Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) ВСС обсъжда искането за предсрочно прекратяване на мандата на Гешев

ВСС обсъжда искането за предсрочно прекратяване на мандата на Гешев

ВСС обсъжда искането за предсрочно прекратяване на мандата на Гешев

За първи път ВСС – „правител­с­т­вото на съдеб­ната власт“, обсъжда пред­с­роч­ното освобож­даване на един от тримата първи в съдеб­ната сис­тема — при това сезиран от пред­с­тавител на изпъл­нител­ната власт.

Миналия петък Янаки Стоилов еднов­ременно внесе искането и свика Вис­шия съдебен съвет. Искането е над 100 страници — мотиви плюс приложение, съдър­жащо пуб­ликации от наши и чужди медии и прес­съоб­щения на прокуратурата. С тях вът­реш­ният минис­тър Бойко Раш­ков аргумен­тира твър­денията си, че с дейс­т­вията или без­дейс­т­вията си Иван Гешев е уронил прес­тижа на съдеб­ната власт и е нарушил Етич­ния кодекс на магис­т­рата. На пос­лед­ното си преди лят­ната вакан­ция заседание Пленумът на Вис­шия съдебен съвет обсъжда искането на служеб­ния правосъден минис­тър за пред­с­рочно прек­ратяване ман­дата на глав­ния прокурор Иван Гешев. В основата на искането на Янаки Стоилов е сиг­нал от колегата му — вът­реш­ния минис­тър Бойко Раш­ков, комен­тира БНР. Според Раш­ков глав­ният прокурор неп­равомерно е оповес­тявал данни от СРС-та. Особено внимание е обър­нато и на акцията на прокуратурата в президен­т­с­т­вото, след която започ­наха и протес­тите миналата година. Раз­г­ласяване на данни от досъдебни произ­вод­с­тва, което пред­с­тав­лява нарушение на член 32 и 33 от Закона за специал­ните разуз­навателни сред­с­тва. На 28 януари 2020 година по раз­пореж­дане на Иван Гешев са пуб­ликувани извадки от пос­танов­ление и звукозаписи, придобити чрез СРС на раз­говор между президента и коман­д­ващия Воен­новъз­душ­ните сили. На 14 юли 2020 година по раз­пореж­дане на Иван Гешев прокуратурата е оповес­тила данни, придобити чрез СРС по отношение на други лица, пише в док­лада. Глав­ният прокурор определи сиг­нала като „юридическо нищо“, в което лип­с­ват факти, а има само интер­п­ретации. Гешев допълни, че за пръв път бяха пов­диг­нати обвинения на дейс­т­ващ минис­тър от дейс­т­ващо правител­с­тво и дейс­т­ващ зам.-министър, както и – тук е момен­тът да уточня, това, което каза гос­подин Стоилов, изпол­з­вам на европейс­кия тер­мин „зам­разени сред­с­тва“ – активи за около 3 млрд. лв., което също е без­п­рецеден­тно за новата ни история. Дали тези активи, на гос­подин професор Стоилов му е много ясно, са отнети е проб­лем на бъл­гар­с­кия съд, гос­подин Стоилов, и на работата на КПКОНПИ, обвинява обвинител номер едно. По-рано минис­тър Стоилов определи заседанието като лично изпитание и тест за самос­тоятел­ност на ВСС. Според него дан­ните и фак­тите са ясни. И за мен кол­кото по-бързо и по-ясно прик­лючи тази процедура, е по-добре, тъй като тя не трябва да съз­дава нес­табил­ност в прокуратурата, не трябва да съз­дава впечат­ление за протакане на нещата с оглед на други политически раз­вития. Така че, според мен, всичко, което е пред­с­тавено, трябва да бъде аргумен­тирано и по него трябва да има произ­насяне, обясни минис­тър Стоилов. Обсъж­дането беше точка първа в днев­ния ред, а прог­нозите са искането да не събере под­к­репа. И въп­реки това, според автора му — вът­реш­ният минис­тър Бойко Раш­ков, то не е удар във въз­духа, а удар в полза на демок­ратич­ното уст­ройс­тво в нашата страна, който ще остави следа и ще предиз­вика промени, които ще докарат дър­жавата на едно по-високо ниво в ней­ното демок­ратично уст­ройс­тво.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие