Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Бойко Рашков към ГЕРБ: Не съм дясната ръка на таралежа, не се казвам Цветан Цветанов

Бойко Рашков към ГЕРБ: Не съм дясната ръка на таралежа, не се казвам Цветан Цветанов

Минис­търът на вът­реш­ните работи дойде в пар­ламента по нас­тояване на бив­шите управ­ляващи, за да изнесе инфор­мация за твър­денията, че са изпол­з­вали специални разуз­навателни сред­с­тва (СРС-та) срещу политици и протес­тиращи

Нап­режението между ГЕРБ и Бойко Раш­ков продъл­жава да расте. Отново те сблъс­каха позиции в пленар­ната зала. Служеб­ният минис­тър на вът­реш­ните работи дойде в пар­ламента по нас­тояване на бив­шите управ­ляващи, за да изнесе инфор­мация за твър­денията, че са изпол­з­вали специални разуз­навателни сред­с­тва (СРС-та) срещу политици и протес­тиращи.

Ако вие наричате нарушаването на граж­дан­с­ките права пушилка, не знам как общес­т­вото ще оцени това“, комен­тира в началото Бойко Раш­ков.

И се закани, че още днес ще се видят доказател­с­т­вата. “Национал­ното бюро се е обър­нало към прокуратурата с въп­рос може ли след като сме установили неп­равомерно прилагане на СРС-та да уведомим бъл­гар­с­ките граж­дани. Бъл­гар­с­ката прокуратура е казала “Не“. Защо? За да не могат да заведат дела. Не се е доказало нищо при такова противодейс­т­вие на прокуратурата“, заяви Раш­ков.

Интересно защо само депутатите от ГЕРБ не знаят за тези СРС-та, а една част от залата донесе сиг­нали. По думите на Раш­ков имало данни, че наб­людението на някои граж­дани се е прос­рочило спрямо законодател­ната раз­поредба.

Раш­ков док­ладва още, че двама прокурори от специализираната прокуратура — Борисова и Пър­ванов – са се обос­новали, че има „прес­тъп­ления срещу Репуб­ликата“ по искането за прилагане на СРС-та. Минис­търът се зачуди как „протес­тите на граж­даните в цен­търа на София са класифицирани точно така“.

На няколко пъти вът­реш­ният минис­тър влезе в пререкания с Десис­лава Атанасова от ГЕРБ-СДС. „Г-жо пред­седател искат да си говорят като на улицата може би“, вметна служеб­ният вът­решен минис­тър.

Алек­сан­дър Нен­ков от ГЕРБ-СДС пък определи новината за под­с­луш­ванията като театър. И поиска Раш­ков да изб­рои колко са под­с­луш­ванията и да ги назове по имена, “за да бъде корек­тно пред бъл­гар­с­кото общес­тво“. Нен­ков нас­тоя, че може всичко да е фалш, изпол­з­ван за предиз­борни цели.

Защо не прочетете Закона за СРС-та? Прочетете го! Бюрото за кон­т­рол на СРС-та ежегодно изготвя док­лад до пар­ламента, в който посочва обоб­щени данни. А бюрото не е длъжно да ви дава поименно отчет кой е под­с­луш­ван. Сбър­кали сте името. Аз не се каз­вам Цветан Цветанов! Извикайте си дяс­ната ръка на таралежа да изнесе тези СРС-та. И такава инфор­мация законът не ми поз­волява да ви дам. Става дума за стотици бъл­гар­ски граж­дани“, отвърна Раш­ков.

Комен­тарът му бе преп­ратка към дейс­т­вия на пред­шес­т­веника му Цветанов, който обвини от пар­ламен­тар­ната трибуна медици от Горно Оряхово през 2010 г. по станалия извес­тен като случая “бебето във фризера“. Раш­ков иронизира и думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за предуп­реж­дението: “С гол г*з таралеж ще мач­каш — това мо’а да ти кажа!“.

Иначе стана ясно, че провер­ката е дошла от Инс­пек­тората към МВР. Всички кон­с­татации пък ще бъдат пред­с­тавени на Времен­ната анкетна комисия, която се занимава с темата за прилагането на СРС-та.

Аргумен­тите на Бойко Раш­ков обаче не убедиха ГЕРБ-СДС. Нен­ков нас­тоя щом минис­търът се притес­нява пуб­лично да каже имената, то нека бъдат изк­лючени камерите и мик­рофоните на телевизиите и заседанието да продължи при зак­рити врати. Искането му обаче не бе поз­волено от пред­седателя на пар­ламента Ива Митева.

Отношение по темата взеха и от БСП за Бъл­гария. Социалис­тите поис­каха Раш­ков да каже колко наказателни произ­вод­с­тва са заведени към момента на прилагане на СРС-тата и каква е точ­ната бройка на под­с­луш­ваните лица.

От докумен­тите, с които раз­полагаме в МВР, следва изводът, че има два прокурор­ски акта. От тях обаче не е ясно колко са съдеб­ните произ­вод­с­тва. Препис­ката е под номер 1425 от 2020 г. В резул­тат на провер­ките е написано номер на досъдебно произ­вод­с­тво 115 от 2020 г. Не можем да раз­берем повече. Не можем да установим, защото докумен­тите са в прокуратурата. Но те пър­воначално са били дадени на бив­шия главен сек­ретар на МВР и впос­лед­с­т­вие са заведение в Главна дирек­ция „Борба с организираната прес­тъп­ност“. Служителите са изпъл­нявали това, което им е каз­вано всеки божи ден – устно и с лис­т­чета. Въз­можно е в спец­п­рокуратурата да има и други дела. Служители твър­дят за не по-малко от 89 месеца период на под­с­луш­ване“, док­ладва минис­търът.

Раш­ков обяви, че в МВР има данни за „не по-малко от 100 души“, за които се смята, че са прилагани СРС-та. „Интересно защо само депутатите на ГЕРБ не знаят за СРС-тата, а стоящите до тях извес­тни политици донесли наготово материали в МВР. Готови материали донесли. Има данни, че по отношение на някои граж­дани наб­людението е продъл­жило доста дълго време. Ако трябва да се вър­нем през миналата година за изпол­з­ване и прилагане на СРС-та главно срещу протес­тиращи граж­дани и особено след нах­луването на прокуратурата в президен­т­с­т­вото“, отчете Раш­ков.

Мотивите, с които са искани раз­решенията са – лицата целят да бъде под­ронена и съборена властта в репуб­ликата. През 19961997 г. пар­ламен­тът отново бил обсъден от протес­тиращи, като тогава никой прокурор не си е помис­лял да бъде извър­шено прес­тъп­ление против репуб­ликата“, припомни минис­търът. — Прокуратурата не образува произ­вод­с­тва за прес­тъп­ления против събарянето на репуб­ликата“.

Бюрото за кон­т­рол за СРС-тата ежегодно изготвя обоб­щен док­лад до Народ­ното съб­рание, в който се посоч­ват обоб­щени данни. Бюрото, което по закон може да вникне по всички детайли на СРС-тата, не е длъжно да ви дава поименно отчет кой е под­с­луш­ван и кой не е под­с­луш­ван“, добави Раш­ков.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...