Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 241, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев – 65% рейтинг, Бойко Борисов – 15% рейтинг

Румен Радев – 65% рейтинг, Бойко Борисов – 15% рейтинг

Румен Радев – 65% рейтинг, Бойко Борисов – 15% рейтинг

Според „Галъп интернешълънл” БСП е втора сила, според „Алфа рисърч” е на кантар с ИТН

Ако изборите за Народно съб­рание се провеж­даха в пър­вата половина на сеп­тем­ври, резул­татите биха били след­ните: ГЕРБ-СДС с елек­торална готов­ност при 22,5% от пъл­нолет­ните бъл­гари, БСП – при 16,1%. „Демок­ратична Бъл­гария“ – 15,8%, „Има такъв народ“ – 15,5%, ДПС11,9%.

Близо над бариерата изг­лежда „Изп­рави се, Бъл­гария! Ние идваме!“ с 4,8%. Под бариерата личат най-вече две фор­мации: „Въз­раж­дане“ – с 3,1% и ВМРО – с 2,4%.

Това сочи проуч­ване на “Галъп интер­нешънъл“.

Кирил Пет­ков и Асен Василев са сред политичес­ките фигури у нас с най-бързо рас­тящ личен рей­тинг. При Бойко Борисов, нап­ример, то е 15,1% (което е исторически минимум за него), докато при Кирил Пет­ков през този месец е 33,8%, което го нарежда сред пър­вите в класацията на най-харесваните политици, оглавявана от Румен Радев (с лично доверие от 65,5% през този месец).

47,1% каз­ват, че със сигур­ност въз­намеряват да гласуват на пар­ламен­тар­ните избори. Други 23,8% вероятно биха гласували, но още не могат да кажат със сигур­ност. Това означава, че вероятно ще гласуват повече от 3 милиона бъл­гари, като изс­лед­ването не отчита гласове в чуж­бина. Тепърва ще се отчете какво ще е влиянието на провеж­дането на пар­ламен­тарни и президен­т­ски избори в един и същи ден.

По данни на „Алфа рисърч”:

Най-висока оценка получава правител­с­т­вото за организацията на изборите на 11 юли – 63% положителни мнения. Ограничаването на коруп­цията и раз­хищението на дър­жавни сред­с­тва се определя като успешно от 43.7% от анкетираните.

В други две ключови сфери обаче преоб­ладават критич­ните оценки.

Едва 27% смятат, че правител­с­т­вото се е справило с под­помагане на биз­неса и със социал­ната политика, 45.6% са на противополож­ното мнение. Като най-слаби се оценяват дейс­т­вията на кабинета по ограничаването на Ковид пан­демията и вак­синацията – 24.2% положителни, срещу 42% отрицателни мнения.

В резул­тат, цялос­т­ната дей­ност на служеб­ното правител­с­тво до този момент се пол­зва с 44.9% одоб­рение, срещу 30.9% неодоб­рение. Служеб­ният премиер Стефан Янев е с по-висок рей­тинг от кабинета – той получава 48.7% положителни оценки, едва 18.9% отрицателни, а почти всеки трети (32.4%) няма определено мнение.

Според „Алфа рисърч” най-големи щети търпи победителят от изборите на 11 юли, ИТН, към когото имаше и най-големи нереализирани очак­вания. С 16.9% от твърдо заявилите намерение да гласуват, пар­тията на Слави Трифонов бележи спад от над 7 процен­тни пун­кта спрямо резул­тата си от пар­ламен­тар­ните избори и логично губи пър­вото място.

То вече се заема от ГЕРБ, който не повишава резул­тата си, но съумява в голяма степен да запази твър­дите си привър­женици (21.1%). В тази ситуация БСП, които нап­равиха доста опити за ком­п­ромиси, повишават резул­тата си до 16.5%, почти зас­тигайки ИТН. На малка дис­тан­ция след тях, също зат­вър­ж­давайки позициите си от месец юли, е Демок­ратична Бъл­гария с 13.2%.

ДПС запазва традицион­ните си позиции – 9.6%. Проек­тът „Продъл­жаваме промяната” на Кирил Пет­ков и Асен Василев би имал засега 89% под­к­репа от избирателите.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Тръмп нарече американски генерал “проклет идиот“

Бив­шият президент на САЩ Доналд Тръмп се изказа грубиян­ски за начал­ника на Обединения комитет на началник-щабовете на американ­с­ката армия Ма…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Земеделската земя в Югозападна България е най-евтината в ЕС

Общо за страната ни сред­ната цена на обработ­ваемата земя е изчис­лена на 5328 евро на хектар,сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба…

Прочети още:

Loading...