Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Проблем над проблемите за хората са високите цени и спекулата

БСП: Проблем над проблемите за хората са високите цени и спекулата

БСП: Проблем над проблемите за хората са високите цени и спекулата

В Гърция са предприети мерки за регулиране на цените заради инфлацията, време е това да стане и у нас, заяви Корнелия Нинова

Има три големи проб­лема: Първо, зад­кулисието продължи да управ­лява и в тези два пар­ламента — това, срещу което всички се обявявахме. Второто е, че и двата пар­ламента не посег­наха на модела. И третият голям проб­лем е, че това, което се правеше в пар­ламента се раз­личаваше от живия живот в Бъл­гария.“ Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в предаването “Лице в лице“ по бТВ.

“Зад­кулисието го усетихме най-силно при третия ман­дат. От една страна беше ман­датоносителят “БСП за Бъл­гария“ и нашето пред­ложение — елате пуб­лично, пред камерите, сядаме и си каз­ваме всичко. От другата страна, това го раз­б­рахме по-късно, е бил другият модел — ходене по офиси, опити да се раз­цеп­ват групи, някакво шушу-мушу по ъглите. Ето ги двата кон­т­рапун­кта. Ние нямахме обвър­заности и никой не ни дър­паше кон­ците“, добави тя.

“Два пар­ламента не пип­нахме модела“, заяви Нинова и даде кон­к­ретен пример със здравеопаз­ването: “Всички каз­ват, че е сгрешен, изтичат пари и трябва да се промени. За това време не се промени нито един закон, който да го промени. Нап­ример общин­с­ките и дър­жав­ните бол­ници да се пол­з­ват с под­к­репа, да има защитени бол­ници в отдалечените места, да не са тър­гов­ски дружес­тва. Нито сан­тиметър. През юли продадоха общин­с­ката бол­ница в Рад­нево за 200 хиляди лева на приб­лижен на ГЕРБ. И започна процедура по отк­риване на нова час­тна бол­ница в Казичене край София. Ето кон­к­ретен житейски пример как моделът не се промени.“

По думите на Нинова пар­ламен­тът е имал въз­мож­ност да нап­рави мнозин­с­тво, което да започне реална съдебна реформа, как­вато  хората на улицата са искали — остав­ката на Гешев. 

“За мен проб­лемът на проб­лемите днес са цените на газ, вода, ток, парно, хляб, олио. Днес цената на газа в Европа на бор­сата стигна 740 долара за хиляда кубически метра. Това е катас­т­рофа за бъл­гар­с­ката икономика и за бъл­гар­с­ките домакин­с­тва в след­ващите месеци. Статис­тиката от днес за цените — олиото за една година е пос­къп­нало с 46%, хлябът стига 2 лв. За една година минимал­ната зап­лата е нарас­нала с 6,6%, а сред­ното увеличение на цените на най-важните стоки е над 10%. 502 212 души ще имат по-малка покупателна способ­ност заради ръста на цените. Сред­ната зап­лата е с 14% увеличена, но едва 30% от работещите вземат средна зап­лата в Бъл­гария. Защо ги давам тези примери — защото идва ужасен удар за  доходи, бед­ност, инф­лация, тежки зимни месеци“, каза още тя.

Кор­нелия Нинова припомни, че почти всички изс­луш­вания в пар­ламента са били по искане на пар­тиите на протеста, а законоп­роек­тите на БСП с месеци са стояли непог­лед­нати. 

“Актуализацията на бюджета нямаше да стане,  ако не беше БСП“, категорична бе Нинова.

Тя обясни: “Ние поис­кахме за пръв път актуализация на бюджета на 12 април. И тогава всички ни скочиха, че нямало нужда от актуализация. Дойде сеп­тем­ври, третият ман­дат. Видяхме, че не можем да нап­равим правител­с­тво и казахме: дайте да се раз­берем вече по актуализацията на бюджета. Пар­тиите на протеста високомерно отх­вър­лиха това пред­ложение. Кога се зад­вижи актуализацията на бюджета — в момента, в който БСП заяви, че ще върне ман­дата. И тогава всичко се забърза и стана. Приеха се добри неща — ще има повече пари за пен­сионерите, за май­ките с малки деца, за турис­тичес­кия бранш, за биз­неса, за МВР. Но това е глътка въз­дух, раз­х­лаб­ване на прим­ката за малко. Тази примка в след­ващите месеци ще се затегне.“

Нинова даде пример с Гър­ция, където премиера Мицотакис е пред­п­риел мерки за регулиране на цените заради инф­лацията.

“Ако искаме в след­ващия пар­ламент да има дър­жав­ници и отговорни хора, трябва с тези три проб­леми да започ­нем — демон­таж наис­тина на стария модел на управ­ление, раз­решаване на някакви реални въп­роси от живота и зад­кулисието да спре да се меси в работа на пар­ламента“, смята Кор­нелия Нинова.

Тя призова учас­т­ниците в след­ващата кам­пания да имат отговор­ността да пос­лед­ват примера на БСП и да раз­пишат прог­рама за пър­вите 100 дни управ­ление, за да не бъде загубено ценно време в след­ващия пар­ламент в без­п­лодни раз­говори кой в чии офиси е бил. 

“Всеки е свободен да прави политически проекти. Но заради чес­т­ността в политиката и заради рав­нопос­тавеността, това да не се прави с дър­жав­ния ресурс. Това първо. И второ, да не се прави на гърба на други пар­тии. Искаш да нап­равиш нещо, добре. Бъде смел, нап­рави пар­тии и излез да се със­тезаваш — който победи, той е по-добрият“, призова Нинова. 

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие