Румен Радев: Старият режим е в миналото

Румен Радев: Старият режим е в миналото

Трябва да инвестираме в младите, залогът е оцеляването ни като народ, заяви държавният глава в реч пред Народното събрание

Старият режим е в миналото, но демон­тажът на завещания влас­тови модел ще отнеме време, предуп­реди в реч пред Народ­ното съб­рание дър­жав­ният глава Румен Радев, който вчера заедно с вицеп­резидента Илияна Йотова се зак­леха на тър­жес­т­вена церемония, с което започна вторият им ман­дат.

За пореден път депутатите от коалицията ГЕРБ-СДС напус­наха залата по време на слово на президента. Този път те сториха това, когато Радев заговори за събитията от лятото на 2020 г. „Граж­дан­с­кият бунт срещу мафиотизацията на властта извади на повър­х­ността факти и процеси, които бяха премъл­чавани“, бяха думите, които извадиха от залата дов­чераш­ните управ­ляващи. Дър­жав­ният глава ги изп­рати с реп­ликата: „И на мен не ми е приятно, но пред­почитам истината“.

В Бъл­гария е налице антимафиот­ски кон­сен­сус“, смята Радев, който изтъкна в речта си, че пър­вият му ман­дат е бил в драматично време, когато авторитар­ният модел на управ­ление е бил в апогея си. „Наивно е да мис­лим, че след като повече от десетилетие допус­нахме да крепне коруп­цията и да се шири произ­волът, от днес за утре ще вър­нем Бъл­гария в коловоза на правото и демок­рацията“, заяви дър­жав­ният глава.

Президен­тът обеща да бъде критичен и към новата власт, когато намира дейс­т­вията й за неп­равилни, но и диалогичен за намирането на решения в кризата. Той отк­рои три области, в които е нужно да има кон­сен­сус, за да върви Бъл­гария нап­ред. Това са кон­с­титуционни промени, за нуж­дите на съдеб­ната реформа, но и други, които да гаран­тират финан­совата децен­т­рализация, засил­ването на раз­делението на влас­тите, раз­ширяването на граж­дан­с­кото учас­тие в управ­лението. На второ място Радев поиска кон­сен­сус по преодоляването на демог­раф­с­ката криза и по каузата за прос­ветена и образована нация. По неговите думи лип­сата на работещи социални механизми не може да бъде ком­пен­сирана от пазара и пиара, както и отсъс­т­вието на дър­жавна грижа да бъде заменено от благот­ворител­ността. Радев призова политиците да гледат на бъл­гарина като на човек, а не като на данъкоп­латец и работна сила.

Неот­ложно трябва да инвес­тираме в младите бъл­гари, Залогът е оцеляването ни като народ. Това е нещо, от което няма да се пол­зва сегаш­ното поколение политици. Времето на стратегии прик­лючи. Трябва да се дейс­тва вед­нага“, призова Радев.

Пъл­ния текст на речта на Румен Радев четете на стр. 78

Каре

Вигенин: Президен­т­с­ката инс­титуция светеше като фар

Когато за милиони бъл­гари беше най-тъмно, президен­т­с­ката инс­титуция остана да свети като фар, който дава посока. Това каза зам.-председателят на пар­ламента Крис­тиан Вигенин от БСП в реч, с която поз­д­рави от името на всички депутати президента Румен Радев и вицеп­резидента Илияна Йотова с встъп­ването им във втори ман­дат. „Истин­с­ките дър­жав­ници усещат духа на времето, раз­бират бол­ките и надеж­дите на своя народ и не се колебаят да дейс­т­ват решително, когато трябва да защитят бъдещето на родината си“, обърна се той към двамата.

Премиерът Кирил Пет­ков изрази съг­ласие с тезите, изложени в словото на дър­жав­ния глава. Той заяви след церемонията, че с радост ще приеме критиките на президента Радев, защото всички пред­с­тавители на властта са „от отбора на Бъл­гария“.

Като дос­тойно изпъл­нен определи досегаш­ния ман­дат на двой­ката Радев — Йотова зам.-председателят на БСП и сек­ретар на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Ирена Анас­тасова. „Ман­дат, в който президен­тът Радев не отс­тъпи от нито едно свое обещание, под­к­репи недовол­с­т­вото на бъл­гарите от наложения олигар­хичен модел на управ­ление на страната“, комен­тира тя.

От ГЕРБ-СДС обявиха, че причината да напус­нат пленар­ната зала е, че Радев е изпол­з­вал обръщението си за политически атаки. „Фак­тът, че ГЕРБ напус­наха и бой­котираха речта, говори много зле за тях. ГЕРБ отказаха да присъс­т­ват в политичес­ката реал­ност. Темата не е ГЕРБ, а е Румен Радев. Той е президен­тът обединител и чакам с интерес втория му ман­дат“, комен­тира поведението на дяс­ната опозиция левият депутат Алек­сан­дър Симов. Според него речта на Радев е била една от най-силните, произ­насяни в пос­лед­ните години в пар­ламента.