Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Зеленият сертификат затвори държавата за 80% от българите

Зеленият сертификат затвори държавата за 80% от българите

Зеленият сертификат затвори държавата за 80% от българите

Министърът на здравеопазването издаде заповедта за забрана на повечето обществени места за неваксинирани граждани

От днес дос­тъпът до повечето общес­т­вени обекти на зак­рито в страната ще става само срещу зелен сер­тификат за вак­синация, преболедуване или отрицателен тест.

Такъв дос­тъп се въвежда за всички кина, театри, кон­церти, музеи, галерии, магазини над 300 кв.м, молове, фит­нес цен­т­рове, клубове за занимания на граж­дани, заведенията за хранене, хотелите, обяви здрав­ният минис­тър Стойчо Кацаров.

Заповедта с мер­ките вече е факт. 

В нея са изб­роени 13 пълни заб­рани на раз­лични дей­ности, пред­полагащи събиране на хора на зак­рити общес­т­вени места, след което се допуска в 11 от тях да няма никакви ограничения при въвеж­дане на зелени сер­тификати.

Така на прак­тика от чет­вър­тък повечето дей­ности в зак­рити общес­т­вени места ще са въз­можни само срещу пред­с­тавяне на документ за вак­синация, преболедуване или отрицателен тест.

В срав­нение с казаното на брифинга, минис­търът е допус­нал ком­п­ромис само по един въп­рос — освободени от сер­тификати са децата до 18-годишна въз­раст (пър­воначално беше обявено, че няма да се тес­т­ват само децата до 12 г.).

Задъл­жителен зелен сер­тификат за служители, клиенти, учас­т­ници и пр. се въвежда за след­ните дей­ности и обекти:

- конгресно-конферентни мероп­риятия, семинари, сим­позиуми, обучения, кон­курси, изпити;

- масови мероп­риятия, като музикални и други фес­тивали, събори, фол­к­лорни инициативи и други с такъв харак­тер;

- груповите посещения в цен­т­рове, школи и други обекти за тан­цово и музикално изкус­тво;

- присъс­т­веният учебен процес във вис­шите училища;

- присъс­т­вени групови занятия за въз­рас­тни в езикови цен­т­рове, образователни цен­т­рове и други обучителни цен­т­рове и школи;

- посещенията на музеи, галерии, кина, театри, цир­кови пред­с­тав­ления, кон­церти и други сценични прояви на зак­рито;

- провеж­дането на спор­тни със­тезания за кар­тотекирани със­тезатели към лицен­зирани спор­тни федерации с пуб­лика;

- посещенията на фит­нес цен­т­рове, спор­тни зали и клубове, плувни басейни и ком­п­лекси, бал­неолечебни (медикъл СПА) цен­т­рове, СПА цен­т­рове, уел­нес цен­т­рове и таласотерапев­тични цен­т­рове;

- посещенията в заведенията за хранене и раз­в­лечения, вкл. тези към мес­тата за нас­таняване;

- посещенията в тър­гов­с­ките цен­т­рове тип МОЛ, магазините с нетна тър­гов­ска площ над 300 кв. м, базарите и изложенията на зак­рито;

- провеж­дането на организирани екс­кур­зии и групови посещения на турис­тически обекти в страната;

- в лечеб­ните заведения за бол­нична помощ, ком­п­лек­с­ните онкологични цен­т­рове, диализ­ните цен­т­рове, хос­писите и домовете за въз­рас­тни хора се допус­кат до работа само служители с валидни документи за вак­синация, преболедуване или отрицателен тест.

Някои дей­ности се преус­тановяват, като не могат да се осъщес­т­вяват дори със зелен сер­тификат. Тези заб­рани са:

- преус­тановяват се посещенията в цен­т­ровете за под­к­репа на лич­нос­тно раз­витие, дет­ски цен­т­рове, клубове и други, предос­тавящи организирани групови услуги за деца. Изк­лючение се допуска само по отношение на цен­т­ровете за специална образователна под­к­репа;

- преус­тановява се провеж­дането на тийм­бил­динг и други организирани групови мероп­риятия с такъв харак­тер в трудови колек­тиви;

- преус­тановява се провеж­дането на колек­тивни спор­тове на зак­рито, с изк­лючение на тренировки и със­тезания за кар­тотекирани със­тезатели към лицен­зирани спор­тни федерации;

- преус­тановяват се свиж­данията в лечебни заведения, с изк­лючение на свиж­данията на пациенти в тер­минален стадий, както и свиж­данията в специализираните инс­титуции за предос­тавяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резиден­тен тип за деца и въз­рас­тни;

- провеж­дането на събирания от час­тен харак­тер (кръщенета, сватби и др.) се допуска с учас­тието на не повече от 15 лица на зак­рито и 30 лица на отк­рито.

Зеленият сер­тификат няма да се изис­ква за общес­т­вения тран­с­порт, за хранител­ните магазини, аптеките, бан­ките. Няма да се пол­зва и в училищата — нито за учителите, нито за децата. Дос­тъпът до админис­т­рацията също ще става без зелен сер­тификат, за да не се лишават граж­даните от админис­т­ративни услуги.

Изк­лючение от зеления сер­тификат се допуска и по отношение на дрогериите, оптиките, зоомагазините, дос­тав­чиците на пощен­ски и куриер­ски услуги, зас­т­рахователите, дос­тав­чиците на платежни услуги и офисите на телекомуникацион­ните оператори, независимо дали са самос­тоятелни обекти или са раз­положени в молове.

Без сер­тификат работят и пазарите. На всички пазари, тър­жища, базари и изложения на отк­рито се съз­дава организация за еднопосочно движение, осигуряване на кон­т­рол на влизащите лица и допус­кане на не повече от 1 човек на 8 кв.м и осигуряване на физическа дис­тан­ция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

Присъс­т­вените занятия в училищата ще се преус­тановяват по общини при дос­тигане на 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 в рам­ките на съот­вет­ната община.

При дос­тигане на 14-дневна заболяемост между 500 и 750 на 100 000 ще се преус­тановява присъс­т­веният учебен процес 50% от паралел­ките в училищата, като и тук ще се преценява по общини. Половината паралелки ще минават дис­тан­ционно и в още един случай — дос­тиг­ната 14-дневна заболяемост между 250 и 500 на 100 000, при отсъс­т­вие на над 20% от учениците в съот­вет­ното училище и/или пос­тавяне под каран­тина на над 30% от паралел­ките.

Мас­ките са задъл­жителни за всички ученици от пети до дванадесети клас, както и за целия педагогически и непедагогически пер­сонал. Часовете по физическо въз­питание и спорт се провеж­дат на отк­рито. При провеж­дането в присъс­т­вена среда на групови извън­к­ласни дей­ности и занимания, дей­ности по интереси, занимални и други, организирани в училищна среда не се допуска смес­ване на ученици от раз­лични паралелки.

Провеж­дането на присъс­т­вени групови занятия за деца в езикови цен­т­рове, образователни цен­т­рове и други обучителни цен­т­рове и школи се допуска при осигуряване на физическа дис­тан­ция от най-малко 1,5 м и не повече от 5 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно провет­ряване на всеки час и дезин­фек­ция.

Всички обекти, които не са готови да въведат от чет­вър­тък зелен сер­тификат, ще бъдат зат­ворени, обяви минис­търът. Гратисен период няма да има.

Ако тази мярка не даде резул­тат и положението продължи да се влошава, следва пълен лок­даун, предуп­реди Кацаров.

Мер­ките не принуж­дават хората да се вак­синират. Те са с цел намаляване риска от раз­п­рос­т­ранение на вируса. Ситуацията е изк­лючително сложна, а бол­ниците са под натиск, заяви минис­търът на здравеопаз­ването Стойчо Кацаров на брифинг след заседанието на Минис­тер­с­кия съвет.

Зелените сер­тификати падат, когато страната ни влезе в зелена зона, каза минис­търът. 

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...