Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: Заедно с ИТН ще искаме от Брюксел удължаване живота на “Мариците“

Нинова: Заедно с ИТН ще искаме от Брюксел удължаване живота на “Мариците“

Ако нищо не се случи в усилията за трите мандата, очевидно ще се отива на избори. Щом това ще бъде реалността, ще отидем на избори, но не е добро, заяви лидерът на БСП

Стиг­нахме до съг­ласие с колегите от “Има такъв народ“ за осем приоритета в сферата на икономиката, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в Народ­ното съб­рание, предаде Аген­ция “Фокус“.

Както вече заявихме, искаме проз­рачно всеки ден да отчитаме пред бъл­гар­с­кото общес­тво как вър­вят преговорите с ИТН по приоритети, по политики, върху които да стъпи едно бъдещо редовно правител­с­тво. В сряда имаше среща на екс­пер­т­ната група по икономика. Стиг­нахме до съг­ласие и под­к­репа от страна на колегите от ИТН за осем приоритета, на които ние като коалиция дър­жим през годините и сме се опит­вали в предишни съб­рания да внасяме тези приоритети, обясни още Нинова. Раз­говорите ще продъл­жат, защото темата е много всеоб­х­ватна. Първо — дър­жавата да не се отд­ръпва от ключови сек­тори, а да се засили ней­ната роля на регулатор и помощ­ник. Тук само ще посоча примера с ББР, пос­тиг­нахме съг­ласие тя да не се приватизира, а да се прес­т­рук­турира, каза още Нинова.

Намаляване на лицен­зионни раз­решителни режими, които са в тежест на мал­ките и средни фирми, както и изгот­вяне на национална карта “Образование и икономика“. Тя да е както национална, така и регионална за нуж­дите от кадри на бъл­гар­с­ките фирми. Чет­върто — намаляване на регионал­ните раз­личия. Пето за общините — пос­тиг­нахме съг­ласие част от данъците да остават на раз­положение на общините“, изб­рои още лидерът на социалис­тите. По отношение на енер­гетиката, тя заяви, че с “Има такъв народ“ са се раз­б­рали, след­ващото редовно правител­с­тво да внесе искане пред Брюк­сел за удъл­жаване на срока на работа на “Мини Марица Изток“, както и за запаз­ване на ядрената енер­гетика. Раз­бира се, това не изчер­пва всички въп­роси. Също така искаме да инфор­мираме и вас и общес­т­вото, че продъл­жаваме по плана и след обяд ще проведем екс­пер­т­ната среща по съдебна реформа, борба с коруп­цията и вън­шна политика. Ние изпъл­няваме ангажимен­тите, които поехме, заяви още Кор­нелия Нинова. Нинова заяви, че когато “Има такъв народ“ обявят със­тав на Минис­тер­ски съвет, ще се събере Национал­ният съвет на пар­тията и ще реши окон­чателно дали ги под­к­репя или не.

От самото начало сме заявили няколко неща. Започ­ваме раз­говори по пет приоритета. Искаме тези преговори да прик­лючат със споразумение. Това е решение на Национал­ния съвет. Ще се произ­несем окон­чателно, когато огласят със­тава на Минис­тер­ски съвет. Какво се случва между другите потен­циални пар­т­ньори, не е наша работа, нека се раз­берат помежду си. Нека сед­нат и да раз­говарят. На тези срещи и политичес­ката, и екс­пер­т­ната, срещ­нахме абсолютно раз­биране, диалогич­ност, под­гот­вени хора отс­реща, бяха точ­ните думи на Кор­нелия Нинова, цитирана от Епицен­тър.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...