Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Постигнахме съгласие с ИТН по 15 конкретни теми

Корнелия Нинова: Постигнахме съгласие с ИТН по 15 конкретни теми

Корнелия Нинова: Постигнахме съгласие с ИТН по 15 конкретни теми

Дър­жим на пис­мено споразумение, окон­чателно решение ще вземем, след като видим със­тав на Минис­тер­ски съвет, заяви лидерът на социалис­тите в Народ­ното съб­рание

Както знаете, тези дни се провеж­дат екс­пер­тни раз­говори по политически приоритети за съз­даване на правител­с­тво с ман­дата на “Има такъв народ”. За да бъде всичко проз­рачно, за да няма някакво чув­с­тво за скрито-покрито, ние периодично ще ви дър­жим в течение докъде стигат тези раз­говори, къде имаме сближаване на позициите, къде не и какво пред­с­тои оттук нататък, заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в пар­ламента. Проведохме срещи по три от приоритетите, които Национал­ният съвет на БСП ни даде като ман­дат — здравеопаз­ване, образование и социална политика. За здравеопаз­ването — за наше най-голямо удовол­с­т­вие наши стари политики, нас­тоявания, законоп­роекти, които сме внасяли години наред и бяха отх­вър­ляни от предиш­ното мнозин­с­тво, сега срещат раз­биране. Имаме пред­вид след­ните 6 приоритета, по които имаме сближаване с “Има такъв народ” и са наши стари, изконни политики, уточни Нинова. Първо — бол­ниците да не са тър­гов­ски дружес­тва.

Второ — да има защитени бол­ници в труд­нодос­тъпни, отдалечени и обез­людени региони. Трето — да се прис­тъпи към регионализация на здравеопаз­ването, така че във всеки район да има бърз и качес­т­вен дос­тъп до здравеопаз­ване. Чет­върто — укреп­ване на дър­жав­ното и общин­с­кото здравеопаз­ване, със заб­рана да се продават дър­жавни и общин­ски бол­ници. Пето — специализацията на кад­рите в здрав­ната сис­тема, която да бъде ангажимент на дър­жавата. Шесто — истин­ско, елек­т­ронно здравно досие да има всеки бъл­гарин. Това са нещата, по които имаме единодушие с колегите.

В сферата на образованието — по 5 приоритета имаме единодушие.

Първо — да се въведе нова фор­мула за финан­сиране, като се преос­мисли прин­ципа “парите след­ват ученика”. Второ — да се нап­рави прег­лед на съдър­жанието на учеб­ниците с акцент пат­риотично въз­питание и в съдър­жанието да се отразява истината за бъл­гар­с­ката история и бъл­гар­с­ките класици, и то да бъде дос­тъпно за децата. Трето — увеличението на учител­с­ките зап­лати да продължи.

Чет­върто — обвър­з­ване на брой­ките в образованието с нуж­ните кадри в бъл­гар­с­ката икономика и залагане на това като дър­жавна политика.

Пето — дефицит­ните професии за бъл­гар­с­ката икономика да бъдат без зап­лащане на такси от страна на учениците и студен­тите, но след това да имат ангажимент с договор за работа в Бъл­гария. В социал­ната сфера — преиз­чис­ляването на пен­сиите най-накрая стана актуален въп­рос за всички политически фор­мации. Също знаете, че ние го пос­тавяме не само с политическо говорене, а с реални дейс­т­вия и внасяне на законоп­роекти в пар­ламента. Така че и тук имаме сближаване по необ­ходимостта от преиз­чис­ляване на пен­сиите.

Остава едно раз­личие, обаче — ние виж­даме това да стане от 1 октом­ври тази година, а колегите от “Има такъв народ“ го пред­виж­дат за 1 януари 2022 г. Но сме на едно мнение, че повече въз­рас­т­ните хора не могат да останат без преиз­чис­ление на пен­сиите. Без­п­латни лекар­с­тва и учеб­ници за децата е наша обща позиция вече, обясни още Нинова. Семейно подоходно облагане с данъчни облек­чения за деца на работещи родители.Помощ за второ и трето дете.

Пред­ложените от нас политики по отношение на въз­рас­т­ните хора, на децата и младите семейс­тва, се приема от колегите и се обединяваме около тези приоритети. Национал­ният съвет ни въз­ложи пет приоритета — здраве, образование, социална политика, икономика, борба с коруп­цията и съдебна реформа. Остават ни два за екс­пер­тни раз­говори — икономика, борба с коруп­цията и съдебна реформа.

Пред­вижда се следобедна среща на тема “Икономика“ между нашите и тех­ните екс­перти. Днес, също след обяд ще се със­тои екс­пер­т­ната среща за борба с коруп­цията, съдеб­ната реформа и вън­ш­ната политика, тъй като на Национал­ния съвет очер­тахме някои линии, които не трябва да прек­рач­ваме. Едната от тях е бъдещото присъединяване на Репуб­лика “Северна Македония” към Европейс­кия съюз. Отп­равихме покана към “Демок­ратична Бъл­гария“ и към “Изп­рави се БГ! Ние идваме!“ за срещи. Поканата към “Демок­ратична Бъл­гария“ е за петък в 14:00 часа, поканата към другата политическа фор­мация е за понедел­ник в 14.00 часа. С тях ще водим общия политически раз­говор по отношение на сближаване на позиции за под­к­репа на правител­с­тво с ман­дата на “Има такъв народ. По всички преговори ще инфор­мираме бъл­гар­с­кото общес­тво. Окон­чателно решение за под­к­репа ще вземем след като видим със­тав на Минис­тер­ски съвет, категорична е Нинова.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...