Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Българите в Германия обсъдиха с вицепрезидента перспективите пред страната

Българите в Германия обсъдиха с вицепрезидента перспективите пред страната

Бъл­гарите в Гер­мания се въл­нуват какво се случва в родината им и как се раз­вива. Във Фран­к­фурт на Майн близо три часа пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката общ­ност обсъж­даха с вицеп­резидента Илияна Йотова широк кръг от теми – от бав­ния вак­синационен процес в Бъл­гария и зат­руд­нения дос­тъп до здравна помощ в редица части на страната, през двата неус­пешни опита за със­тавяне на правител­с­тво, необ­ходимостта от съдебна реформа, до политиките за борба с обез­людяването и задър­жането на младите хора чрез повишаване качес­т­вото на вис­шето образование и адек­ват­ността му на пазара на труда.

В срещата учас­т­ваха над 70 души, сред които учители, ръководители на бъл­гар­ски дружес­тва, адвокати, лекари, ИТ специалисти, студенти. Бъл­гар­с­ката общ­ност е добре интег­рирана и високо ценена. Тема на раз­говорите беше и Планът за въз­с­тановяване и устой­чивост. Вицеп­резиден­тът изтъкна, че той е основа за раз­витието на икономиката, а не само усвояване на сред­с­тва. Сънарод­ниците ни пос­тавиха въп­роса за приз­наването на бъл­гар­с­кия за матуритетен език. Йотова обясни, че въп­реки усилията на бъл­гар­с­ките евродепутати, Европейс­ката комисия не е изляза с общо решение, а такова трябва да се пос­тига на двус­т­ранно ниво. Вицеп­резиден­тът винаги пос­тавя въп­роса при срещите си на високо ниво в раз­лич­ните страни, включително и Гер­мания.

От своя страна, пос­ланикът на Бъл­гария в Гер­мания Елена Шекер­летова изтъкна, че вицеп­резиден­тът Йотова е трайно ангажирана с опаз­ването и раз­витието на бъл­гар­с­ката иден­тич­ност в чуж­бина. Илияна Йотова е убедена, че укреп­ването на национал­ната иден­тич­ност става чрез опаз­ването и раз­п­рос­т­ранението на бъл­гар­с­кия език, чрез увеличаване на кул­тур­ното влияние на древ­ната бъл­гар­ска дър­жава. Вицеп­резиден­тът работи активно за връщането на загубените позиции на бъл­гарис­тиката по света. Илияна Йотова изрази надежда, че след­ващо редовно правител­с­тво и пар­ламент ще започне работа по осъщес­т­вяването на ней­ната идея за Бъл­гар­ски кул­турен инс­титут, който да увеличи кул­тур­ното влияние на Бъл­гария по света и да събира сънарод­ниците ни зад граница.

Пос­ланик Шекер­летова, генерал­ният кон­сул във Фран­к­фурт Антоанета Бай­чева и пред­с­тавителите на бъл­гар­с­ката общ­ност благодариха на вицеп­резидента за отк­ровения раз­говор.

Илияна Йотова бе във Фран­к­фурт за отк­риването на бъл­гар­с­кия щанд на Меж­дународ­ния панаир на книгата.

Необ­ходима е дър­жавна политика за повече бъл­гар­ски книги. Свалянето на ДДС на 9% е нав­ременно, но не може да бъде мярка само по време на криза. Трябва да мотивираме бъл­гар­с­ките автори. С тези думи вицеп­резиден­тът Илияна Йотова откри във Фран­к­фурт бъл­гар­с­кия щанд на 73-ия Меж­дународен панаир на книгата – най-голямото и прес­тижно изложение, което предос­тавя много въз­мож­ности за кон­такти.

Книгата е белег на раз­витието на едно общес­тво. Бъл­гар­с­ката книга е въп­рос на иден­тич­ност“, заяви вицеп­резиден­тът и под­черта, че бъл­гар­с­ката нация е съз­дадена от книж­нината и кул­турата. Според Йотова са необ­ходими целеви сред­с­тва за биб­лиотеките в Бъл­гария, със специално внимание върху мал­ките населени места и отдалечените региони.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...