15-годишен донор спаси петима души

15-годишен донор спаси петима души

Петима души получиха шанс за втори живот, съоб­щават от Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Екип на ВМА е извър­шил успешна чер­нод­робна тран­с­п­лан­тация. Реципиент е 44-годишен мъж с остър медикамен­тозен ток­сичен хепатит. Екип на УМБАЛ „Алек­сан­д­ров­ска“ е извър­шил две успешни бъб­речни тран­с­п­лан­тации, като реципиенти са двама мъже — на 46 и на 56 години, комен­тира „Нова телевизия”. Трите тран­с­п­лан­тации станаха въз­можни след донор­ска ситуация, релизирана на 27 юли от екипа на УМБАЛ „Свети Георги“ в Плов­див. Донор е 15-годишно момче, изпад­нало в мозъчна смърт. Белият дроб и сър­цето на донора са предос­тавени по линия на Еврот­ран­с­п­лант. Екс­п­лан­тацията на органите е извър­шена в УМБАЛ „Свети Георги“ от нем­ски екипи от Мюн­хен и Бер­лин. Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и Изпъл­нителна аген­ция „Медицин­ски над­зор“ изказ­ват към близ­ките на починалото момче своите съболез­нования и благодар­ност за хуман­ното решение да дарят неговите органи и по този начин да дадат шанс за живот на нуж­даещи се от тран­с­п­лан­тация граж­дани.