Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Лорер: Навиваме ръкави и скачаме в битката с корупцията, знаем, че няма да е лесно

Лорер: Навиваме ръкави и скачаме в битката с корупцията, знаем, че няма да е лесно

Лорер: Навиваме ръкави и скачаме в битката с корупцията, знаем, че няма да е лесно

Админис­т­ратив­ната реформа, която планират управ­ляващите, ще наложи невъз­мож­ност проек­тобю­джетът на служеб­ния кабинет да бъде изцяло адап­тиран към този, който под­гот­вят от ПП

Коалицион­ното споразумение е мащабно, докумен­тите са готови, в момента изг­лаж­даме стилис­тични детайли. Надяваме се коалицион­ните ни пар­т­ньори, които имат по-сложни струк­тури, да приемат тези документи, когато са готови, с необ­ходимата скорост. Всички коалиционни пар­т­ньори са заявили ясно желание да учас­т­ват в управ­лението“, заяви Даниел Лорер от “Продъл­жаваме промяната“ пред БНР. Той посочи, че “ПП навива ръкави и скача в бит­ката с коруп­цията с ясното съз­нание, че няма да е лесна“, комен­тира Епицентър.бг. Здрав­ната битка започва тепърва, бъл­гар­с­кото общес­тво беше оставено да умира. Ще дейс­т­ваме с обяс­нителни мерки, общес­т­вото ни не е готово за задъл­жителни мерки, комен­тира Лорер. В резул­тат на общо лошо здраве, на лоша бол­нична грижа и на един опасен вирус нашата смър­т­ност е втора в света. Това е катас­т­рофа за Бъл­гария. Минис­търът на здравеопаз­ването трябва да е силен човек, в тази посока имаме добри идеи, заяви още Лорер. По му най-неотложната грижа на ПП е да се измисли как бъл­гаринът да не прекара зимата на студено и как дър­жавата да му помогне. Поемането на дъл­гове не е проб­лем за бъл­гар­с­ката икономика. Ние сме по-богати откол­кото си мис­лим, ако спрем краж­бите и очевид­ното отк­лоняване на сред­с­тва, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПП. Той допълни, че бъл­гар­с­ките регулатори не кон­т­ролират дей­нос­тите в дър­жавата както трябва и това е един от проб­лемите. Увери, че пред­с­тоят промени в ръковод­ните със­тави. Админис­т­ратив­ната реформа, която планират управ­ляващите, ще наложи невъз­мож­ност проек­тобю­джетът на служеб­ния кабинет да бъде изцяло адап­тиран към този, който под­гот­вят от ПП.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...