Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП иска общинските болници да имат статут на защитени

БСП иска общинските болници да имат статут на защитени

БСП иска общинските болници да имат статут на защитени

За нас ключовите думи в тази ситуация са: промяна, но и стабилност, предвидимост и сигурност, заяви Корнелия Нинова

Ръковод­с­т­вото на БСП проведе среща с кметове на общини, за да се запоз­нае със зат­руд­ненията пред тях при справянето с кризата и преди приемането на дър­жав­ния бюджет за след­ващата година.

“Всички трябва да се мобилизираме в помощ на хората в след­ващите тежки месеци. Вие сте на първа линия, най-близо до бъл­гар­с­ките граж­дани. Моля, организирайте всички ресурси да осигурим социални услуги на бед­ните, слабите, пен­сионери  и под­к­репа на младите семейс­тва, деца, работещите. Ние сме готови с кон­к­ретни решения за проб­лемите в общините: 

1.  Общин­с­кото здравеопаз­ване да е абсолютен приоритет. Общин­ски бол­ници в отдалечени и трудни райони да станат защитени бол­ници така, както има защитени училища. Това означава да се под­силят с допъл­нително, целево финан­сиране, да не се зак­риват. Готови сме с критерии как да стане и списък на тези бол­ници. Всеки бъл­гар­ски граж­данин, където и да се намира, да има дос­тъп до лечение.

2. Заради увеличението на ток, газ, парно, храни пред­лагаме увеличение на суб­сидията към общините с 20% и ръст в стан­дар­тите на делегираните дър­жавни дей­ности в бюджета за след­ващата година.

3. Процент от съб­раните данъци да остават в общината и да стигат обратно за хората, от които са платени. Сега тряб­ват кон­к­ретни и работещи решения. Готови сме да дис­кутираме нашите с всеки, за да намерим съг­ласие и прис­тъпим към бързи дейс­т­вия,“ заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.    

Кметовете призоваха в след­ващия дър­жавен бюджет да бъдат пред­видени повече сред­с­тва за общините, пред­вид увеличаващите се цени на тока и нуж­дата да се увеличи зап­лащането на служителите от админис­т­рацията.

За нас ключовите думи в тази ситуация са: промяна, но и стабил­ност, пред­видимост и сигур­ност“. Това заяви в ефира на Нова телевизия лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. По думите й това е въз­можно — променяш модел на здравеопаз­ване и правиш общин­с­ката бол­ница защитено заведение, което дава стабил­ност на хората в региона, дава сигур­ност на лекарите, че ще работят там и пред­видимост, че ще има регионално здравеопаз­ване и всеки бъл­гарин ще има дос­тъп до качес­т­вено такова.

Момен­тът е изк­лючително важен за решителни дейс­т­вия. Изтече времето за дис­кусии и приказки“, категорична бе Кор­нелия Нинова. Нинова комен­тира, че в момента 1 237 080 семейс­тва пол­з­ват само дърва за огрев. Тя заяви, че първо решение е времен­ното спиране на износа на дърва, за да се помогне на над 1 млн. бъл­гар­ски домакин­с­тва.

Тя комен­тира, че в резерва би тряб­вало да има олио, захар, мляко, сирене и други стоки, закупени още на нис­ките цени. По думите й, ако сега те бъдат пус­нати на пазара, това ще успокои цените, а резер­вът ще се запълни от произ­водителите и тър­гов­ците, от които дър­жавата ще купи и така ще помогне и на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво. 

По-нисък ДДС за храните

Помолена да комен­тира с кого БСП ще търси раз­говори след изборите, Кор­нелия Нинова под­черта, че по ключови теми трябва да се търси съг­ласие отсега. Тя отбеляза, че и Европа, и светът призовават за намаляване на данъците на горива, на енер­гоносители, акцизи, ДДС. „Можем ли да се съг­ласим отсега, че на 15.11.2021 г. ще внесем намаляване на ДДС за храните от мал­ката кош­ница от 20 на 9%?“, попита тя. Лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти заяви, че БСП е готова да раз­говаря с всички, но ще търси обединение около промяна, която трябва да започне, защото същес­т­вената промяна още не е започ­нала. Нинова под­черта, че към момента левицата не води предиз­борно раз­говори с други пар­тии и ще ги води след изборите. „Призоваваме пар­тиите да извадят прог­рами, да дадат идеи, да кажат съг­ласни ли са да се стар­тира атомна цен­т­рала“, попита още тя. По думите й АЕЦ „Белене“ е дъл­гос­роч­ното решение за бъл­гар­с­ката енер­гетика и икономика. Кор­нелия Нинова под­черта, че хората искат да знаят дали ще има 120 лв. за пен­сионерите през януари, фев­руари и март. „Ние пред­лагаме да има“, допълни тя. Кор­нелия Нинова под­черта, че основ­ният опонент на БСП е старият модел на управ­ление, който трябва категорично да бъде променен и това трябва да започне с промяна в законодател­с­т­вото.

В здравеопаз­ването – пред­видимост и смяна на модела

Помолена да изрази мнение за случ­ващото се в здравеопаз­ването в момента, Нинова комен­тира: „Тряб­ваше да има пред­видимост и да има под­готовка, както и всяка здравна мярка да бъде обявявана заедно с икономическа и социална. Ние бихме нап­равили след­ното – каз­ваме: зат­варят се училищата, след един месец. В същата заповед трябва да пише и че родителите, които остават да гледат децата си, получават по една средна работна зап­лата за страната, за това че са в неп­латен отпуск. Зат­варяме кина театри, кул­турни мероп­риятия от дадена дата. На тези самоосигуряващи се хора също се изп­лаща  по една зап­лата. Така се съз­дава спокойс­т­вие и сигур­ност у хората“. 

Нинова изтъкна, че има и мерки, които трябва да се вземат на момента. Според нея наличието на антитела трябва да дава въз­мож­ност за получаване на „зелен сер­тификат“, което може да се нап­рави сега и вед­нага.  По думите й на хората, които имат заболявания, непоз­воляващи да им се пос­тави вак­сина, трябва да се даде въз­мож­ност също да се движат и да живеят. По отношение на здрав­ната сис­тема тя комен­тира, че трябва да се осигури зап­лащане на лекари и медицин­ски екипи, които в момента са свръх­натоварени. По думите й е очевидно, че греш­ките на Кацаров вредят и на Радев. Нинова под­черта, че БСП е пос­ледователна и както е критикувала Борисов при пър­вите кризи, когато бяхме първи по смър­т­ност, така и сега критикува.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...