Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: Заедно с ИТН ще искаме от Брюксел удължаване живота на “Мариците“

Нинова: Заедно с ИТН ще искаме от Брюксел удължаване живота на “Мариците“

Ако нищо не се случи в усилията за трите мандата, очевидно ще се отива на избори. Щом това ще бъде реалността, ще отидем на избори, но не е добро, заяви лидерът на БСП

Стиг­нахме до съг­ласие с колегите от “Има такъв народ“ за осем приоритета в сферата на икономиката, заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в Народ­ното съб­рание, предаде Аген­ция “Фокус“.

Както вече заявихме, искаме проз­рачно всеки ден да отчитаме пред бъл­гар­с­кото общес­тво как вър­вят преговорите с ИТН по приоритети, по политики, върху които да стъпи едно бъдещо редовно правител­с­тво. В сряда имаше среща на екс­пер­т­ната група по икономика. Стиг­нахме до съг­ласие и под­к­репа от страна на колегите от ИТН за осем приоритета, на които ние като коалиция дър­жим през годините и сме се опит­вали в предишни съб­рания да внасяме тези приоритети, обясни още Нинова. Раз­говорите ще продъл­жат, защото темата е много всеоб­х­ватна. Първо — дър­жавата да не се отд­ръпва от ключови сек­тори, а да се засили ней­ната роля на регулатор и помощ­ник. Тук само ще посоча примера с ББР, пос­тиг­нахме съг­ласие тя да не се приватизира, а да се прес­т­рук­турира, каза още Нинова.

Намаляване на лицен­зионни раз­решителни режими, които са в тежест на мал­ките и средни фирми, както и изгот­вяне на национална карта “Образование и икономика“. Тя да е както национална, така и регионална за нуж­дите от кадри на бъл­гар­с­ките фирми. Чет­върто — намаляване на регионал­ните раз­личия. Пето за общините — пос­тиг­нахме съг­ласие част от данъците да остават на раз­положение на общините“, изб­рои още лидерът на социалис­тите. По отношение на енер­гетиката, тя заяви, че с “Има такъв народ“ са се раз­б­рали, след­ващото редовно правител­с­тво да внесе искане пред Брюк­сел за удъл­жаване на срока на работа на “Мини Марица Изток“, както и за запаз­ване на ядрената енер­гетика. Раз­бира се, това не изчер­пва всички въп­роси. Също така искаме да инфор­мираме и вас и общес­т­вото, че продъл­жаваме по плана и след обяд ще проведем екс­пер­т­ната среща по съдебна реформа, борба с коруп­цията и вън­шна политика. Ние изпъл­няваме ангажимен­тите, които поехме, заяви още Кор­нелия Нинова. Нинова заяви, че когато “Има такъв народ“ обявят със­тав на Минис­тер­ски съвет, ще се събере Национал­ният съвет на пар­тията и ще реши окон­чателно дали ги под­к­репя или не.

От самото начало сме заявили няколко неща. Започ­ваме раз­говори по пет приоритета. Искаме тези преговори да прик­лючат със споразумение. Това е решение на Национал­ния съвет. Ще се произ­несем окон­чателно, когато огласят със­тава на Минис­тер­ски съвет. Какво се случва между другите потен­циални пар­т­ньори, не е наша работа, нека се раз­берат помежду си. Нека сед­нат и да раз­говарят. На тези срещи и политичес­ката, и екс­пер­т­ната, срещ­нахме абсолютно раз­биране, диалогич­ност, под­гот­вени хора отс­реща, бяха точ­ните думи на Кор­нелия Нинова, цитирана от Епицен­тър.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...