Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стефан Янев: Време е говоренето да премине в политически действия

Стефан Янев: Време е говоренето да премине в политически действия

Стефан Янев: Време е говоренето да премине в политически действия

Думата “коалиция“ се заменя с термини с неясно съдържание като например “обединение“, която не предполагала ясни правила, заяви премиерът

Време е от говорене да се премине към политическо дейс­т­вие. Именно по това ще проличи отговор­ността и готов­ността на политичес­ките сили да работят в общес­т­вен интерес и в интерес на Бъл­гария. По тази готов­ност и тях­ното поведение и дейс­т­вия ще проличи и мотивацията им да гаран­тират на избирателите, че не се прави опит за въз­п­роиз­веж­дане на стари и ком­п­рометирани модели на поведение, заяви преди началото на правител­с­т­веното заседание в сряда служеб­ният премиер Стефан Янев. Той отбеляза, че наб­людава, че пар­ламен­тарно пред­с­тавените пар­тии са припоз­нали призивите за диалог, ефек­тив­ност, политическа комуникация и смис­лени политически дейс­т­вия и взаимодейс­т­вия. Припоз­наха необ­ходимостта от сфор­мирането на устой­чив и ефек­тивен кабинет на базата на ясни цели и приоритети в интерес на бъл­гар­с­ките граж­дани, които трябва да бъдат реализирани на базата на сериозно пар­ламен­тарно мнозин­с­тво. Бяха въз­п­риети пос­ланията за необ­ходимост от адек­ватна политика както в сферата на образованието, така и по отношение на бор­бата с коруп­цията, на необ­ходимостта от раз­витие на икономиката и под­помагане на бъл­гар­с­кия биз­нес, необ­ходимостта от спешни и адек­ватни мерки за борба с демог­раф­ска криза, необ­ходимостта от финан­сова децен­т­рализация и повече правомощия на мес­т­ната власт така, че да се преодолеят раз­личията в икономичес­кото раз­витие на регионите и мес­т­ната власт да има повече въз­мож­ности да решава проб­лемите на хората, добави Янев. Според министър-председателят думата “коалиция“ се заменя с тер­мини с неясно съдър­жание като нап­ример “обединение“, която не пред­полагала ясни правила.

Раз­бирам, че думата “коалиция“ е натоварена с негативно значение, но гаран­тира ясно насочена отговор­ност от политичес­ките субекти. В същото време коалицията е онзи инс­т­румент, който дава въз­мож­ност за ясни правила за взаимодейс­т­вие, взимане на решения и носене на отговор­ност от политичес­ките субекти. Очак­вам пуб­лично коалиционно споразумение с ясно раз­писани правила и отговор­ности, призова Янев.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...