Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Академик Атанас Атанасов - учен с храбър дух и неизтощима енергия

Академик Атанас Атанасов - учен с храбър дух и неизтощима енергия

Академик Атанас Атанасов - учен с храбър дух и неизтощима енергия

Изследовател с международна известност и човек от рядката вече порода възрожденски личности, тъй необходими за новото ни време

Член-кор. Иван Гранит­ски

Атанас Иванов Атанасов е бъл­гар­ски учен – агроном, академик.

Роден през 1943 г. в Дъл­гопол. Завър­шва „Агроном­с­тво“ във Вис­шия сел­с­кос­топан­ски инс­титут в София през 1967 г. Има редица специализации – в СССР, Фран­ция, Унгария, Канада, Бел­гия. Придобива научни степени след защитени дисер­тации: кан­дидат на биологичес­ките науки (1977) и док­тор на сел­с­кос­топан­с­ките науки (1989). Хабилитиран е за научни звания старши научен сът­руд­ник: II степен (1982) и I степен (1989).

Член-кореспондент (1997) и академик (2003) на Бъл­гар­с­ката академия на науките, на академиите на сел­с­кос­топан­с­ките науки на Украйна и Русия, почетен док­тор на Универ­ситета по земеделие и ветеринарна медицина в Клуж-Напока и на Академията на сел­с­кос­топан­с­ките и гор­с­ките науки на Румъния. Удос­тоен е с много меж­дународни наг­ради.

Науч­ните му изс­лед­вания са в областта на генетич­ните биотех­нологии, на клонал­ното раз­м­ножаване на при кул­турни и диви рас­тения, на геномиката. Автор е на метод за „инвитро“ отг­леж­дани зародиши при царевица, слън­чог­лед, череша, лоза и др. Съз­дава нови сор­тове и селек­ционни линии. Работи върху раз­работ­ването и прилагането на законодател­с­тво за биобезопас­ност и кон­т­рол по изпол­з­ването на генетично подоб­рени рас­тения, ГМО и др.

Науч­ните му трудове са пуб­ликувани в повече от 170 прес­тижни бъл­гар­ски и чуж­дес­т­ранни научни издания. Преподавал е в Софийс­кия универ­ситет, Аграр­ния универ­ситет, Химико-технологичния и металур­гичен универ­ситет. Под негово научно ръковод­с­тво са защитили 32 док­тори на науките и 21 дип­ломанти.

Бил е дирек­тор на Инс­титута по генетично инженер­с­тво на Сел­с­кос­топан­с­ката академия в Кос­тин­б­род (19882004). Дирек­тор е на Агробиоин­с­титут от 2001 г. Заемал е и други ръководни длъж­ности в своята научна област.

Бъл­гар­с­ката наука днес се гор­дее с редица имена, отдавна придобили световна и европейска извес­т­ност. Те са високо оценени от раз­лични прес­тижни меж­дународни академии и научни инс­титути, имат десетки и стотици пуб­ликации в специализираните световни научни издания, както и важни моног­рафии с принос в раз­лични сек­тори на науката.

Едно от тези ярки имена е акад. Атанас Атанасов. Поразителна е енер­гията на този изтък­нат наш учен, която раз­г­ръща вече повече от половин век. Списъкът на неговите научни пуб­ликации, на учас­тията му в кръгли маси, дис­кусии и други научни форуми, би запъл­нил десетки и десетки страници. Но тук в тези няколко реда, които са въведение към внушител­ния том – „Живот и наука през моите очи“, тръг­ващ сега към читателите, ще си поз­волим да отк­роим само някои по-важни акценти в неговата професионална и научна дей­ност.

По повод 150-годишнината от съз­даването на БАН акад. Атанасов фор­мулира най-ясно и най-метафорично извисено какво е значението на БАН в новата история на Отечес­т­вото. Според него науката е като клет­ката на живия организъм, а БАН е ней­ното ядро, тоест ней­ния геном.

Когато е без дефекти геномът фун­к­ционира нор­мално и организ­мът е здрав, и обрат­ното. Или с други думи БАН е науч­ния и духов­ния геном на Бъл­гария. Това е квин­тесен­ция на науч­ната философия на акад. Атанасов.

Прелис­т­вайки страниците на тази книга читателят несъм­нено ще се впечатли от изк­лючител­ната широта на науч­ните интереси на акад. Атанас Атанасов, както и от огром­ната енер­гия, която той влага в раз­витието на редица научни звена и цен­т­рове. Несъм­нено на първо място тук е АБИ – цен­търът за вър­хови пос­тижения на Европа, който е в същото време и водещ агробиотех­нологичен и иновативен цен­тър на Бал­каните.

За първи път в книга се сис­тематизират тол­кова под­робно и изчер­пателно

внушител­ните научни пос­тижения на агробиоин­с­титута

и се пред­лага прог­рама за раз­витие и управ­ление на инс­титута през периода 20092012 година. Важен раз­дел на книгата е пос­ветен на съз­даването на съв­мес­т­ния геномен цен­тър, който е уникален пример за нов под­ход в раз­витието на биоикономиката – пуб­лично час­тно пар­т­ньор­с­тво и тех­нологичен пренос. Меж­дународ­ните оценки за дей­ността на цен­търа са окриляващи.

Раз­бира се, една от най-важните насоки в науч­ната и прак­тичес­ката дей­ност на акад. Атанасов е свър­зана със

земеделието и биоикономиката като опора за бъдещото раз­витие на земеделието в Бъл­гария.

В книгата нашият автор пред­лага кон­к­ретни прог­рами и дейс­т­вия, които да доведат до това, че земеделието да се превърне във водеща индус­т­рия през 2050 година. Много ценни са тук раз­съж­денията и анализите, свър­зани с влиянието на изменението на климата върху сел­с­кото стопан­с­тво.

Няма в бъл­гар­с­ката съв­ременна наука учен с тъй задъл­бочени пос­лания и изс­лед­вания, свър­зани с генома, храната и здравос­лов­ното със­тояние на човека. Акад. Атанасов тръгва от доб­рото поз­наване на хранител­ните традиции на бъл­гарина през вековете и раз­съж­дава каква трябва да бъде нашата храна през XXI век, за да може чрез правил­ното хранене с правил­ните храни, произ­веж­дани от бъл­гар­ски сор­тове на бъл­гар­с­ката благос­ловена земя да пос­тиг­нем тъй важ­ната превен­ция, опаз­ваща здравето на бъл­гарина и водеща го към столетен живот.

Основополагащи са раз­съж­денията на акад. Атанасов за отговор­ността на съв­ремен­ната отечес­т­вена наука, прог­реса и бъдещето раз­витие на редица сек­тори в икономиката, свър­зани със сел­с­кото стопан­с­тво. Анализите показ­ват, че

сериоз­ната наука има хоризонт на дейс­т­вие и прог­нози за 4050 години нап­ред.

Значителна част от книгата съдържа редица научни кон­цеп­ции и стратегии на нашия автор, както и десетки негови основополагащи интер­вюта през пос­лед­ните години, в които виж­даме не само еврис­тич­ната дъл­бочина на излаганите кон­цеп­ции и стратегии, но и граж­дан­с­ката актив­ност на нашия автор. Академик Атанасов не се уморява да пов­таря отново и отново, че ако Бъл­гария не въз­върне загубените си позиции в сферата на земеделието и земедел­с­ката наука, ще има трудно бъдеще, че ни е крайно нужен стратегически научен пробив в науката за земеделието и прак­тически приложения. И посочва че спасението на бъл­гар­с­кото земеделие е в това да въз­с­тановим ген­ната банка на всички сор­тове семена, с редица от които преди десетилетия Бъл­гария се е гор­деела и е изнасяла в целия свят.

Акад. Атанас Атанасов е не само учен с меж­дународна извес­т­ност и с фун­дамен­тален научен принос на своите изс­лед­вания в редица области, но той е и човек от ряд­ката вече порода въз­рож­ден­ски лич­ности, тъй необ­ходими за новото ни време. Той ни напомня със своята неиз­тощима духовна енер­гия, със своя несек­ващ вът­решен плам, и със съз­нанието за незаменимата отговор­ност на учения за пър­воп­роход­ците на бъл­гар­с­ката наука – за пър­восъз­дателите на Бъл­гар­с­ката академия на науките.

Съчетанието на висок научен интелект, пълно отсъс­т­вие на сует­ност и себелюбие и вяра в бъдещето на отечес­т­вената наука е много важно, ако искаме да променим незавид­ното положение, в което днес се намира Отечес­т­вото.

Акад. Атанас Атанасов — този храбър дух, притежава, слава богу, тези и други ценни качес­тва. И това е отразено във внушител­ния том, който сега тръгва към бъл­гар­с­кия читател.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...