Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вицепрезидентът: Държавата да се върне в малките населени места

Вицепрезидентът: Държавата да се върне в малките населени места

Вицепрезидентът: Държавата да се върне в малките населени места

Срещу порочния модел на концентриране на европейските пари в няколко големи града се обяви Илияна Йотова

Необ­ходимостта от децен­т­рализация на общините, целенасочена дър­жавна политика за справяне с обез­людяването и задър­жането на младите хора в Бъл­гария бяха основни теми на раз­говорите на вицеп­резидента Илияна Йотова с ръковод­с­т­вото на община Девин. На срещата с кмета Здравко Иванов беше обсъден въп­росът с общин­с­ката бол­ница. „Девин­с­ката бол­ница се превърна в нарицателно. Преди много години, когато Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването беше решило да я зак­рие, с усилията на отговорни хора успяхме да я спасим. Сега отново е изп­равена пред проб­леми и дър­жавата трябва спешно да я под­помогне, за да продължи да фун­к­ционира, особено важно е в условията на пан­демия“, посочи Илияна Йотова, като под­черта, че зат­руд­неният дос­тъп до здравна помощ е недопус­тим в европейска дър­жава в 21 век.

Вицеп­резиден­тът споделя нас­тояването на общините за по-голяма самос­тоятел­ност и свобода да се борят за сред­с­тва, а не да раз­читат на благораз­положението на по-голямата община или на дър­жавата.

На срещата беше обсъден и въп­росът с мес­т­ните турис­тически обекти, които са в ръцете на мес­тни фун­к­ционери на политически пар­тии. Никой не знае къде отиват сред­с­т­вата от тези обекти, а същев­ременно общината полага грижи за тях­ното под­дър­жане. Обез­людяването, лип­сата на поминък и мотивация на младите хора да останат в родината бяха теми и на раз­говора на Илияна Йотова с жители на село Триг­рад. Вицеп­резиден­тът отбеляза, че сред­с­т­вата от национал­ния и европейс­кия бюджет се кон­цен­т­рират в няколко големи града на Бъл­гария, а демог­раф­с­ките пус­тини раз­ширяват своя обх­ват и все повече бъл­гар­чета се раж­дат зад граница. „Демог­рафията не е само статис­тики и док­лади, а целенасочена дър­жавна политика за закон­ност и ред, за работа и сигур­ност“, посочи Йотова и нас­тоя за специална дър­жавна политика за заетост във високоп­ланин­с­ките и по-бедните региони. „Европейс­ките сред­с­тва стигат само до определени джобове, оказа се, че някои от къщите за гости не са за гости, а за соб­с­т­веника си. Трябва да скъсаме с пороч­ния модел на усвояване на европейс­ките пари, а те да раз­виват бъл­гар­с­ката икономика“, заяви вицеп­резиден­тът, като изтъкна, че за това е необ­ходима политическа воля и мисъл за хората.

За пореден път Илияна Йотова призова дър­жавата да се върне в мал­ките населени места, някои от които са откъс­нати от света. „Магис­т­ралите са хубаво нещо, но останалите пътища не са ремон­тирани от десетки години“, посочи вицеп­резиден­тът.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...