Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Илияна Йотова: ЕС не е готов за бежанците, както не беше и за коронавируса

Илияна Йотова: ЕС не е готов за бежанците, както не беше и за коронавируса

Илияна Йотова: ЕС не е готов за бежанците, както не беше и за коронавируса

Европа е толкова неподготвена, колкото и преди 6 години, предупреди вицепрезидентът

Ако някой смята, че са излекувани раните в ЕС след кризата през 2008 г., би тряб­вало да е голям наив­ник, унищожаването на сред­ната класа, политиката на крайни ограничителни мерки доведоха пър­вите години до още по-голямо блокиране на европейс­ките дър­жави, икономиката и биз­неса, така вицеп­резиден­тът Илиана Йотова комен­тира ситуацията на прес­кон­ферен­ция “ЕС: Ще дос­тиг­нат ли пук­натините по фасадата до фун­дамента на сградата“, съобщи Нюз.бг. Йотова присъс­тва на онлайн дис­кусията, организирана от Фон­дация “Фрид­рих Еберт“.

Нашите страхове, че никой не се интересува от бъдещето на Европа, не се оправ­дават, смята още Йотова, като изб­рои — “Млади хора с нес­тан­дар­тен пог­лед, с мечти, искания и желания за реформи — в бъдещето на ЕС и в никакъв случай отделно от него.“ Няма как да обсъж­даме фасади, пук­натини в ЕС, ако не ги видим в соб­с­т­вените си дър­жави. Ние сме част от ЕС. Ситуацията в страната няма как да не се отразява на политиките, крайно време е да се вникне в мисълта, че сме от онези, които правят европейс­ката политика, анализира още вицеп­резиден­тът. Тя нап­рави дълга рет­рос­пек­ция от съз­даването на ЕС, като акцен­тира, че европейс­ките инс­титуции не могат да излязат от кризата на раз­ширението все още, на Брюк­сел се въз­лагат все нови и нови задачи, което е можело да се ком­пен­сират с политиките и, ако в социален план сред­ната класа изг­лежда монолитна, а с нав­лизането на народите от Източна Европа — се раж­дат определени страхове.

Йотова отбеляза и снижени стан­дарти и липса на успешна пер­с­пек­тива за сред­ната класа. Вицеп­резиден­тът се спря и на пан­демията от коронавирус, която е показала колко непод­гот­вен се е оказал ЕС.

Слабости в нас­тоящата сис­тема на ЕС водят всъщ­ност до насър­чаване, а не въз­пиране, комен­тира още Йотова. По темата за бежан­ците, вицеп­резиден­тът критикува, че няма условия за приемане на бежан­ците, не е мръд­нала и наред­бата за сигур­ността, няма нап­редък и по дирек­тивата за събиране на семейс­тва. За 6 г. нищо не сме нап­равили в тази посока и сега, когато отново се чака такава вълна — Европа е тол­кова непод­гот­вена, кол­кото и преди, предуп­реди Илиана Йотова. Има друго тревожно обс­тоятел­с­тво, предуп­реди тя — лип­сата на всякакво лидер­с­тво и смелост да се вземат определени решения. Все пак Йотова отк­рои голямата крачка на Плана за устой­чивост и раз­витие, както и това, че Европа отделя 750 млрд. евро за пос­лед­с­т­вията от коронавируса, Това, което си зас­лужава определен раз­мисъл — как точно да бъдат изпол­з­вани тези сред­с­тва — дали моделът на ЕК е най-удачен, знаем ли какво се крие зад раз­п­ределението 37% от сред­с­тва за страните-членки, които трябва да отидат за зелена икономика. Бъл­гария може ли да отговори на това. Дали ще има девиация или само ще след­ваме зелени мисли, в със­тояние ли сме да раж­даме такъв тип зелена икономика. Дали не се отказахме с твърде лека ръка от кохезион­ната политика, изб­рои още проб­леми Йотова. Тя изрази мнение, че това е най-добрата политика за уед­нак­вяване на живота на европейс­ките граж­дани, а е останала в сянка, затова и поиска да не бъде изос­тавена. Йотова отбеляза и лип­сата на акцент по европейски политики, като най-важният приоритет е социал­ната политика за справяне с бед­ността.

Къде да бъде Бъл­гария, като изпълни проек­тите, какъв ще е стан­дар­тът, попита още вицеп­резиден­тът. Йотова смята, че европейс­ките инс­титуции не са готови да работят с дър­жави членки, има базови проб­леми, като посочи факта, че европейс­кият чинов­ник е по-важен от европейс­кия депутат. Вицеп­резиден­тът пос­тави нак­рая и въп­росът за лидер­с­т­вото — тол­кова слаб колегиум на ЕК може да си съпер­ничи само с този на Барозу, няма нито една завър­шена политика по отношение на приоритетите — миг­рация, социална политика, категорична е тя.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие