Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стефан Янев: Приоритети на партиите в НС съвпадат със започнатото от служебния кабинет

Стефан Янев: Приоритети на партиите в НС съвпадат със започнатото от служебния кабинет

Стефан Янев: Приоритети на партиите в НС съвпадат със започнатото от служебния кабинет

Първо трябва да има прог­рама, коалиция и ясни приоритети, после се говори за лич­ности, заяви пред медиите в пар­ламента служеб­ният премиер Стефан Янев.

Жур­налис­тите го попитаха дали има пред­ложение да остане премиер, но на редовно правител­с­тво, и дали такива пред­ложения има към членове на служеб­ния кабинет.

Въз­можно е служебни минис­три да продъл­жат в редовно правител­с­тво.

“Силно се надявам да бъде сфор­миран работещ кабинет. От нап­равените изказ­вания дек­ларации и визии за учас­тие на пар­тиите отк­роявам, че в много от тях чух приоритети и визии, свър­зани със започ­натото от служеб­ното правител­с­тво - приоритети в здравеопаз­ването и образованието, под­помагане на биз­неса, раз­ход­ване на пуб­лич­ните сред­с­тва, съдебна реформа“, заяви Стефан Янев.

По думите му заяв­ките, които са били дадени от политичес­ките пар­тии, са да бъде реализиран диалог и да бъде пос­тиг­нат кон­сен­сус.

Надявам да се намери кон­сен­сус бъдещото правител­с­тво да е дос­татъчно добре пред­с­тавено и фокусирано върху истин­с­ките проб­леми на бъл­гар­с­ките граж­дани, каза още министър-председателят Стефан Янев пред жур­налис­тите в пар­ламента.

“Силно се надявам да бъде сфор­миран работещ кабинет в един обоз­рим срок, тъй като това е необ­ходимо за всички бъл­гари. В много от дек­ларациите на политичес­ките пар­тии чух приоритети, чух визии, които съв­падат със започ­натото от служеб­ното правител­с­тво по отношение както на ограничаване на неп­роз­рач­ното хар­чене на пуб­лични сред­с­тва. По отношение на приоритетите на важни социални области като здравеопаз­ване, образование, по отношение на това, което служеб­ното правител­с­тво се опитва да прави и да пос­тави едно добро начало като отношение към биз­неса, под­помагане на биз­неса, за да може да бъде високоп­роиз­водителен, високотех­нологичен и да дава висока добавена стой­ност. Това, което беше заявено по отношение на необ­ходимостта от съдебна реформа е нещо, което всички бъл­гари очак­ваме. Нес­лучайно почти всяка година не сме изненадани от критиките, от док­ладите, които идват от ЕК в това отношение“, бяха точ­ните думи на Стефан Янев.

Надявам се НС да излъчи стабилно правител­с­тво. Наг­ласата ми за оставащите дни е да видим какво можем да свър­шим още като правител­с­тво. Трети път избори обаче не е добре. Важно е да се излъчи стабилно правител­с­тво, което да продължи курса на промяна”.

Това заяви минис­търът на икономиката Кирил Пет­ков в сут­реш­ния блок на Нова телевизия.

Има наб­рана скорост, проек­тите се движат с голяма скорост”, допълни той.

Той каза, че няма покана за учас­тие в бъдещото правител­с­тво.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие