет.

Положител­ните оценки се движиха около 15%, като дори през сеп­тем­ври стиг­наха до 12%. Отрицател­ните пък отбелязаха нива от 77%. Изборите за 47-то Народно съб­рание и успехът му в със­тавянето на правител­с­тво водят до ръст в под­к­репата към пар­ламента до 29%, а отрицател­ните оценки падат до 51%.

Новият кабинет на Кирил Пет­ков се пол­зва с под­к­репата на 39% от всички запитани, като почти тол­кова (40%) са и тези, които са на противополож­ната позиция. Стой­нос­тите са напълно сходни с тези, с които започна и пър­вото служебно правител­с­тво на Стефан Янев през май миналата година.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...