Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова пред синдикатите: БСП предлага енергиен фонд в помощ на бизнеса и социално слаби семейства

Нинова пред синдикатите: БСП предлага енергиен фонд в помощ на бизнеса и социално слаби семейства

Нинова пред синдикатите: БСП предлага енергиен фонд в помощ на бизнеса и социално слаби семейства

Левицата се обяви за намаляване на ДДС на енергоносителите

БСП ще влезем в пар­ламента абсолютно под­гот­вени какво да се прави от пър­вия ден“. Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова след среща с пред­с­тавители на син­диката КТ “Под­к­репа“. Тя обясни, че с оглед на връх­литащата ни социална, икономическа и енер­гийна криза левицата е пред­п­риела поредица от срещи  с бран­шови организации, син­дикати и работодател­ски организации за тър­сене на решения. Нинова заяви, че проб­лемите са ясни и кон­с­татирането им не е дос­татъчно. “Гот­вим се за кон­к­ретни решения, по кон­к­рет­ните въп­роси, влизайки в Народ­ното съб­рание. Притес­няваме се, че пар­ламен­тът ще се сфор­мира пър­вата половина на ноем­ври и няма да има дос­татъчно време до края на годината да се приеме бюджета за 2022 г. “, обясни лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти. Тя изрази желанието на БСП като пар­ламен­тарна група да влезе абсолютно под­гот­вена с решения по ключови въп­роси.

Кор­нелия Нинова поясни, че левицата работи в две посоки. На първо място тя посочи плана за пър­вите 100 дни — какво трябва да пред­п­риеме пар­ламен­тът и евен­туално бъдещото правител­с­тво. “На всички ни е ясно, че пред­с­тоят и тежки раз­говори за със­тавяне на кабинет в пос­лед­ните дни на годината“, допълни Нинова. Второто, в по-средносрочна рамка, според нея, е Бюджет за 2022 г. “Ние имаме своите идеи, но искаме да ги обсъдим с бран­шовите организации, син­дикатите и работодателите, както и да получим от тях пред­ложения как те виж­дат решаването на кон­к­рет­ните проб­леми“, под­черта тя.

Кор­нелия Нинова посочи като основен проб­лема с покач­ването на цените — и на енер­гоносителите, оттам на всички стоки и услуги, увеличаващото се неравен­с­тво и бед­ност, и необ­ходимите от страна на дър­жавата мерки за под­помагане на все по-голям брой бъл­гар­ски граж­дани.

“Трябва още в пър­вите дни на след­ващия пар­ламент и преговорите за правител­с­тво да пос­тавим въп­роса за една реална мярка, която може да доведе до намаляване на цените — намаляване на ДДС на енер­гоносителите“, под­черта лидерът на БСП. Тя допълни, че тази прак­тика се прилага вече в доста европейски дър­жави.

На второ място Нинова пос­тави намаляване на ДДС на храните от мал­ката кош­ница, с което да се помогне на много домакин­с­тва и семейс­тва. “Дър­жавата да се ангажира с 200 kWh енер­гия, която да бъде осигурена на социално бед­ните семейс­тва през зимата, както и да не им се спира токът, ако не си платят смет­ките“, отбеляза тя на трето място.

Кор­нелия Нинова комен­тира, че БСП има една идея, която досега не се е прилагала, за която е намерила раз­биране в пър­вия раз­говор — в бюджета за догодина да се заложи една сума, която да бъде в енер­гиен фонд, в който да се акумулират сред­с­тва от свръх печал­бите от произ­водителите и тър­гов­ците на енер­гия в момента, както да се инвес­тират и дър­жавни сред­с­тва. “Този фонд следва да се изпол­зва за под­помагане на икономиката и биз­неса, както и на социално слаби семейс­тва“, кон­к­ретизира пред­седателят на БСП

Нинова обяви, че от КТ “Под­к­репа“ са дали идея, която пред­с­тои да бъде обсъдена: да се потърси начин за зам­разяване на плащанията по емисиите за 6 месеца, за да може през това време да се пов­лияе и да се регулират цените.

Нинова обясни, че срещата е била изк­лючително полезна и сред обсъж­даните теми са били запаз­ването на работ­ните места в тази ситуация и как да се помогне на биз­неса, за да се пос­тигне това. “Обсъдихме и варианти за минимална работна зап­лата, която да се заложи в бюджета за 2022 г., все ключови моменти от бюджет­ната процедура“, каза още тя. Лидерът на БСП под­черта, че това е изк­лючително важна тема, през която минават всички политики в дър­жавата. “Особено е важно в тази тежка ситуация всички политически субекти, особено тези, които се очаква да влязат в пар­ламента, да сме абсолютно под­гот­вени бук­вално от пър­вия ден. Вед­нага трябва да се сложат на масата пред­ложения, законодателни промени, законодателни изменения“, категорична бе тя.

Нинова припомни печал­ния опит от 46-то Народно съб­рание от забавяне на тези решения, от съз­даване на комисиите в пар­ламента и слож­ните раз­говори за със­тавяне на кабинет. “Това беше загубено време, което този път нямаме. Не можем да оставим дър­жавата и народа си в тези тежки кризи. Искаме чрез тези пред­ложения, които обсъж­даме в този широк фор­мат, да дадем стабил­ност на Бъл­гария и сигур­ност на семейс­т­вата, и домакин­с­т­вата през зимата“, зак­лючи Кор­нелия Нинова.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...