Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Бойко Рашков към ГЕРБ: Не съм дясната ръка на таралежа, не се казвам Цветан Цветанов

Бойко Рашков към ГЕРБ: Не съм дясната ръка на таралежа, не се казвам Цветан Цветанов

Минис­търът на вът­реш­ните работи дойде в пар­ламента по нас­тояване на бив­шите управ­ляващи, за да изнесе инфор­мация за твър­денията, че са изпол­з­вали специални разуз­навателни сред­с­тва (СРС-та) срещу политици и протес­тиращи

Нап­режението между ГЕРБ и Бойко Раш­ков продъл­жава да расте. Отново те сблъс­каха позиции в пленар­ната зала. Служеб­ният минис­тър на вът­реш­ните работи дойде в пар­ламента по нас­тояване на бив­шите управ­ляващи, за да изнесе инфор­мация за твър­денията, че са изпол­з­вали специални разуз­навателни сред­с­тва (СРС-та) срещу политици и протес­тиращи.

Ако вие наричате нарушаването на граж­дан­с­ките права пушилка, не знам как общес­т­вото ще оцени това“, комен­тира в началото Бойко Раш­ков.

И се закани, че още днес ще се видят доказател­с­т­вата. “Национал­ното бюро се е обър­нало към прокуратурата с въп­рос може ли след като сме установили неп­равомерно прилагане на СРС-та да уведомим бъл­гар­с­ките граж­дани. Бъл­гар­с­ката прокуратура е казала “Не“. Защо? За да не могат да заведат дела. Не се е доказало нищо при такова противодейс­т­вие на прокуратурата“, заяви Раш­ков.

Интересно защо само депутатите от ГЕРБ не знаят за тези СРС-та, а една част от залата донесе сиг­нали. По думите на Раш­ков имало данни, че наб­людението на някои граж­дани се е прос­рочило спрямо законодател­ната раз­поредба.

Раш­ков док­ладва още, че двама прокурори от специализираната прокуратура — Борисова и Пър­ванов – са се обос­новали, че има „прес­тъп­ления срещу Репуб­ликата“ по искането за прилагане на СРС-та. Минис­търът се зачуди как „протес­тите на граж­даните в цен­търа на София са класифицирани точно така“.

На няколко пъти вът­реш­ният минис­тър влезе в пререкания с Десис­лава Атанасова от ГЕРБ-СДС. „Г-жо пред­седател искат да си говорят като на улицата може би“, вметна служеб­ният вът­решен минис­тър.

Алек­сан­дър Нен­ков от ГЕРБ-СДС пък определи новината за под­с­луш­ванията като театър. И поиска Раш­ков да изб­рои колко са под­с­луш­ванията и да ги назове по имена, “за да бъде корек­тно пред бъл­гар­с­кото общес­тво“. Нен­ков нас­тоя, че може всичко да е фалш, изпол­з­ван за предиз­борни цели.

Защо не прочетете Закона за СРС-та? Прочетете го! Бюрото за кон­т­рол на СРС-та ежегодно изготвя док­лад до пар­ламента, в който посочва обоб­щени данни. А бюрото не е длъжно да ви дава поименно отчет кой е под­с­луш­ван. Сбър­кали сте името. Аз не се каз­вам Цветан Цветанов! Извикайте си дяс­ната ръка на таралежа да изнесе тези СРС-та. И такава инфор­мация законът не ми поз­волява да ви дам. Става дума за стотици бъл­гар­ски граж­дани“, отвърна Раш­ков.

Комен­тарът му бе преп­ратка към дейс­т­вия на пред­шес­т­веника му Цветанов, който обвини от пар­ламен­тар­ната трибуна медици от Горно Оряхово през 2010 г. по станалия извес­тен като случая “бебето във фризера“. Раш­ков иронизира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за предуп­реж­дението: “С гол г*з таралеж ще мач­каш — това мо’а да ти кажа!“.

Иначе стана ясно, че провер­ката е дошла от Инс­пек­тората към МВР. Всички кон­с­татации пък ще бъдат пред­с­тавени на Времен­ната анкетна комисия, която се занимава с темата за прилагането на СРС-та.

Аргумен­тите на Бойко Раш­ков обаче не убедиха ГЕРБ-СДС. Нен­ков нас­тоя щом минис­търът се притес­нява пуб­лично да каже имената, то нека бъдат изк­лючени камерите и мик­рофоните на телевизиите и заседанието да продължи при зак­рити врати. Искането му обаче не бе поз­волено от пред­седателя на пар­ламента Ива Митева.

Отношение по темата взеха и от БСП за Бъл­гария. Социалис­тите поис­каха Раш­ков да каже колко наказателни произ­вод­с­тва са заведени към момента на прилагане на СРС-тата и каква е точ­ната бройка на под­с­луш­ваните лица.

От докумен­тите, с които раз­полагаме в МВР, следва изводът, че има два прокурор­ски акта. От тях обаче не е ясно колко са съдеб­ните произ­вод­с­тва. Препис­ката е под номер 1425 от 2020 г. В резул­тат на провер­ките е написано номер на досъдебно произ­вод­с­тво 115 от 2020 г. Не можем да раз­берем повече. Не можем да установим, защото докумен­тите са в прокуратурата. Но те пър­воначално са били дадени на бив­шия главен сек­ретар на МВР и впос­лед­с­т­вие са заведение в Главна дирек­ция „Борба с организираната прес­тъп­ност“. Служителите са изпъл­нявали това, което им е каз­вано всеки божи ден – устно и с лис­т­чета. Въз­можно е в спец­п­рокуратурата да има и други дела. Служители твър­дят за не по-малко от 89 месеца период на под­с­луш­ване“, док­ладва минис­търът.

Раш­ков обяви, че в МВР има данни за „не по-малко от 100 души“, за които се смята, че са прилагани СРС-та. „Интересно защо само депутатите на ГЕРБ не знаят за СРС-тата, а стоящите до тях извес­тни политици донесли наготово материали в МВР. Готови материали донесли. Има данни, че по отношение на някои граж­дани наб­людението е продъл­жило доста дълго време. Ако трябва да се вър­нем през миналата година за изпол­з­ване и прилагане на СРС-та главно срещу протес­тиращи граж­дани и особено след нах­луването на прокуратурата в президен­т­с­т­вото“, отчете Раш­ков.

Мотивите, с които са искани раз­решенията са – лицата целят да бъде под­ронена и съборена властта в репуб­ликата. През 19961997 г. пар­ламен­тът отново бил обсъден от протес­тиращи, като тогава никой прокурор не си е помис­лял да бъде извър­шено прес­тъп­ление против репуб­ликата“, припомни минис­търът. — Прокуратурата не образува произ­вод­с­тва за прес­тъп­ления против събарянето на репуб­ликата“.

Бюрото за кон­т­рол за СРС-тата ежегодно изготвя обоб­щен док­лад до Народ­ното съб­рание, в който се посоч­ват обоб­щени данни. Бюрото, което по закон може да вникне по всички детайли на СРС-тата, не е длъжно да ви дава поименно отчет кой е под­с­луш­ван и кой не е под­с­луш­ван“, добави Раш­ков.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...