Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Денков: Ако МЗ реши да затвори училищата, ще го направи

Денков: Ако МЗ реши да затвори училищата, ще го направи

Денков: Ако МЗ реши да затвори училищата, ще го направи

Основ­ният фак­тор за допъл­нител­ните почивни дни между сроковете са сиг­налите, които се получават, че учениците са уморени и имат нужда от почивка, заедно с учителите, обясни пред „Нова телевизия” минис­търът на образованието акад. Николай Ден­ков. БГНЕС припомня, че на прес­кон­ферен­ция във втор­ник акад. Ден­ков обяви, че на отрас­ловия съвет в петък ще пред­ложи обявяване на неучебни дни между двата срока. Така децата и учителите ще имат 9 почивни дни, заедно с уикен­дите, за да си починат, а и за да отмине въл­ната на новозаразени с COVID-19. Моите съоб­ражения са свър­зани изк­лючително с учениците и учителите. Здрав­ните мерки се вземат от здрав­ното минис­тер­с­тво. Ако то реши, че трябва да зат­вори училищата по-рано – ще го нап­рави. Това е тяхно право, за да запазят здравето, уточни той. Акад. Ден­ков посочи, че ситуацията със заразените ученици е много пъс­тра. Затова се акцен­тира на локал­ния под­ход. Средно за страната каран­тинираните учители са 3,6%. В Благоев­г­рад са 8,5%, а в Тър­говище — 1,08%. Раз­ликата е осем пъти. При каран­тинираните ученици — средно за страната процен­тът е 2,58. В Бур­гас са почти 5%. В Тър­говище са 0,5%, уточни минис­търът.

Той посочи, че учениците могат да бъдат офор­мени в елек­т­ронна среда, при нас­тоящата ситуация. Няма заповед да бъдат изпит­вани присъс­т­вено, а досега това било само препоръка при спадането на въл­ната. При положение, че в момента вър­вим в друга посока — тя вече не е съв­сем адек­ватна, защото съз­дава друго нап­режение, уточни акад. Ден­ков. В момента онлайн учат около 15% от учениците.

Комен­тар от минис­търа дойде и за тес­т­ването на учениците. Убеден е, че това е една от мер­ките, която трябва да се прилага. Иначе, решението колко пъти сед­мично децата да се изс­лед­ват било на Здрав­ното минис­тер­с­тво. Ако имаше тес­тове за два пъти, тряб­ваше да се тес­т­ват два пъти. В момента ги няма. Това не означава, че тес­т­ването вед­нъж е излишно, каза акад. Ден­ков. Само за пос­лед­ния един месец броят на положител­ните тес­тове в училищата се е увеличил 10 пъти почти. Това показва, че те са започ­нали да хващат въл­ната, каза още минис­търът.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...