Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Постигнахме съгласие с ИТН по 15 конкретни теми

Корнелия Нинова: Постигнахме съгласие с ИТН по 15 конкретни теми

Корнелия Нинова: Постигнахме съгласие с ИТН по 15 конкретни теми

Дър­жим на пис­мено споразумение, окон­чателно решение ще вземем, след като видим със­тав на Минис­тер­ски съвет, заяви лидерът на социалис­тите в Народ­ното съб­рание

Както знаете, тези дни се провеж­дат екс­пер­тни раз­говори по политически приоритети за съз­даване на правител­с­тво с ман­дата на “Има такъв народ”. За да бъде всичко проз­рачно, за да няма някакво чув­с­тво за скрито-покрито, ние периодично ще ви дър­жим в течение докъде стигат тези раз­говори, къде имаме сближаване на позициите, къде не и какво пред­с­тои оттук нататък, заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в пар­ламента. Проведохме срещи по три от приоритетите, които Национал­ният съвет на БСП ни даде като ман­дат — здравеопаз­ване, образование и социална политика. За здравеопаз­ването — за наше най-голямо удовол­с­т­вие наши стари политики, нас­тоявания, законоп­роекти, които сме внасяли години наред и бяха отх­вър­ляни от предиш­ното мнозин­с­тво, сега срещат раз­биране. Имаме пред­вид след­ните 6 приоритета, по които имаме сближаване с “Има такъв народ” и са наши стари, изконни политики, уточни Нинова. Първо — бол­ниците да не са тър­гов­ски дружес­тва.

Второ — да има защитени бол­ници в труд­нодос­тъпни, отдалечени и обез­людени региони. Трето — да се прис­тъпи към регионализация на здравеопаз­ването, така че във всеки район да има бърз и качес­т­вен дос­тъп до здравеопаз­ване. Чет­върто — укреп­ване на дър­жав­ното и общин­с­кото здравеопаз­ване, със заб­рана да се продават дър­жавни и общин­ски бол­ници. Пето — специализацията на кад­рите в здрав­ната сис­тема, която да бъде ангажимент на дър­жавата. Шесто — истин­ско, елек­т­ронно здравно досие да има всеки бъл­гарин. Това са нещата, по които имаме единодушие с колегите.

В сферата на образованието — по 5 приоритета имаме единодушие.

Първо — да се въведе нова фор­мула за финан­сиране, като се преос­мисли прин­ципа “парите след­ват ученика”. Второ — да се нап­рави прег­лед на съдър­жанието на учеб­ниците с акцент пат­риотично въз­питание и в съдър­жанието да се отразява истината за бъл­гар­с­ката история и бъл­гар­с­ките класици, и то да бъде дос­тъпно за децата. Трето — увеличението на учител­с­ките зап­лати да продължи.

Чет­върто — обвър­з­ване на брой­ките в образованието с нуж­ните кадри в бъл­гар­с­ката икономика и залагане на това като дър­жавна политика.

Пето — дефицит­ните професии за бъл­гар­с­ката икономика да бъдат без зап­лащане на такси от страна на учениците и студен­тите, но след това да имат ангажимент с договор за работа в Бъл­гария. В социал­ната сфера — преиз­чис­ляването на пен­сиите най-накрая стана актуален въп­рос за всички политически фор­мации. Също знаете, че ние го пос­тавяме не само с политическо говорене, а с реални дейс­т­вия и внасяне на законоп­роекти в пар­ламента. Така че и тук имаме сближаване по необ­ходимостта от преиз­чис­ляване на пен­сиите.

Остава едно раз­личие, обаче — ние виж­даме това да стане от 1 октом­ври тази година, а колегите от “Има такъв народ“ го пред­виж­дат за 1 януари 2022 г. Но сме на едно мнение, че повече въз­рас­т­ните хора не могат да останат без преиз­чис­ление на пен­сиите. Без­п­латни лекар­с­тва и учеб­ници за децата е наша обща позиция вече, обясни още Нинова. Семейно подоходно облагане с данъчни облек­чения за деца на работещи родители.Помощ за второ и трето дете.

Пред­ложените от нас политики по отношение на въз­рас­т­ните хора, на децата и младите семейс­тва, се приема от колегите и се обединяваме около тези приоритети. Национал­ният съвет ни въз­ложи пет приоритета — здраве, образование, социална политика, икономика, борба с коруп­цията и съдебна реформа. Остават ни два за екс­пер­тни раз­говори — икономика, борба с коруп­цията и съдебна реформа.

Пред­вижда се следобедна среща на тема “Икономика“ между нашите и тех­ните екс­перти. Днес, също след обяд ще се със­тои екс­пер­т­ната среща за борба с коруп­цията, съдеб­ната реформа и вън­ш­ната политика, тъй като на Национал­ния съвет очер­тахме някои линии, които не трябва да прек­рач­ваме. Едната от тях е бъдещото присъединяване на Репуб­лика “Северна Македония” към Европейс­кия съюз. Отп­равихме покана към “Демок­ратична Бъл­гария“ и към “Изп­рави се БГ! Ние идваме!“ за срещи. Поканата към “Демок­ратична Бъл­гария“ е за петък в 14:00 часа, поканата към другата политическа фор­мация е за понедел­ник в 14.00 часа. С тях ще водим общия политически раз­говор по отношение на сближаване на позиции за под­к­репа на правител­с­тво с ман­дата на “Има такъв народ. По всички преговори ще инфор­мираме бъл­гар­с­кото общес­тво. Окон­чателно решение за под­к­репа ще вземем след като видим със­тав на Минис­тер­ски съвет, категорична е Нинова.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...