Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Негово светейшество Патриарх Неофит към учителите и учениците: Нека не угасва любовта към знанието

Негово светейшество Патриарх Неофит към учителите и учениците: Нека не угасва любовта към знанието

Негово светейшество Патриарх Неофит към учителите и учениците: Нека не угасва любовта към знанието

Бъл­гар­с­кият учител, който е нераз­ривно свър­зан с приз­ванието на духовно-просветната мисия на Светата Цър­ква, ще продължи и занап­ред да обучава и изг­ражда образовани лич­ности

“Обични в Гос­пода учители и ученици, всесър­дечно Ви привет­с­т­ваме с архипас­тир­ски благос­лов и най-светли благопожелания по повод началото на новата учебна година.

Нас­тъпи часът, когато мнозина от вас ще прек­рачат прага на бъл­гар­с­кото училище, мяс­тото, където ще усвоите раз­нооб­разни и полезни знания. С любоз­нател­ност, рев­ност и усър­дие приемайте преподаваното от вашите скъпи учители, които, чрез богатия си педагогически опит, ще ви насочат в пътя, който ще ви изг­ради като дос­тойни бъл­гари и граж­дани на обич­ната ни Родина“, пожелава Негово светей­шес­тво.

Пат­риарх Неофит се обръща и към бъл­гар­с­ките учители — “с въл­нение и иск­рени благопожелания, макар и в пан­демиологична обс­тановка и с пред­пос­тавки за трудно протичане на учеб­ния процес, да не угасва у Вас рев­ността, любовта и готов­ността за преподаване на доб­рите и градивни знания“.

Днес в света на тех­нологиите, когато има все повече алтер­нативи в процеса на обучение, нека не заб­равяме цен­ността и богат­с­т­вото на печат­ната книга, от която чер­пим не само знание и дух за отминалите времена, а чрез напечатаните букви в дъл­бочина се предава важ­ността и смисъла на словото, казва бъл­гар­с­кият пат­риарх.

“Убедени сме, че бъл­гар­с­кият учител, който е нераз­ривно свър­зан с приз­ванието на духовно-просветната мисия на Светата Цър­ква, ще продължи и занап­ред да обучава и изг­ражда образовани и ценящи всеки човек лич­ности. Преподавайте цен­ността на словото, защото Въп­лътеното Слово Божие — Гос­под Иисус Хрис­тос, сът­вори цялото творение и извърши спасението на света и човека. Бог да Ви укрепява и обдари с нуж­ното във високоот­говор­ното дело, на което сте пос­ветили живота си!“, пожелава на учителите Негово светей­шес­тво.

В своето привет­с­т­вие пат­риарх Неофит казва на пър­вок­лас­ниците, че по красивия път на знанието ще срещат труд­ности, които ще ги изг­раж­дат като дос­тойни лич­ности. “С тър­пение и усър­дие се поучавайте в полез­ното знание. Под­ражавайте на вашите дос­тойни учители, които, водени от любов към вас, се стремят да положат градивна посока в живота ви. Гос­под да ви укрепява и напът­с­тва в този нов етап от живота ви!“, отп­равя благос­лов към пър­вок­лас­ниците пат­риар­хът.

Негово светей­шес­тво се обръща и към останалите бъл­гар­ски ученици с думите: “Скъпи ученици, нап­ред­вайте в придобиване на полез­ното знание и пом­нете, че днес положените усилия ще бъдат въз­наг­радени многок­ратно в живота. Не заб­равяйте да се осланяте на Бога, като въз­рас­т­вате с любов към Него и ближ­ния. Вие сте бъдещето на Бъл­гария! Божието благос­ловение и Неговата велика милост да бъдат с всички вас! На добър час! С отеческа в Христа обич“.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие