Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Откриха деветнадесетото издание на „Българската Коледа“ в подкрепа на децата, нуждаещи се от спешна помощ и интензивно лечение

Откриха деветнадесетото издание на „Българската Коледа“ в подкрепа на децата, нуждаещи се от спешна помощ и интензивно лечение

Откриха деветнадесетото издание на „Българската Коледа“ в подкрепа на децата, нуждаещи се от спешна помощ и интензивно лечение

Години наред „Бъл­гар­с­ката Коледа“ доп­ринася за утвър­ж­даване на дарител­с­ките традиции в страната и е доказател­с­тво, че можем да бъдем обединени и да живеем в хуманно общес­тво. Дава ни надежда, че заедно можем да нап­равим така, че Бъл­гария да има едно по-добро бъдеще, заяви президен­тът Румен Радев в дет­с­кото отделение на Клиниката по очни болести към Универ­ситет­с­ката многоп­рофилна бол­ница за активно лечение „Алек­сан­д­ров­ска“ в София. В присъс­т­вието на лекари, деца и родители дър­жав­ният глава обяви старта на девет­надесетото издание на благот­ворител­ната инициатива „Бъл­гар­с­ката Коледа”, която се провежда под негов пат­ронаж, съобщи прес­цен­търът на дър­жав­ния глава. Президен­тът беше прид­ружаван от съп­руга му Десис­лава Радева. Дър­жав­ният глава под­черта, че с под­к­репата на цялото ни общес­тво, с усилията на лекарите и със своята проз­рач­ност и ефек­тив­ност, „Бъл­гар­с­ката Коледа“ се е превър­нала в кауза, която се пол­зва с огромна общес­т­вена под­к­репа и доверие. Благот­ворител­ната инициатива изос­тря и общес­т­веното внимание към проб­лемите и политиките към дет­с­кото здравеопаз­ване в страната. Благодаря ви за всеот­дай­ността и грижите към мал­ките пациенти, за високия професионализъм и волята, която проявявате всеки ден във вашата трудна и изк­лючително благородна професия, обърна се Радев към присъс­т­ващите лекари. Кам­панията, която ще продължи през цялата след­ваща година е под нас­лов „Дари надежда на дете в беда“. Президен­тът посочи, че новото издание на инициативата е в под­к­репа на децата, които се нуж­даят от спешна помощ и интен­зивно лечение. Основ­ната цел на „Бъл­гар­с­ката Коледа“ кам­пания 2021/2022 е да под­помогне подоб­ряването на диагностично–лечебния процес с осигуряването на медицин­ска апаратура за дет­ски клиники и отделения в цялата страна. Това ще раз­шири и въз­мож­нос­тите на лекарите в Бъл­гария да прилагат съв­ременни методи на лечение. Благодарение на проявената съп­ричас­т­ност на хиляди доб­родетелни бъл­гари, осем­надесетото издание на „Бъл­гар­с­ката Коледа“, пос­ветена на децата с тежки хронични заболявания, раз­полага с бюджет от 1 850 000 лв. Под­помог­нати са 500 деца за осъщес­т­вяване на диаг­нос­тика, лечение и рехабилитация. В процес на дос­тавка е медицин­ска апаратура за 27 лечебни заведения от цялата страна. „Особено сме доволни, че успяхме да осигурим съв­ременен високотех­нологичен апарат – “RED Digital Cаmera”, специално за дет­с­кото отделение на Клиниката по очни болести към УМБАЛ „Алек­сан­д­ров­ска“, под­черта президен­тът Радев. Дър­жав­ният глава изрази надежда, че благодарение на усилията на лекарите и на високотех­нологич­ната апаратура все по-малко деца ще бъдат изложени на риск от ретинопатология, услож­нения на по-късен етап от раз­витието и въз­можна загуба на зрение.

Президен­тът и неговата съп­руга раз­говаряха с ръковод­с­т­вото на УМБАЛ „Алек­сан­д­ров­ска“. В срещата учас­т­ваха дирек­торът на бол­ницата д-р Атанас Атанасов, доц. д-р Алек­сан­дър Оскар — начал­ник на Клиниката по очни болести, доц. д-р Галина Димит­рова — ръководител на Дет­ско очно отделение и проф. д-р Ива Пет­кова. В рам­ките на срещата пред­с­тавителите на ръковод­с­т­вото на лечеб­ното заведение споделиха големия интерес на млади лекари към специализация в бол­ницата. Сред акцен­тите в раз­говора между дър­жав­ния глава и медицин­с­ките специалисти бе и необ­ходимостта от подоб­ряването на материал­ната база на бол­ницата и на отдел­ните клиники в нея.

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...