Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Гечев, БСП: Успехът на всяка българска президентска двойка е успех и за страната

Румен Гечев, БСП: Успехът на всяка българска президентска двойка е успех и за страната

Румен Гечев, БСП: Успехът на всяка българска президентска двойка е успех и за страната

Раз­ликата на балотажа е смаз­ваща, тя е доста необик­новена и положителна за двой­ката Радев-Йотова. Това се дължи на много пар­тии, но нека да припом­ним, че дър­жав­ният глава излезе на бъл­гар­с­ката политическа сцена като избор на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия, заяви проф. Румен Гечев, член на Национал­ния съвет на БСП в ефира на БТВ като допълни, че успехът на всяка бъл­гар­ска президен­т­ска двойка е успех и за страната. В резул­тат на прекон­фигурацията на политичес­ката среда в Бъл­гария има нова пар­тия, която свали ГЕРБ от власт. Това беше целта на БСП от много години и тя беше пос­тиг­ната. БСП има по-малко депутати, но стратегически без нас не може да бъде сфор­мирано правител­с­тво, тоест БСП ще бъде най-вероятно и във властта, каза още той и допълни, че по-трудното тепърва пред­с­тои, тъй като трябва да се справят със сериоз­ните предиз­викател­с­тва, които са пред нас. По думите на Румен Гечев исканията на левицата са много ясни и са записани  в предиз­бор­ната й прог­рама. Ние пред­ложихме крат­кос­рочна Прог­рама за пър­вите 100 дни от управ­лението на правител­с­т­вото, която при пред­варител­ните раз­говори е била пос­рещ­ната положително от потен­циал­ните ни пар­т­ньори. Пред­лагаме още ком­пен­сации на семейс­т­вата с ниски доходи и въз­мож­ността пър­вите 200 квтч елек­т­роенер­гия да им бъдат платени от бъл­гар­с­ката дър­жава, припомни проф. Гечев част от пред­ложенията на левицата и добави, че помощта за бъл­гар­с­кия биз­нес трябва да е така, както помагат правител­с­т­вата в Европейс­кия съюз. [pic]Според социалис­тът хоризонта на коалицион­ния кабинет ще зависи от това доколко  ефек­тивно ще изпъл­нява прог­рамата, която ще бъде приета, както и от волята на народа, а учас­тието на всяка една от “пар­тиите на промяната“ е критично важна. „В продъл­жение на много години Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия категорично и твърдо защитаваше общес­т­вения интерес в пар­ламента. Затова е напълно естес­т­вено да сме “пар­тия на промяната“, каза още той

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...