Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП с реален шанс за второто място, ИТН се срина до пета позиция

БСП с реален шанс за второто място, ИТН се срина до пета позиция

БСП с реален шанс за второто място, ИТН се срина до пета позиция

Близо 16% подкрепят новата формация около Кирил Петков и Асен Василев

ГЕРБ стар­тира от пър­вото място с 23.1% от гласовете на твърдо решилите да гласуват на пар­ламен­тар­ните избори и продъл­жава да бъде на устой­чива дис­тан­цията пред останалите.

Оспор­вана е бит­ката за второто място между БСП (16.8%) и „Продъл­жаваме промяната“ на Кирил Пет­ков и Асен Василев (15.9%). Новият проект започна с летящ старт, но към момента при него се очер­тава по-скоро високо плато, откол­кото екс­понен­циален рас­теж. В полза на БСП играе високата мобилизация на избирателите ѝ, но Ковид кризата и машин­ният вот могат да доведат до намаляване на този резул­тат. При „Продъл­жаваме промяната“ е точно обрат­ното. Решението на Кон­с­титуцион­ния съд по двой­ното граж­дан­с­тво на Кирил Пет­ков също може да окаже влияние върху мотивацията на избирателите.

Сериоз­ната и продъл­жаваща ерозия на ИТН го извеж­дат от първа до чет­върта или пета политическа сила. На старта на кам­панията Демок­ратична Бъл­гария (10.9%) е на сим­волична пред­нина пред пар­тията на Слави Трифонов (10.4%). И двете фор­мации страдат сериозно от отлив на избиратели към новия проект на бив­шите служебни минис­три. Особено силен е сривът при ИТН, които само за месец спадат с нови 5 процен­тни пун­кта и така под­к­репата за пар­тията се стопява наполовина спрямо юлс­ките избори. Демок­ратична Бъл­гария също губи между една шеста и една пета от своите избиратели, прив­лечени от новия проект. Издигането обаче на соб­с­т­вена президен­т­ска кан­дидатура, както и по-силната й политическа иден­тич­ност, намаляват щетите от този процес.

С 9.3% от гласовете на сигур­ните, че ще гласуват на 14-ти ноем­ври, ДПС е шес­тата пар­тия, която със сигур­ност ще влезе в 47-то НС. Поради къс­ното издигане на ней­ния лидер Мус­тафа Карадайъ за кандидат-президент, нас­тоящото проуч­ване не отчита мобилизацион­ния ефект на този ход върху пар­ламен­тар­ния вот. До какъв потен­циал той може да дос­тигне, ще е поред­ната от инт­ригите на тези избори.

Няма сериозна статис­тическа вероят­ност някоя друга пар­тия да прес­кочи 4%-та бариера. Ако тази тен­ден­ция се запази в хода на кам­панията, това би означавало извес­тно прераз­п­ределение на елек­торал­ните наг­ласи, но не и кар­динална промяна в съот­ношението на силите.

Дос­коро изг­леж­дащата като предиз­вес­тена президен­т­ска битка също се очер­тава като по-заплетена и с отворен финал. Тъй като проуч­ването е проведено на терен между 4ти и 10ти октом­ври, непос­ред­с­т­вено след обявяване кан­дидатурите на проф. Анас­тас Гер­джиков и съдия Лозан Панов и преди издигането на Мус­тафа Карадайъ, то отразява най-първите общес­т­вени реак­ции, преди претен­ден­тите да са по-широко популяризирани и припоз­нати от избирателите.

Нас­тоящият президент Румен Радев влиза в над­п­реварата с 42.6% от вота на твърдо решилите да гласуват. Най-силна е под­к­репата, която получава от сим­патизан­тите на БСП (над 90% от тях) и Изп­рави се. БГ (80%). Малко над две трети от привър­жениците на ИТН и на „Продъл­жаваме промяната“ също биха дали гласа си за него. След издигането на Лозан Панов, една чет­върт от сим­патизан­тите на ДБ изразяват под­к­репа за Р. Радев.

На втора позиция се нарежда проф. Анас­тас Гер­джиков с 28.1%. Над 80 на сто от елек­тората на ГЕРБ заявява под­дръж­ката си за него. Освен тех­ния вот, той съумява да прив­лече и една по-разнородна периферия от около 7 на сто, с което над­х­върля вота за ГЕРБ. За него биха гласували около 15% от привър­жениците на „Продъл­жаваме промяната“, 12% — от тези на Демок­ратична Бъл­гария, около 30% сим­патизанти на ВМРО и 10% — на други политически сили. Сериозни са позициите му сред вис­шис­тите и хората от по-големите градове, където има най-високи шан­сове да увеличава под­к­репата си.

Лозан Панов събира начална под­к­репа от 8.2%. Въп­реки че оказва сплотяващ ефект върху Демок­ратична Бъл­гария, поради сим­патиите на около една чет­върт ней­ните привър­женици към Румен Радев, за момента той получава по-нисък от пар­ламен­тар­ния й резул­тат. Въз­можно е неговата кан­дидатура да изиг­рае по-голяма роля в изборите за пар­ламент, откол­кото за президент, но той има потен­циал и да увеличи своя вот.

Останалите извес­тни претен­денти получават между 1 и 3 на сто под­к­репа. 13% са заявилите в проуч­ването, че биха гласували за „друг кан­дидат“, като може да се пред­полага, че около две трети от тях биха под­к­репили кан­дидат на ДПС.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...