Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 47-ият парламент започна работа, България чака работещо правителство

47-ият парламент започна работа, България чака работещо правителство

47-ият парламент започна работа, България чака работещо правителство

Обзор на първия парламентарен ден. Какво каза президентът Радев на депутатите? Кои са в ръководството на НС?

В петък официално започна работа 47-то Народно съб­рание. То бе отк­рито от доайена му 70-годишният лекар-уролог и дъл­гогодишен дирек­тор на бол­ници доц. Силви Кирилов. Пар­ламен­тът успешно избра свое ръковод­с­тво и е в очак­ване на кон­сул­тациите, които започ­ват от понедел­ник при президента, за да може до края на сед­мицата да бъде със­тавен работещ кабинет с най-вероятна фор­мула „Продъл­жаваме промяната“ — БСПИТНДБ.

Президен­тът Радев към народ­ните пред­с­тавители: Да спрем лобизма, да не дадем шанс на миналото да поиска реванш

За мен е чест да бъда сред пър­вите, говорили пред 47-то Народно съб­рание. С тези думи президен­тът Румен Радев започна словото си пред новия пар­ламент.

Поз­д­равявам вас, народ­ните изб­раници, на които хората гласуваха доверие да ги пред­с­тав­лявате. Надеж­дите към новия пар­ламент са огромни, посочи дър­жав­ният глава.Той припомни, че за първи път в рам­ките на една година се фор­мира пар­ламент в страната ни за трети път: „Бъл­гарите не се обър­наха назад и изборите през ноем­ври го показаха. Нашето общес­тво каза „не“ на прев­зетата дър­жава и рес­тав­рирането на авторитаризма“.

Като приоритетна задача Радев посочи демон­тажа на прокурор­с­кия чадър над коруп­цията. “Надявам се всички демок­рати и отляво, и отдясно да са убедени, че това е ключът към бъдещето. Ако пар­ламен­тът не успее да пос­тигне промени в прокуратурата в обоз­рим срок, то много скоро миналото ще поиска реванш“, каза той.

“Нашето общес­тво още търси изход от коруп­цион­ното статукво“, добави Радев и посочи, че на страната е нужен политически кон­сен­сус за рефор­мис­тко и социално правител­с­тво. “От това зависи стабил­ността на политичес­ката сис­тема, която не може да понесе тежестта на нови избори, изтъкна той. Дър­жав­ният глава под­черта, че важ­ният кон­сен­сус е този за закон­ността и справедливостта.По думите му е ред на време на национално съг­ласие: „Нужен ни е кон­сен­сус на рефор­матор­с­ките сили около устой­чиво управ­ление. От него зависи да имаме правител­с­тво“.

Радев привет­с­тва започ­налите раз­говори между потен­циал­ните партньори.„В Бъл­гария протичат дъл­боки процеси по въз­с­тановяване на демок­рацията“, каза президен­тът. Той се обърна към народ­ните пред­с­тавители и им каза, че те трябва да въз­с­тановят доверието на граж­даните: „Не можем да допус­нем пилеене на историческо време, нито да бъдем под­в­лас­тни на популизма и лъжата. Общес­т­вото ни очаква обновяване на избирател­ните списъци“.Като основа за кон­сен­сус пос­тави закон­ността. Като приоритетна задача определи демон­тажа на прокурор­с­кия чадър над коруп­цията: „Надявам се всички демок­рати от ляво и от дясно да са убедени, че това е ключът към бъдещето. Без справед­ливост и закон­ност всички добри намерения са обречени на провал“. Бор­бата с пан­демията също остава приоритетна задача според него.Радев благодари на учас­т­ниците в служеб­ното правител­с­тво: „Струва си да раз­г­ледате бюджета, който служеб­ното правител­с­тво е длъжно да внесе по закон“.

Той отк­рои кон­сен­суса по вън­ш­ната политика като особено важен: „Важно е дип­ломацията да бъде в ръцете на дип­ломати от кариерата“.„Крайно време е да се прек­рати пороч­ната прак­тика ключови закони да се изменят с преходни и зак­лючителни раз­поредби. Това е вратата на лобизма и тя трябва да бъде зат­ворена“, категоричен беше президентът.Той припомни думите си от 47-мия пар­ламент, че усилията ще бъдат без­п­лодни, ако не са насочени към укреп­ване на държавността.„Вярвам, че този пар­ламент има капацитета да върне оптимизма на бъл­гарите и да изведе страната по пътя на модер­низацията. Иск­рено ви желая успех във вашата отговорна мисия“, завърши Радев.

Нашето общес­тво все още търси изход от коруп­цион­ното статукво, но то каза „не“ на прев­зетата дър­жава и на рес­тав­рирането на авторитаризма. Време е за национален кон­сен­сус, който да съдържа важни приоритети“, каза още президентът.Той привет­с­тва започ­налите раз­говори за ново правителство.„Вие трябва да вдъх­нете живот на пар­ламен­тар­ния кон­т­рол, да вър­нете граж­даните в управ­лението“, каза още Радев. „Не можем повече да допус­нем пилеене на историческо време“, допълни той.

Надеж­дите към новия пар­ламент са огромни, а залогът — съд­бовен. Нека преди да изговорим пър­вите си думи да осмис­лим мисията, която бъл­гар­с­ките граж­дани ни въз­ложиха, каза пред новите депутати в 47-ия пар­ламент президен­тът Радев.

Шефът на пар­ламента — 34 годишен юрист от „Продъл­жаваме промяната“

34-годишният адвокат Никола Мин­чев, депутат от „Продъл­жаваме промяната“ е новият пред­седател на пар­ламента.

Мин­чев бе изб­ран за пред­седател на пар­ламента със 158 гласа “за“ и 72 “въз­дър­жал се“ и 1 “против“.

Никола Мин­чев е завър­шил е право в СУ “Св. Климент Охрид­ски“ и е кор­поративен адвокат в “Джин­гов, Гугин­ски, Кючюков и Велич­ков“.

Владее анг­лийски и нем­ски.

Сферите му на работа като адвокат са нед­вижими имоти, енер­гетика и общо кор­поративно право.

Женен е и е баща на 2 деца.

Мин­чев като доб­роволец е помагал на каузата за защита на плажа „Корал“ от алчни биз­нес интереси за зас­т­рояване, в която лично е ангажиран и бъдещият премиер Кирил Пет­ков.

Заместник-председатели на пар­ламента са юрис­тът Мирос­лав Иванов от „Продъл­жаваме промяната“. Той е водач на лис­тата на ПП в Ямбол, адвокат е в Софийска адвокат­ска колегия и специалист по семейно, трудово и зас­т­рахователно право. Увлича се по спорт.

От БСП заместник-шеф и на това НС ще е Крис­тиан Вигенин. Той е на 46 години и има богата прак­тика в европейс­ките проб­леми и в бъл­гар­с­ката политика. Работил е в младеж­ките струк­тури на БСП и в отдел „Меж­дународен“ на „Позитано“ 20. Депутат в 40-то, 43, 44, 45, 46 и 47-то НС, евродепутат от 20072013 г. и е избиран в Президиума на ПЕС и за меж­дународен сек­ретар на БСП (с прекъс­вания) от 2001 до 2013 г., вън­шен минис­тър в кабинета „Орешар­ски“, зам.-председател на 44, 45, 46 НС.

От ГЕРБ-СДС зам.-председател отново е Росица Кирова. Биз­нес­дамата от Видин и бивш кандидат-кмет на дунав­с­кия град бе част от пар­тията на шоумена Слави Трифонов „Има такъв народ“, но бе изк­лючена заради снимки в прос­ловутия джип на екс­п­ремиера Борисов, когото прид­ружаваше при визитата му във Видин. Депутат от ГЕРБ в 45, 46, 47 НС и зам.-председател на пос­лед­ните две.

ОТ ДПС за трети път зам.-шеф на пар­ламента е прос­вет­ната специалис­тка Мукадес Нал­бант. Тя е депутат от м.април 2021 г. и още с влизането си в НС стана под­г­лас­ник на неговия пред­седател. В миналото заемаше отговорни длъж­ности в прос­вет­ното минис­тер­с­тво.

От ИТН заместник-председател е Ива Митева, която в двата кратки ман­дата през 2021 г. бе пред­седател на пар­ламента. Преди това Митева е екс­перт в Минис­тер­с­тво на правосъдието и в Прав­ната дирек­ция на НС, която оглавява в течение на години.

Демок­ратична Бъл­гария“ ще се пред­с­тав­лява в президиума на пар­ламента от о. р. ген. Атанас Атанасов. 62-годишният юрист и дясна ръка и политически нас­лед­ник на Иван Кос­тов начело на ДСБ е бил прокурор в Раз­г­рад, а в правител­с­т­вото на Кос­тов — сек­ретар на МВР и шеф на Национална служба „Сигур­ност“. По-късно е шеф в „Инфор­мационно обс­луж­ване“ при кабинета „Борисов„, депутат в 40-то, 43, 45, 46 и 47-то НС, заместник-председател в пос­лед­ните два пар­ламента и шеф на Комисията по вът­решна сигур­ност в част от ман­дата на 43-то НС.

От „Въз­раж­дане“ заместник-председател е Цончо Ганев — 42 годишен икономист, завър­шил Стопан­с­ката академия „Д. Ценов“ в Свищов. Той е работил в час­т­ния сек­тор и е зам.-председател на ПП „Въз­раж­дане“ и общин­ски съвет­ник във Варна.

Пред­седател на ПГ на “Продъл­жаваме промяната“ е Анд­рей Гюров, а негови замес­т­ници ще бъдат Яна Бал­никова и Калоян Икономов.

Гюров е преподавател по финанси в Американ­с­кия универ­ситет в Бъл­гария и кон­сул­тант в бан­ковата сфера.Групата на ГЕРБ-СДС ще бъде водена от Десис­лава Атанасова, чиито замес­т­ници са Алек­сан­дър Нен­ков, Румен Хрис­тов и Тома Биков.

Мус­тафа Карадайъ е начело на ДПС, замес­т­ван от Йор­дан Цонев, Халил Летифов и Хамид Хамид.

БСП е водена от лидера в оставка Кор­нелия Нинова. Зам.-председатели ще са Атанас Зафиров, Драгомир Стой­нев, Христо Проданов.

Начело на групата на “Има такъв народ“ остава сценарис­тът от „Шоуто на Слави“ и ТВ 7/8 Тошко Йор­данов, ще го замес­тва Вик­тория Василева, която е лидер на младеж­кото СДС по времето на Иван Кос­тов, а сега орг­сек­ретар на ИТН, заместник-председател на 45 и 46-тото НС.

Пред­седател на “Демок­ратична Бъл­гария“ е Христо Иванов, замес­т­ници: Атанас Славов, Иван Димит­ров, Владис­лав Панев.

“Въз­раж­дане“ ще бъде водена от пар­тий­ния лидер Кос­тадин Кос­тадинов със замес­т­ник Петър Пет­ров.

КАРЕ

Какво казаха пар­тий­ните лидери

Кирил Пет­ков зове за нулева толеран­т­ност срещу коруп­цията

Стиг­нахме дотук заради алч­ността, егоизма и нехайс­т­вото на много от бив­шите депутати. Тoва са просто корум­пирани лобисти без никакъв истин­ски биз­нес. Дами и гос­пода, това трябва да спре, трябва да спре днес, каза в НС лидерът на „Продъл­жаваме промяната“ Кирил Петков.Ние сме горд народ с велика история, намиращ се на най-красивото кътче на Земята, но близо 2 млн. от нашите сънарод­ници са изб­рали за свой дом място извън Бъл­гария. На всеки площад нашите избиратели ни молеха да вър­нем младите хора обратно. Тези думи бяха изричани често през сълзи.Какво да кажем за магис­т­рала Хемус, за която се дават милиарди, а не се строи? Какво да кажем за цената на тока, а за прос­ловутата връзка от Гър­ция? Как сме стиг­нали дотук?Отговорът се крие само в няколко думи — алч­ност, егоизъм и нехайс­тво — не на всички, но много от тях.Време е за истин­ско правосъдие в Бъл­гария, за нулева толеран­т­ност към коруп­цията, нулева тър­пимост към краж­бите“, категоричен бе Пет­ков.

БСП има антик­ризисен план за пър­вите 100 дни

БСП е готова с прог­рама за пър­вите 100 дни и тя е финан­сово раз­четена, обяви от трибуната лидерът на пар­тията и пред­седател на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Кор­нелия Нинова. И обеща, че ще положи усилия за редовно правител­с­тво и стабилно мнозинство.Тя изтъкна и без­п­рецеден­т­ната ситуация — че нито бюджет на служеб­ния кабинет може да бъде приет преди Новата година, нито този на новото мнозинство.Лидерът на социалис­тите в оставка очерта и трите основни приоритета на БСП в парламента.“Ние влизаме с три приоритета: пър­вият — истин­ска промяна на досегаш­ния модел на управ­ление, въз­с­тановяване на кон­с­титуцион­ния прин­цип на раз­деление на влас­тите, правова държава.Второ, превеж­дане на дър­жавата и народа през кризите с грижа за хората.Трето, активна проев­ропейска политика на рав­ноп­равни пар­т­ньори на ЕС за ускорено приемане на Плана за въз­с­тановяване и раз­витие“, заяви Нинова.“Преди пет години точно тук ние назовахме модела на управ­ление така — паралелна дър­жава на зад­кулисието и народ, поробен от свои“, самоцитира се Нинова с речта си от отк­риването на 44-ия пар­ламент. “И започ­нахме своята битка, бяхме сами и не беше лека“, върна се назад соц­лидер­ката, като стигна и до протес­тите преди година, поис­кали промяна.“И днес раз­бираме нашата задача — да нап­равим тази промяна“, раз­тъл­кува събитията соц­лидер­ката. БСП раз­бира същ­ността на това в справед­ливи закони и справед­ливо правосъдие на този, който е нарушил законите, продължи Нинова.Тя се обяви срещу лобис­т­ките закони и за реформа на съдеб­ната сис­тема, като изведе най-големия проб­лем в страната според социалис­тите — ръс­тът на цените и обед­няването.

ДПС: Избирателите ни задъл­жиха да тър­сим заед­ност и диалог

47-ото Народно съб­рание се учредява в края на една година, която ще запом­ним с кризи и избори. Кризите предиз­викаха избори, изборите предиз­вик­ваха и задъл­бочаваха кризите“, заяви от трибуната на пар­ламента пред­седателят на ДПС Мус­тафа Карадайъ.

Избирателите задъл­жиха пар­ламен­тарно пред­с­тавените пар­тии да тър­сят мак­симално съг­ласие за национални приоритети“, каза Кар­дайъ.

Въз­раж­дане“: Тече пос­леден срок да се оттлас­нем от дъното

От днес започва да тече пос­лед­ният срок, в който Бъл­гария може да се оттласне от дъното.

Това каза в дек­ларация от трибуната на НС пред­седателят на пар­тия “Въз­раж­дане“ Кос­тадин Костадинов.„Въпреки че политичес­ката класа я доведе до това положение, раз­пъната от Великите сили просто не може да си поеме дъх. Днес народът ни зас­лужава нови и отк­ровени водачи, крайно е време политиката да се води от смели мъже. Крайно време е бъл­гар­с­ката политика да бъде управ­лявана от дос­тойни мъже. Бъл­гария има имунна сис­тема. Има своите без­с­т­рашни синове и дъщери. Хора, които искат дос­тойно бъдеще

КАРЕ

Новият пред­седател на пар­ламента: НС няма да е гумен печат на изпъл­нител­ната власт

Няма да поз­воля 47-ото НС да бъде гумен печат и в придатък на изпъл­нител­ната власт. Това е ситуация, която ние ще се стремим да избяг­ваме. Ще имаме истин­ска пар­ламен­тарна репуб­лика. Въп­росът за справед­ливостта е много наболял. Кон­к­рет­ните параметри на съдеб­ната реформа все още трябва да се доуточ­няват. Наш приоритет е зак­риването на специализираните съд и прокуратура. Темата за смяната на глав­ния прокурор е много наболяла. Този въп­рос на първо място трябва да мине през депутатите в прав­ната комисия. Глав­ният прокурор управ­лява власт върху всички прокурори. Промените във ВСС могат да се правят по Закон за съдеб­ната власт. Кон­с­титуцията сама по себе си е добра, но могат да се нап­равят някои промени. Защо да не се започне дебат и да видим докъде ще стигне“, комен­тира Никола Минчев.Приоритет е да се зак­рие специализираният съд. Смяната на глав­ния прокурор е много наболяла, но изис­ква малко повече време, добави той.Той е срещу политичес­кото номад­с­тво в пар­ламента — преминаването на депутати от една пар­ламен­тарна група в друга, и ограничението това да се прави вероятно ще остане в правилника.По думите му е въз­можно да се въведе и тес­т­ване за депутатите вед­нъж сед­мично, както е за учениците.Не съм бил член на друга пар­тия, каза той.

КАРЕ

ПП: Асен Василев — финан­сов минис­тър, Бойко Раш­ков — отново начело на МВР

Асен Василев ще бъде пред­ложението на “Продъл­жаваме Промяната“ за финан­сов минис­тър.

Кирил Пет­ков е пред­ложението за премиер, а служеб­ните минис­три Бойко Раш­ков и Николай Ден­ков за съот­ветно минис­тер­с­т­вата на вът­реш­ните работи и на образованието.

Имената пот­върди в студиото на Нова телевизия лично Асен Василев.

Пот­върди и че идеята е всеки от коалицион­ните пар­т­ньори да има вицеп­ремиер. Струк­турата на Минис­тер­ски съвет обаче под­лежи на уточ­няване и тези идеи под­лежат на раз­говор.

Има идея да се отдели Минис­тер­с­тво на е-управлението и да се отдели в струк­тура кон­т­ролът върху усвояването на еврофонодовете, особено актуален заради Плана за въз­с­тановяване и раз­витие, който ще стар­тира.

Има идея и дър­жав­ните аген­ции да се отделят в Минис­тер­с­тво на индус­т­рията, но Асен Василев отрече Кор­нелия Нинова да се обсъжда като име за негов ръководител. Минис­тер­с­т­вата, на които „Продъл­жаваме Промяната“ държи и за които са пред­ложили да са водещи са тези на финан­сите, на вът­реш­ните работи, на икономиката, за което смятат, че имат голям екс­пер­тен потенциал.От Василев обаче не дойде категорично пот­вър­ж­дение, че соб­с­т­веникът на спедитор­с­ката фирма ЕКОНТ и депутат от „Продъл­жаваме промяната“ Николай Събев (обсъж­дан като тран­с­пор­тен минис­тър — бел. Ред.) и служеб­ния премиер Стефан Янев влизат в със­тава на Минис­тер­с­кия съвет.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...