Илко Желязков вече не е в Бюрото за СРС-тата

Депутатите прек­ратиха правомощията на Илко Желяз­ков като зам.-председател на Национал­ното бюро за кон­т­рол на специални разуз­навателни сред­с­тва, съобщи БТВ. Той депозира мол­бата си да бъде освободен от поста по соб­с­т­вено желание още на 14 юни в пар­ламента, защото е наз­начен от инс­титуцията. Желяз­ков беше един от сан­к­ционираните от САЩ по закона „Маг­нит­ски“, припомня Топновини.бг. В „чер­ния списък“ на Служ­бата за кон­т­рол на чуж­дес­т­ран­ните активи (OFAC) към минис­тер­с­т­вото на финан­сите на САЩ се включени и биз­нес­мена Васил Бож­ков и бив­шия депутат Делян Пеев­ски. Именно защото е смятан за „пос­тавено лице“ на Пеев­ски в схема за под­купи и тър­говия с влияние, той е включен в списъка.

Сред причините за налагането на сан­к­циите, американ­с­ките власти посоч­ват, че бив­шият депутат от ДПС изпол­з­вал Желяз­ков за осъщес­т­вяването на схема за под­купи, засягаща бъл­гар­ски документи за пребиваване за чуж­дес­т­ранни граж­дани, както и за под­куп­ването на дър­жавни служители чрез раз­лични сред­с­тва в замяна на инфор­мация и лоял­ност от тяхна страна. Желяз­ков беше излъчен от ДПС и изб­ран от пар­ламента с гласовете на ГЕРБ за поста на заместник-председател на Бюрото за кон­т­рол на СРС. Сан­к­циите пред­виж­дат блокиране на активите на наказаните в американ­ски банки и под кон­т­рола на американ­ски лица. Мер­ките засягат въз­мож­ността на сан­к­ционираните да раз­виват биз­нес на запад­ните пазари. Кариерата на Желяз­ков минава през специал­ните служби на дър­жавата – ДАНС и ДАТО.