Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Скопие официално се отказа от териториални претенции

Скопие официално се отказа от териториални претенции

Скопие официално се отказа от териториални претенции

До месеци между двете столици ще заработи самолетна линия

Вчера сут­ринта Репуб­лика Северна Македония (РСМ) е изп­ратила вер­бална нота до ООН, че се отказва от териториални претен­ции спрямо Бъл­гария чрез заяв­лението, че името Северна Македония се отнася само до наз­ванието на дър­жавата, а не на геог­раф­с­ката област, част от която е на наша територия. Това беше и едно от шестте основни искания на София, за да се под­нови диалогът между двете страни по даването на раз­решение за започ­ване на преговори за член­с­тво на РСМ в ЕС. В отговор Бъл­гария се е съг­ласила да изпол­зва официално крат­кото име на РСМ — Северна Македония.

Това стана ясно по време на пър­вото посещение на министър-председателя Кирил Пет­ков в Скопие, където той се срещна с новоиз­б­рания си север­номакедон­ски колега Димитър Ковачев­ски. Водената от премиера делегация, която включ­ваше и минис­т­рите на вън­ш­ните работи Теодора Ген­чов­ска, на тран­с­порта и съоб­щенията Николай Събев и зам.-председателя на пар­ламента Крис­тиан Вигенин бе в РСМ по повод 30-ата годиш­нина от независимостта на страната.

По време на срещата между двамата премиери не бе под­писан документ, но те са очер­тали приоритетите пред Бъл­гария и Северна Македония до 2029 г. стана ясно по време на съв­мес­т­ния брифинг.

На 25 януари ще има съв­мес­тно заседание на правител­с­т­вата на двете страни, с което фак­тически ще започне работата на петте договорени работни групи — по икономика, кул­тура, инф­рас­т­рук­тура, европейска интег­рация и история, чието съз­даване бе договорено вчера. Те ще се срещат всяка сед­мица, съобщи бъл­гар­с­кият министър-председател. От тук нататък доб­росъсед­с­т­вото ще се измерва в реално пос­тиг­нати стъпки и резул­тати. Линията София-Скопие ще бъде реал­ност до два месеца, раз­каза още Пет­ков, цитиран от аген­ция БГНЕС.

Като премиер започ­вам с един от най-важните въп­роси за РС Македония — евроин­тег­рацията на страната. Двамата с бъл­гар­с­кия премиер Кирил Пет­ков искаме да изпол­з­ваме новата енер­гия за пос­тигане на общата цел — за по-добро бъдеще на двете страни, каза македон­с­кият премиер Димитър Ковачев­ски.

Македон­с­кият премиер очаква членовете на съв­мес­т­ната историческа комисия да съоб­щават заедно какво е договорено пред общес­т­веността. Той очаква това да бъде мост към бъдещето, а не към миналото, каза още Ковачев­ски. Той заяви, че ще се финализира и договорът за тран­с­г­ранично сът­руд­ничес­тво, с което ще бъде отворен гранич­ният пункт Клепало.

По-късно министър-председателят проведе срещи с президента на съсед­ната страна Стево Пен­даров­ски и с пред­седателя на македон­с­кия пар­ламент Талат Джафери.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...