Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 211, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Академик Атанас Атанасов - учен с храбър дух и неизтощима енергия

Академик Атанас Атанасов - учен с храбър дух и неизтощима енергия

Академик Атанас Атанасов - учен с храбър дух и неизтощима енергия

Изследовател с международна известност и човек от рядката вече порода възрожденски личности, тъй необходими за новото ни време

Член-кор. Иван Гранит­ски

Атанас Иванов Атанасов е бъл­гар­ски учен – агроном, академик.

Роден през 1943 г. в Дъл­гопол. Завър­шва „Агроном­с­тво“ във Вис­шия сел­с­кос­топан­ски инс­титут в София през 1967 г. Има редица специализации – в СССР, Фран­ция, Унгария, Канада, Бел­гия. Придобива научни степени след защитени дисер­тации: кан­дидат на биологичес­ките науки (1977) и док­тор на сел­с­кос­топан­с­ките науки (1989). Хабилитиран е за научни звания старши научен сът­руд­ник: II степен (1982) и I степен (1989).

Член-кореспондент (1997) и академик (2003) на Бъл­гар­с­ката академия на науките, на академиите на сел­с­кос­топан­с­ките науки на Украйна и Русия, почетен док­тор на Универ­ситета по земеделие и ветеринарна медицина в Клуж-Напока и на Академията на сел­с­кос­топан­с­ките и гор­с­ките науки на Румъния. Удос­тоен е с много меж­дународни наг­ради.

Науч­ните му изс­лед­вания са в областта на генетич­ните биотех­нологии, на клонал­ното раз­м­ножаване на при кул­турни и диви рас­тения, на геномиката. Автор е на метод за „инвитро“ отг­леж­дани зародиши при царевица, слън­чог­лед, череша, лоза и др. Съз­дава нови сор­тове и селек­ционни линии. Работи върху раз­работ­ването и прилагането на законодател­с­тво за биобезопас­ност и кон­т­рол по изпол­з­ването на генетично подоб­рени рас­тения, ГМО и др.

Науч­ните му трудове са пуб­ликувани в повече от 170 прес­тижни бъл­гар­ски и чуж­дес­т­ранни научни издания. Преподавал е в Софийс­кия универ­ситет, Аграр­ния универ­ситет, Химико-технологичния и металур­гичен универ­ситет. Под негово научно ръковод­с­тво са защитили 32 док­тори на науките и 21 дип­ломанти.

Бил е дирек­тор на Инс­титута по генетично инженер­с­тво на Сел­с­кос­топан­с­ката академия в Кос­тин­б­род (19882004). Дирек­тор е на Агробиоин­с­титут от 2001 г. Заемал е и други ръководни длъж­ности в своята научна област.

Бъл­гар­с­ката наука днес се гор­дее с редица имена, отдавна придобили световна и европейска извес­т­ност. Те са високо оценени от раз­лични прес­тижни меж­дународни академии и научни инс­титути, имат десетки и стотици пуб­ликации в специализираните световни научни издания, както и важни моног­рафии с принос в раз­лични сек­тори на науката.

Едно от тези ярки имена е акад. Атанас Атанасов. Поразителна е енер­гията на този изтък­нат наш учен, която раз­г­ръща вече повече от половин век. Списъкът на неговите научни пуб­ликации, на учас­тията му в кръгли маси, дис­кусии и други научни форуми, би запъл­нил десетки и десетки страници. Но тук в тези няколко реда, които са въведение към внушител­ния том – „Живот и наука през моите очи“, тръг­ващ сега към читателите, ще си поз­волим да отк­роим само някои по-важни акценти в неговата професионална и научна дей­ност.

По повод 150-годишнината от съз­даването на БАН акад. Атанасов фор­мулира най-ясно и най-метафорично извисено какво е значението на БАН в новата история на Отечес­т­вото. Според него науката е като клет­ката на живия организъм, а БАН е ней­ното ядро, тоест ней­ния геном.

Когато е без дефекти геномът фун­к­ционира нор­мално и организ­мът е здрав, и обрат­ното. Или с други думи БАН е науч­ния и духов­ния геном на Бъл­гария. Това е квин­тесен­ция на науч­ната философия на акад. Атанасов.

Прелис­т­вайки страниците на тази книга читателят несъм­нено ще се впечатли от изк­лючител­ната широта на науч­ните интереси на акад. Атанас Атанасов, както и от огром­ната енер­гия, която той влага в раз­витието на редица научни звена и цен­т­рове. Несъм­нено на първо място тук е АБИ – цен­търът за вър­хови пос­тижения на Европа, който е в същото време и водещ агробиотех­нологичен и иновативен цен­тър на Бал­каните.

За първи път в книга се сис­тематизират тол­кова под­робно и изчер­пателно

внушител­ните научни пос­тижения на агробиоин­с­титута

и се пред­лага прог­рама за раз­витие и управ­ление на инс­титута през периода 20092012 година. Важен раз­дел на книгата е пос­ветен на съз­даването на съв­мес­т­ния геномен цен­тър, който е уникален пример за нов под­ход в раз­витието на биоикономиката – пуб­лично час­тно пар­т­ньор­с­тво и тех­нологичен пренос. Меж­дународ­ните оценки за дей­ността на цен­търа са окриляващи.

Раз­бира се, една от най-важните насоки в науч­ната и прак­тичес­ката дей­ност на акад. Атанасов е свър­зана със

земеделието и биоикономиката като опора за бъдещото раз­витие на земеделието в Бъл­гария.

В книгата нашият автор пред­лага кон­к­ретни прог­рами и дейс­т­вия, които да доведат до това, че земеделието да се превърне във водеща индус­т­рия през 2050 година. Много ценни са тук раз­съж­денията и анализите, свър­зани с влиянието на изменението на климата върху сел­с­кото стопан­с­тво.

Няма в бъл­гар­с­ката съв­ременна наука учен с тъй задъл­бочени пос­лания и изс­лед­вания, свър­зани с генома, храната и здравос­лов­ното със­тояние на човека. Акад. Атанасов тръгва от доб­рото поз­наване на хранител­ните традиции на бъл­гарина през вековете и раз­съж­дава каква трябва да бъде нашата храна през XXI век, за да може чрез правил­ното хранене с правил­ните храни, произ­веж­дани от бъл­гар­ски сор­тове на бъл­гар­с­ката благос­ловена земя да пос­тиг­нем тъй важ­ната превен­ция, опаз­ваща здравето на бъл­гарина и водеща го към столетен живот.

Основополагащи са раз­съж­денията на акад. Атанасов за отговор­ността на съв­ремен­ната отечес­т­вена наука, прог­реса и бъдещето раз­витие на редица сек­тори в икономиката, свър­зани със сел­с­кото стопан­с­тво. Анализите показ­ват, че

сериоз­ната наука има хоризонт на дейс­т­вие и прог­нози за 4050 години нап­ред.

Значителна част от книгата съдържа редица научни кон­цеп­ции и стратегии на нашия автор, както и десетки негови основополагащи интер­вюта през пос­лед­ните години, в които виж­даме не само еврис­тич­ната дъл­бочина на излаганите кон­цеп­ции и стратегии, но и граж­дан­с­ката актив­ност на нашия автор. Академик Атанасов не се уморява да пов­таря отново и отново, че ако Бъл­гария не въз­върне загубените си позиции в сферата на земеделието и земедел­с­ката наука, ще има трудно бъдеще, че ни е крайно нужен стратегически научен пробив в науката за земеделието и прак­тически приложения. И посочва че спасението на бъл­гар­с­кото земеделие е в това да въз­с­тановим ген­ната банка на всички сор­тове семена, с редица от които преди десетилетия Бъл­гария се е гор­деела и е изнасяла в целия свят.

Акад. Атанас Атанасов е не само учен с меж­дународна извес­т­ност и с фун­дамен­тален научен принос на своите изс­лед­вания в редица области, но той е и човек от ряд­ката вече порода въз­рож­ден­ски лич­ности, тъй необ­ходими за новото ни време. Той ни напомня със своята неиз­тощима духовна енер­гия, със своя несек­ващ вът­решен плам, и със съз­нанието за незаменимата отговор­ност на учения за пър­воп­роход­ците на бъл­гар­с­ката наука – за пър­восъз­дателите на Бъл­гар­с­ката академия на науките.

Съчетанието на висок научен интелект, пълно отсъс­т­вие на сует­ност и себелюбие и вяра в бъдещето на отечес­т­вената наука е много важно, ако искаме да променим незавид­ното положение, в което днес се намира Отечес­т­вото.

Акад. Атанас Атанасов — този храбър дух, притежава, слава богу, тези и други ценни качес­тва. И това е отразено във внушител­ния том, който сега тръгва към бъл­гар­с­кия читател.

България

Икономика

Безработицата започва да расте

Безработицата започва да расте

Новорегис­т­рираните без­работни в цялата страна отново са повече от пос­тъпилите на работа — това сочат най-новите данни от специализираното на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Разбулят тайните на последните царици на средновековна България

Животът на пос­лед­ните царици на сред­новековна Бъл­гария са обвити в неиз­вес­т­ност. Опит да се раз­були тай­ната на битието им бе нап­равен на дву…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Високомерието на Европа доведе до криза

Евросъюзът отдавна вече не е приоритетен пазар

Европа се оказа в мен­гемето на без­п­рецеден­тна енер­гийна криза. Някои твър­дят, че ако не се при…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

Животновъди предричат убийствена зима заради горивата

От два месеца фейсбук групите на фермерите преливат от предложения за продажби на цели стада с млечни животни

От два месеца фейс­бук групите н…

Прочети още:

Loading...