Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: БСП предлага европейски подход към пенсионната реформа

Социалист: БСП предлага европейски подход към пенсионната реформа

Социалист: БСП предлага европейски подход към пенсионната реформа

БСП подкрепя: 120 лв. добавка за пенсионерите за трите месеца, 370 лв. минимална пенсия и промяна на индекса за изчисление на пенсиите, заяви проф. Румен Гечев

В ситуация сме, в която нямаме сфор­мирано управ­ляващо мнозин­с­тво, а нав­сякъде по света бюджетът се внася от такова. Тъй като няма такова, има противоречия. Чис­лата и изводите, обаче, са коренно раз­лични. Ние пред­лагаме да приложим европейс­ките прак­тики. 120 лева за всички пен­сионери за трите оставащи месеца – това е европейска прак­тика. Всички членове на ЕС под­помагат своите граж­дани в ковид кризата. Тези 120 лева са заради ковид кризата и са временна мярка.“ Това посочи народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ по БНТ.  

По думите му бъл­гар­с­ките пен­сионери са били ощетявани през пос­лед­ните години, защото раз­мерът на пен­сиите изос­тава като дял в нашия БВП спрямо същия дял в другите страни. Той под­черта, че има и дис­п­ропор­ция в пен­сиите – учителите, пен­сионирани преди 15 години получават за един и същ трудов стаж по-ниски пен­сии от тези, които са се пен­сионирали преди няколко години.

Пред­лагаме да индек­сираме пен­сиите спрямо осигурител­ния доход, който всеки един от нас е внасял в осигурител­ната сис­тема. Вариан­тът на БСП беше отх­вър­лен. В тази ситуация ние пред­лагаме 120 лв. помощ за пен­сионерите и второ – не можем неп­рекъс­нато да отлагаме пен­сион­ната реформа. Пен­сион­ната сис­тема на Бъл­гария се намира в скан­дална ситуация. Нужно е незабавно да се прис­тъпи към въвеж­дането на коефициента за трудов стаж. А от след­ващата година, ще пред­ложим още вед­нъж нашия вариант за индек­сация. Пред­лагаме европейски под­ход“, поясни Гечев.  

Народ­ният пред­с­тавител от левицата уточни, че БСП под­к­репя: 120 лв. за пен­сионерите за оставащите три месеца, 370 лв. минимална пен­сия и промяна на индекса за изчис­ление на пен­сиите.

Волята на мнозин­с­т­вото беше ясно заявена – 120 лв. добавки, увеличаване на минимал­ната и мак­симал­ната пен­сия и преиз­чис­ляване на всички пен­сии от 1 октом­ври. Сега с процедурни хватки и пренаписано от бюджетна комисия пред­ложение се иска да се лишат пен­сионерите с минимална пен­сия от едни 490 лв., да им се даде 70 лв. по-малко и да не им се преиз­чис­лят пен­сиите.“ Това заяви народ­ният пред­с­тавител от пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Георги Гьоков от трибуната на Народ­ното съб­рание.

Той обясни, че ако датата бъде променена от 1 октом­ври на 25 декем­ври, преиз­чис­ляването на пен­сиите ще бъде само за 5 дни, а с приемането на бюджета за след­ващата година може да се реши да няма преиз­чис­ление.

От своя страна Стоян Мир­чев се обърна към Любомир Кариман­ски, пред­седател на Комисията по бюджет и финанси и депутат от „Има такъв народ“: „Вие казахте, че правил­ното решение е актуализация на пен­сиите, но сега с Вашето пред­ложение на прак­тика се отказ­вате от актуализацията на пен­сиите. Вие сега отс­тъп­вате от Вашите позиции, за сметка на пред­ложението на ДПС. Но и това си има своето обяс­нение – може би, защото Вие сте топ­лата връзка между ДПС и „Има такъв народ“. Нека не заб­равяме Вашето минало в „Демир­банк“, в бан­ката на Петя Славова. Нека да не заб­равяме, че Вие щяхте да бъдете по онази бърза процедура пред­ложен за гувер­ньор на БНБ, за да може ИТН и ДПС да обсебят още дър­жавата.“

Много ми е интересно да ми обяс­ните какво г-н Филип Станев от ИТН Ви каза като дойде да Ви шушука – „Цонев, вдигни си телефон­чето“. Защото това е истин­с­кото зад­кулисие в Бъл­гария и това ще раз­вали пен­сиите на бъл­гарите“, обърна се Мир­чев към депутата от ДПС Йор­дан Цонев.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие