Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ИБ на БСП: Решението за “зелен сертификат“ е неработещо. Кацаров не се справя, да подаде оставка

ИБ на БСП: Решението за “зелен сертификат“ е неработещо. Кацаров не се справя, да подаде оставка

ИБ на БСП: Решението за “зелен сертификат“ е неработещо. Кацаров не се справя, да подаде оставка

Здравната система е сериозно отслабена през последните 10-12 години, нуждае се от преформатиране и стабилизация, категорични са от левицата

В позиция на БСП се казва: „Вак­синирането е доб­роволен акт. Нека всеки, който желае, да го нап­рави. Вак­сината би помог­нала да се ограничи раз­п­рос­т­ранението на болестта и да спаси човешки живот. В същото време не трябва да бъдат ограничавани кон­с­титуцион­ните права на граж­даните. Въвеж­дането от служеб­ния кабинет на “зелен сер­тификат“ по този необ­мис­лен начин е неп­рием­ливо и неработещо. 

Тези мерки се прилагат в европейски дър­жави, където висок процент от населението е вак­синирано, но е неп­риложимо за Бъл­гария. Ако такъв сер­тификат няма да се изис­ква за деца до 12 години, това означава ли, че е задъл­жителен за деца между 1218 години и че те трябва да бъдат вак­синирани? 

Нас­тояваме решенията да бъдат отменени и мер­ките да се обсъдят внимателно отново. Минис­тър Кацаров не е в със­тояние да се справи с кризата, която се задъл­бочава. Очак­ваме  да подаде оставка”, се казва в позицията на БСП.

 Вак­синирането в Бъл­гария е прекалено ниско за въвеж­дането на “зелен сер­тификат“. Това заяви медикът проф. Георги Михай­лов от БСП.

Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия смята, че в условията на тази сериозна здравна криза, здрав­ната сис­тема показа всички свои недос­татъци. Тя е сериозно отс­лабена през пос­лед­ните 1012 години и се нуж­дае от префор­матиране, нуж­дае се от стабилизация. Ние имаме кон­к­ретни пред­ложения и мерки за това — внимателна оценка на всички медицин­ски дей­ности, внимателна оценка на труда на медицин­с­ките специалисти, лишаване на бол­ниците от вред­ния за тях статут на тър­гов­ски дружес­тва, който изт­лас­ква пациента в периферията и го прев­ръща в обект на печалба. Това заяви водачът на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в Благоев­г­рад проф. Георги Михай­лов в ефира на Нова телевизия. След­ващото нещо, на което той обърна внимание, е внимател­ната грижа за медицин­с­ките кадри в Бъл­гария.

В предаването “Здравей, Бъл­гария“ той посочи няколко от пред­ложенията, които левицата нап­рави още в началото на кам­панията по отношение на КОВИД-19: „Това беше внимателна оценка на ситуацията в страната, чрез множес­тво изс­лед­вания. Това не се нап­рави нито тогава, нито сега. Другото нещо е сериозна разяс­нителна кам­пания, както всички сили на дър­жавата да са кон­цен­т­рирани върху вак­синацията“, припомни той.

Проф. Михай­лов се позова на проуч­ване на светов­ноиз­вес­т­ното научно списание “Лан­сет“, според което за справяне с криза като КОВИД-19 тряб­ват две неща. Пър­вото е дос­тъпът и качес­т­вото на здравеопаз­ване да е еднакво за всички социални нива и второто е, че в съв­ремен­ния свят здрав­ните сис­теми са тол­кова важни, кол­кото и бан­ковите. По думите на социалиста в Бъл­гария тези две условия не същес­т­вуват.

Бъл­гария няма условия да се справи с как­вато и да е здравна криза. Това е и причината за високата смър­т­ност у нас“, каза проф. Михай­лов като посочи  част от пред­ложенията на БСП: „Пред­лагаме стабилизиране на сис­темата, пред­лагаме сериозни сред­с­тва да бъдат отделени нап­ример за бол­ниците, които отговарят за труд­нодос­тъп­ните региони. Вторият акцент, който трябва да се пос­тави, е във връзка с лип­сата на кадри. Трябва да се обърне сериозно внимание върху въз­наг­раж­дението и стимулацията на кадри, които да работят във високоот­говорни и високорис­кови отделения“, обясни той.

Във връзка с въведения “зелен сер­тификат“ у нас Георги Михай­лов обясни, че това е масова прак­тика на останалите европейски дър­жави, но в Бъл­гария той не е приложим поради нис­кия брой на вак­синирано население. „Ние трябва мак­симално бързо да ускорим вак­синацията. Въз­мож­нос­тите са много, но това не е начинът. Не може при 2022% вак­синирано население да има такива изис­к­вания“, комен­тира той.

Проф. Михай­лов изрази съг­ласие с мнението на минис­тър Николай Ден­ков да бъде отложено въвеж­дането на “зелен сер­тификат“ у нас с един месец и за това време да бъде нап­равено всичко въз­можно да се увеличи броят на вак­синираните.

Социалис­тът припомни, че пред­ложението да има без­п­латни тес­тове левицата е нап­равила много отдавна, но досега това не е осъщес­т­вено и каза какво още трябва да се нап­рави: „Внимателно и точно префор­матиране на лечеб­ните заведения с оглед ешелониране на бол­ните. Ясно клинично прецизиране на индикациите за прием“, обясни той като добави най-важната за БСП мярка — масивна, национална разяс­нителна кам­пания за вак­сините.

Вак­синираме ли се, всички други проб­леми ще отпад­нат и това трябва да бъде цел на управ­лението, и на цялото ни общес­тво“, каза още той.

На финала проф. Георги Михай­лов заяви: „Нужни са огромни усилия на общес­т­вото, на управ­ляващите и на управ­ляващите здрав­ната сис­тема, за да пос­тиг­нем сериозен процент на вак­синиране. За да може здрав­ната сис­тема, която така или иначе е в лошо със­тояние да издържи и на след­ващи кризи, тя трябва да бъде променена, да бъде променено ней­ното финан­сово управ­ление, както и трябва огромна грижа за кад­рите“, зак­лючи той.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...