Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стефан Янев: Приоритети на партиите в НС съвпадат със започнатото от служебния кабинет

Стефан Янев: Приоритети на партиите в НС съвпадат със започнатото от служебния кабинет

Стефан Янев: Приоритети на партиите в НС съвпадат със започнатото от служебния кабинет

Първо трябва да има прог­рама, коалиция и ясни приоритети, после се говори за лич­ности, заяви пред медиите в пар­ламента служеб­ният премиер Стефан Янев.

Жур­налис­тите го попитаха дали има пред­ложение да остане премиер, но на редовно правител­с­тво, и дали такива пред­ложения има към членове на служеб­ния кабинет.

Въз­можно е служебни минис­три да продъл­жат в редовно правител­с­тво.

“Силно се надявам да бъде сфор­миран работещ кабинет. От нап­равените изказ­вания дек­ларации и визии за учас­тие на пар­тиите отк­роявам, че в много от тях чух приоритети и визии, свър­зани със започ­натото от служеб­ното правител­с­тво - приоритети в здравеопаз­ването и образованието, под­помагане на биз­неса, раз­ход­ване на пуб­лич­ните сред­с­тва, съдебна реформа“, заяви Стефан Янев.

По думите му заяв­ките, които са били дадени от политичес­ките пар­тии, са да бъде реализиран диалог и да бъде пос­тиг­нат кон­сен­сус.

Надявам да се намери кон­сен­сус бъдещото правител­с­тво да е дос­татъчно добре пред­с­тавено и фокусирано върху истин­с­ките проб­леми на бъл­гар­с­ките граж­дани, каза още министър-председателят Стефан Янев пред жур­налис­тите в пар­ламента.

“Силно се надявам да бъде сфор­миран работещ кабинет в един обоз­рим срок, тъй като това е необ­ходимо за всички бъл­гари. В много от дек­ларациите на политичес­ките пар­тии чух приоритети, чух визии, които съв­падат със започ­натото от служеб­ното правител­с­тво по отношение както на ограничаване на неп­роз­рач­ното хар­чене на пуб­лични сред­с­тва. По отношение на приоритетите на важни социални области като здравеопаз­ване, образование, по отношение на това, което служеб­ното правител­с­тво се опитва да прави и да пос­тави едно добро начало като отношение към биз­неса, под­помагане на биз­неса, за да може да бъде високоп­роиз­водителен, високотех­нологичен и да дава висока добавена стой­ност. Това, което беше заявено по отношение на необ­ходимостта от съдебна реформа е нещо, което всички бъл­гари очак­ваме. Нес­лучайно почти всяка година не сме изненадани от критиките, от док­ладите, които идват от ЕК в това отношение“, бяха точ­ните думи на Стефан Янев.

Надявам се НС да излъчи стабилно правител­с­тво. Наг­ласата ми за оставащите дни е да видим какво можем да свър­шим още като правител­с­тво. Трети път избори обаче не е добре. Важно е да се излъчи стабилно правител­с­тво, което да продължи курса на промяна”.

Това заяви минис­търът на икономиката Кирил Пет­ков в сут­реш­ния блок на Нова телевизия.

Има наб­рана скорост, проек­тите се движат с голяма скорост”, допълни той.

Той каза, че няма покана за учас­тие в бъдещото правител­с­тво.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...