Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Актуализацията на пенсиите се отлага, 120 лв. добавки от октомври

Актуализацията на пенсиите се отлага, 120 лв. добавки от октомври

Актуализацията на пенсиите се отлага, 120 лв. добавки от октомври

Коледната дата за преизчислението е избрана така, че да се впише в действието на закона, но и да придобие постоянен характер, обясни финансовият министър Асен Василев

След трид­невен хаос Народ­ното съб­рание окон­чателно отложи преиз­чис­лението на пен­сиите с по-висок коефициент за 2022 г. с гласуване на пос­лед­ния параг­раф от промените на Закона за дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване (ДОО), съобщи Актуално.ком Според решението до края на годината всички пен­сионери ще получат само добавки от 120 лв. След решението на депутатите — от 1 октом­ври до края на годината към всички пен­сии ще се изп­лащат добавки от 120 лв. Това ще струва около 750 млн. лв., които бюджетът на този етап може да си поз­воли заради добро изпъл­нение на приходите, обясни финан­совият минис­тър Асен Василев. От 25 декем­ври 2021

г. пен­сиите ще бъдат преиз­чис­лени с по-висок коефициент за всяка година трудов стаж, който се увеличава от 1.2 на 1.35. Това увеличение на прак­тика остава за 2022 г. и въп­реки че се прави с промяна в Кодекса за социално осигуряване, може да бъде променено от след­ващото мнозин­с­тво. Пак от 25 декем­ври 2021 г. минимал­ната пен­сия се увеличава от 300 на 370 лв., а от същата дата — мак­симал­ната пен­сия се увеличава от 1440 на 1500 лв. Този пос­леден вариант бе одоб­рен с гласовете на ИТН, ДБ и ДПС. ИБГНИ се раз­цепи — трима под­к­репиха отлагането, осем гласуваха против него. ГЕРБ не учас­тва в гласуването. Обсъж­дането започна с процедурни раз­п­равии кои тек­с­тове трябва да се гласуват и въз­можно ли е прег­ласуване. Един­с­т­веното важно, което ще остане в историята на този пар­ламент, е това гласуване в момента — дали ще има актуализация на пен­сиите. Пари има — с под 1% допъл­нително няма да взривим бюджета, призова по време на дебатите “чер­веният“ депутат Георги Кадиев. Не сме съг­ласни да докар­вате дър­жавата до фалит, отвърна му Тошко Йор­данов от ИТН. В момента не тър­сим решение, а виновен, включи се в дебата Кор­нелия Нинова. Депутатите от пар­тията на ГЕРБ призоваха служеб­ното правител­с­тво да си изпълни ангажимента и да актуализира пен­сиите от 1 октом­ври, без да отс­тъп­ват от искането по същото време да има и добавки. Радомир Чолаков поиска пуб­лично извинение, че обещанието няма да бъде спазено, като в изказ­ването си обяви Кирил Ананиев за най-добрия бюджетар на Бъл­гария. Вие не искате преиз­чис­ление и трябва да си го кажете, обвини колегите си от ГЕРБ Мая Манолова. Ако не желаете актуализация, кажете го ясно — трети ден бук­суваме като джип­ката на Борисов в кал. Стига процедурни хватки. Прес­танете бе, призова Филип Станев от ИТН. Пред­ложението ни поз­волява пен­сионерите да получат повече пари от пред­виденото от нас пър­воначално и пред­вижда преиз­чис­лението да остане трайно и пос­тоянно през годините, освен ако някой не го отмени. Можем да си го поз­волим, защото допъл­нител­ният раз­ход е 115 млн. лв., а имаме около 300 млн. лв. допъл­нителни приходи в пос­лед­ните 2 месеца, увери от пар­ламен­тар­ната трибуна финан­совият минис­тър Асен Василев. Той обясни, че колед­ната дата за преиз­чис­лението е изб­рана така, че да се впише в дейс­т­вието на закона, но и да придобие пос­тоянен харак­тер. Промените са в бюджета на дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване за 2021 г., но преп­ращат към тек­с­тове на Кодекса за социално осигуряване.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие