Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Янев обяви, че може да продължи да бъде служебен премиер

Янев обяви, че може да продължи да бъде служебен премиер

Янев обяви, че може да продължи да бъде служебен премиер

Оцен­ката му за служеб­ното правител­с­тво до момента е, че то се е справило и показало нов тип на работа – колек­тив­ното дейс­т­вие, проз­рачно и отчетно

Служеб­ният премиер пред „Нова телевизия” обясни дали е готов да продължи да бъде служебен министър-председател, ако се наложи, Янев отговори така — това ще бъде решение на президента. Той определя със­тава на служеб­ния кабинет. Ако е необ­ходимо, мога да изпъл­нявам тази роля все още. Ще има ли раз­делена Бъл­гария – отворена за вак­синираните и зат­ворена за невак­синираните, повече разяс­нения по темата даде служеб­ният премиер Стефан Янев. Управ­лението на здрав­ната криза е в ръцете на здрав­ните власти, на минис­търа на здравеопаз­ването и на неговия екип, каза още служеб­ният премиер. Решенията, които пред­с­тоят да бъдат взети ще са обос­новани на базата на налич­ната инфор­мация, каза той, като под­черта, че ще се вземе балан­сирано решение. Политичес­кото решение го взима минис­търът на здравеопаз­ването, защото е най-близо до проб­лематиката и това са негови правомощия и по закон. Решението още не е взето. Ще бъде взето днес или утре, каза премиерът. Относно взимането на мерки, Янев каза, че решението се под­готвя и ще бъде взето в рам­ките на тази сед­мица. Под­готов­ката на бол­ниците, тех­ният капацитет, е пред­виден в Плана — да могат да приемат повече пациенти. В случая, ако е изчер­пан капацитетът на една бол­ница, то тогава ще бъде определено, че друга клиника от дадената бол­ница, ще бъде преоборуд­вана, каза още той. На ръководителите на админис­т­рации са пос­тавени задачи да се нап­рави плаващо работно време, за да няма струп­ване на много хора. Така съот­ветно и в град­с­кия тран­с­порт няма да има много хора накуп, комен­тира Янев. Той под­черта, че пър­вата основна мярка, която ще се вземе е за ограничаване на събития – час­тни или общес­т­вени, където се събират големи групи. За евен­туално фор­миране на политическа организация от Кирил Пет­ков и Асен Василев, служеб­ният премиер Янев заяви, че би се включил във всеки един проект, който работи за Бъл­гария. Да оставим етикетите на кой принад­лежи и да прес­танем с пер­сонализацията. Пар­тиите са сдружения от хора с еднакви идеи и цели, и не принад­лежат само на един. Тук не говорим за лидер­с­тво, комен­тира още Янев. Оцен­ката му за служеб­ното правител­с­тво до момента е, че то се е справило и показало нов тип на работа – колек­тив­ното дейс­т­вие, проз­рачно и отчетно. Това е един пример как трябва да фун­к­ционира едно правител­с­тво в демок­ратична дър­жава. Доб­рите прак­тики и работата на екипа, както и тър­сенето на баланс и решения, е нещо, което трябва да се запомни.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...