Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стефан Янев: Време е говоренето да премине в политически действия

Стефан Янев: Време е говоренето да премине в политически действия

Стефан Янев: Време е говоренето да премине в политически действия

Думата “коалиция“ се заменя с термини с неясно съдържание като например “обединение“, която не предполагала ясни правила, заяви премиерът

Време е от говорене да се премине към политическо дейс­т­вие. Именно по това ще проличи отговор­ността и готов­ността на политичес­ките сили да работят в общес­т­вен интерес и в интерес на Бъл­гария. По тази готов­ност и тях­ното поведение и дейс­т­вия ще проличи и мотивацията им да гаран­тират на избирателите, че не се прави опит за въз­п­роиз­веж­дане на стари и ком­п­рометирани модели на поведение, заяви преди началото на правител­с­т­веното заседание в сряда служеб­ният премиер Стефан Янев. Той отбеляза, че наб­людава, че пар­ламен­тарно пред­с­тавените пар­тии са припоз­нали призивите за диалог, ефек­тив­ност, политическа комуникация и смис­лени политически дейс­т­вия и взаимодейс­т­вия. Припоз­наха необ­ходимостта от сфор­мирането на устой­чив и ефек­тивен кабинет на базата на ясни цели и приоритети в интерес на бъл­гар­с­ките граж­дани, които трябва да бъдат реализирани на базата на сериозно пар­ламен­тарно мнозин­с­тво. Бяха въз­п­риети пос­ланията за необ­ходимост от адек­ватна политика както в сферата на образованието, така и по отношение на бор­бата с коруп­цията, на необ­ходимостта от раз­витие на икономиката и под­помагане на бъл­гар­с­кия биз­нес, необ­ходимостта от спешни и адек­ватни мерки за борба с демог­раф­ска криза, необ­ходимостта от финан­сова децен­т­рализация и повече правомощия на мес­т­ната власт така, че да се преодолеят раз­личията в икономичес­кото раз­витие на регионите и мес­т­ната власт да има повече въз­мож­ности да решава проб­лемите на хората, добави Янев. Според министър-председателят думата “коалиция“ се заменя с тер­мини с неясно съдър­жание като нап­ример “обединение“, която не пред­полагала ясни правила.

Раз­бирам, че думата “коалиция“ е натоварена с негативно значение, но гаран­тира ясно насочена отговор­ност от политичес­ките субекти. В същото време коалицията е онзи инс­т­румент, който дава въз­мож­ност за ясни правила за взаимодейс­т­вие, взимане на решения и носене на отговор­ност от политичес­ките субекти. Очак­вам пуб­лично коалиционно споразумение с ясно раз­писани правила и отговор­ности, призова Янев.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...