Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) МВР изцяло поема поддръжката и ремонтите по границата с Турция

МВР изцяло поема поддръжката и ремонтите по границата с Турция

МВР изцяло поема поддръжката и ремонтите по границата с Турция

След Съвета по сигур­ността към правител­с­т­вото служеб­ният премиер Стефан Янев обяви, че се планира МВР да поеме изцяло под­дръж­ката и ремон­тите по границата с Тур­ция, съобщи БНР. Към момента не се налага учас­тието на воен­ните за охраната на гранич­ните зони, увери Янев. Минис­тер­с­т­вото на отб­раната – от гледна точка на тяхно бъдещо учас­тие при необ­ходимост и готов­ност, като дори влязохме в детайли, обсъж­дайки включително и так­тичес­кото взаимодейс­т­вие, когато това е необ­ходимо и как­вото е необ­ходимо от гледна точка на под­готов­ката. Коор­динацията я има, съот­вет­ните струк­тури взаимодейс­т­ват , под­дър­жат взаимна инфор­мираност и са в готов­ност при необ­ходимост за нарас­т­ване на усилията, каза премиерът. От началото на сеп­тем­ври се отчита лек спад в броя на миг­ран­тите. Цен­т­ровете за нас­таняване на миг­ранти към МВР са запъл­нени на 70 процента в момента. На след­ващото заседание на Съвета по сигур­ността към Минис­тер­с­кия съвет ще бъде обсъдена необ­ходимостта от анализ и осъв­ременяване на цялос­т­ната политика на Бъл­гария спрямо Репуб­лика Северна Македония. В час­т­ност кон­сул­татив­ният орган ще се занимае с раз­витието на политичес­кия процес в съсед­ната ни дър­жава и бъл­гар­с­кото политическо поведение, обяви премиерът, като уточни, че няма да се излиза от рам­ката зададена от пар­ламента. И да тър­сим прак­тични решения, които да дадат тези отп­равни точки и желания във вън­ш­ната политика на Репуб­лика Бъл­гария, така че тя да бъде раз­б­рана сред своите съюз­ници в Европейс­кия съюз и да имаме устой­чиви пос­лания и бъдещи решения, които да са в интерес именно в национал­ния интерес на Репуб­лика Бъл­гария, каза Стефан Янев.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие