Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ДПС постави проблемите на българските фермери в Брюксел

ДПС постави проблемите на българските фермери в Брюксел

От трибуната на Европейс­кия пар­ламент ДПС пос­тави пред Европейс­ката комисия исканията и съоб­раженията на бъл­гар­с­ките земеделци за адек­ватно финан­сиране, пред­видимост, за да планират работата и инвес­тициите си, ясни правила и намалена админис­т­ративна тежест. По време на пленарна сесия на Европейс­кия пар­ламент тази сед­мица евродепутатите гласуваха пред­ложенията по стратегията “От фер­мата до трапезата“, пред­виж­даща нов всеоб­х­ватен под­ход за пос­тигане на по-голяма устой­чивост в хранител­ните вериги на ЕС.

От момента, в който Европейс­ката комисия пред­с­тави кон­цеп­цията си за стратегията „От фер­мата до трапезата“ през май миналата година и на европейско ниво, и в дър­жавите, за които земедел­с­кият сек­тор е важен започна усилен дебат за намиране на правил­ния баланс между устой­чивост, защита на окол­ната среда и кон­курен­тос­пособ­ност на европейс­ките фер­мери. Опасявам се, че на национално ниво в Бъл­гария не се обърна нуж­ното внимание на този дебат, а новата стратегия е изк­лючително важен инс­т­румент, който има потен­циала да тран­с­фор­мира напълно модела на произ­вод­с­тво, преработка, дос­тавка и кон­сумация на храни в Европа, като го нап­рави по-устойчив. Раз­бира се налице са и опасения по отношение на въз­мож­ните ефекти върху сек­тора на земеделието, включително въз­мож­ните нежелани такива, поради което трябва да тър­сим разумен и основан на кон­к­ретиката под­ход.“, комен­тира като член на Комисията по земеделие и раз­витие на сел­с­ките райони евродепутатът от ДПС/Обнови Европа Ати­дже Алиева — Вели.

Мер­ките за устой­чива хранителна сис­тема са от същес­т­вено значение за пос­тигане на целите на Зелената сделка, като се намали екологич­ният отпечатък и се гаран­тира продовол­с­т­вената сигур­ност в условията на изменение на климата и загуба на биологично раз­нооб­разие.

Осъз­навайки важ­ността на прехода към зелено и кръгово земеделие, като въз­мож­ност и за подоб­ряване на живота и здравето на европейс­ките граж­дани и средата около нас, с колегите от делегацията на Движението за права и свободи в Европейс­кия пар­ламент под­к­репяме визията на Комисията в тази насока, но и нас­тояваме всички мерки и бъдещи инициативи, свър­зани със стратегията „От Фер­мата до трапезата“ да бъдат основани на пред­варителна, цялос­тна оценка на въз­дейс­т­вието, обх­ващаща устой­чивостта — икономическа, социална и екологична“, под­черта бъл­гар­с­кият евродепутат.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...