Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ето ги новите 240… За 4 седмици, или за 4 години – това е въпросът!?

Ето ги новите 240… За 4 седмици, или за 4 години – това е въпросът!?

Ето ги новите 240… За 4 седмици, или за 4 години – това е въпросът!?

Държавният глава обяви, че свиква 46-тото Народно събрание на 21 юли

Цен­т­рал­ната избирателна комисия пуб­ликува списъка на депутатите, които влизат в след­ващото 46-ото Народно съб­рание. 

“Има такъв народ“ ще има 65 депутати,

ГЕРБ/СДС63

БСП за Бъл­гария“ ще има 36-ма народни пред­с­тавители,

“Демок­ратична Бъл­гария“ — 34-ма,

ДПС29,

“Изп­рави се! Мутри вън!“ –13.

Ето и кои са всички изб­рани за народни пред­с­тавители

по МИР и партия/коалиция: 

 

Първи изборен район — Благоев­г­рад­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Георги Геор­гиев Михай­лов

ГЕРБ-СДС

Росен Димит­ров Желяз­ков

Стефан Апос­толов Апос­толов

Георги Зап­рев Динев

Движение за права и свободи — ДПС

Халил Реджепов Летифов

Йор­дан Кирилов Цонев

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Мая Божидарова Манолова-Найденова

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Георги Захаринин Попов

Христо Валериев Гуш­ков

Анита Пет­рова Коцелова

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Иван Йор­данов Димит­ров

 

 

Втори изборен район — Бур­гаски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Петър Геор­гиев Кънев

Тодор Бай­чев Бай­чев

ГЕРБ-СДС

Любен Любенов Дилов

Жечо Дон­чев Стан­ков

Деница Пламенова Николова

Галя Стоянова Желяз­кова

Движение за права и свободи — ДПС

Севим Исмаил Али

Ешереф Кязим Ешереф

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Живко Иванов Табаков

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Ивайло Ванев Въл­чев

Хрис­тияна Анас­тасова Тодорова

Златомира Димит­рова Карагеоргиева-Мострова

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Ивайло Николаев Мир­чев

Димитър Геор­гиев Най­денов

 

 

Трети изборен район — Вар­нен­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Кор­нелия Пет­рова Нинова

Борис­лав Гуцанов Гуцанов

ГЕРБ-СДС

Кос­тадин Геор­гиев Ангелов

Юлиян Бел­чев Станев

Красен Кирилов Кралев

Павел Алек­сеев Хрис­тов

Лидия Велик Маринова

Движение за права и свободи — ДПС

Ерджан Себай­тин Ебатин

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Татяна Дон­чева Тотева

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Филип Маринов Станев

Ивайло Хрис­тов Хрис­тов

Ивайло Красимиров Кожухаров

Алек­сан­дър Благовес­тов Тодоров

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Стоян Алек­сан­д­ров Михалев

Стела Димит­рова Николова

 

 

Чет­върти изборен район — Великотър­нов­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Явор Руменов Божан­ков

Румен Стефанов Пав­лов

ГЕРБ-СДС

Кос­тадин Геор­гиев Ангелов

Димитър Стой­ков Николов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Анд­рей Иванов Чор­банов

Мом­чил Кун­чев Иванов

Христо Михай­лов Дочев

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Калоян Мил­ков Янков

 

 

Пети изборен район — Видин­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Филип Стефанов Попов

Росица Любенова Кирова

Движение за права и свободи — ДПС

Станис­лав Димит­ров Анас­тасов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Иво Геор­гиев Атанасов

Шести изборен район — Врачан­ски

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Алек­сан­дър Тихомиров Симов

ГЕРБ-СДС

Петя Цветанова Аврамова

Красен Геор­гиев Кръс­тев

Движение за права и свободи — ДПС

Цветан Иванов Енчев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Георги Стан­чев Геор­гиев

Иван Василев Хинов­ски

 

 

Седми изборен район — Габ­ров­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Крум Геор­гиев Дон­чев

ГЕРБ-СДС

Томис­лав Пей­ков Дон­чев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Деляна Валериева Пешева

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Ивелин Стоянов Стоянов

Осми изборен район — Доб­рички

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Димитър Иванов Дан­чев

ГЕРБ-СДС

Деница Евгениева Сачева

Движение за права и свободи — ДПС

Хасан Ахмед Адемов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Дилян Гос­подинов Гос­подинов

Ивайло Хрис­тов Хрис­тов

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Албена Симеонова Вър­банова

 

 

Девети изборен район — Кър­джалийски

 

Движение за права и свободи — ДПС

Мус­тафа Сали Карадайъ

Мукад­дес Юсуф Нал­бант

Бай­рам Юзкан Бай­рам

Адлен Шукри Шев­кед

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Васил Йор­данов Геор­гиев

 

 

Десети изборен район — Кюс­тен­дил­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Бойко Любомиров Клеч­ков

ГЕРБ-СДС

Христо Богомилов Тер­зийски

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Галина Иванова Таваличка — Геор­гиева

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Вик­тория Димит­рова Василева

Десети изборен район — Кюс­тен­дил­ски

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Бойко Любомиров Клеч­ков

ГЕРБ-СДС

Христо Богомилов Тер­зийски

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

ГАЛИНА ИВАНОВА ТАВАЛИЧКА-ГЕОРГИЕВА

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Вик­тория Димит­рова Василева

 

 

Единадесети изборен район — Ловешки

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Ирена Тодорова Анас­тасова

ГЕРБ-СДС

Николай Нан­ков Нан­ков

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Любомир Антонов Кариман­ски

Катерина Геор­гиева Ряхова

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Свилен Цонев Анд­реев

Дванадесети изборен район — Мон­тана

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Атанас Пет­ров Кос­тадинов

ГЕРБ-СДС

Ирена Методиева Димова

Движение за права и свободи — ДПС

Димитър Иванов Аврамов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Пламен Николаев Абров­ски

Силви Кирилов Пет­ров

 

 

Тринадесети изборен район — Пазар­джишки

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Драгомир Вел­ков Стой­нев

Петя Николаева Цан­кова

ГЕРБ-СДС

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Стефан Недел­чев Мирев

Димитър Иванов Гечев

Движение за права и свободи — ДПС

Йор­дан Кирилов Цонев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Станис­лав Светозаров Балабанов

Любомир Антонов Кариман­ски

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Антоанета Димит­рова Цонева

 

 

Четиринадесети изборен район — Пер­нишки

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Стоян Михай­лов Мир­чев

ГЕРБ-СДС

Кирил Миланов Ананиев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Станис­лав Светозаров Балабанов

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Зор­ница Велинова Стратиева

 

 

Пет­надесети изборен район — Плевен­ски

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Румен Василев Гечев

Стефан Иванов Бур­джев

ГЕРБ-СДС

Валери Пламенов Лачов­ски

Алек­сан­дър Бог­данов Николов

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Юлиян Мил­чев Нен­чев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Радос­тин Петев Василев

Алек­сан­дър Атанасов Алек­сан­д­ров

Алек­сан­дър Велис­лавов Тодоров

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Най­ден Маринов Зеленогор­ски

 

 

Шес­т­надесети изборен район — Плов­див

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Иво Ангелов Хрис­тов

ГЕРБ-СДС

Иван Борисов Тотев

Радомир Пет­ров Чолаков

Пенчо Малинов Малинов

Движение за права и свободи — ДПС

Танер Мех­мед Али

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Николай Димит­ров Хаджигенов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Тошко Йор­данов Хаджитодоров

Димитър Стоянов Гър­дев

Антоанета Андонова Стефанова

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Христо Любомиров Иванов

Ивайло Пеев Стариб­ратов

 

 

Седем­надесети изборен район — Плов­див­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Манол Трифонов Генов

Веска Маринова Нен­чева

ГЕРБ-СДС

Дани Стефанова Каназирева

Димитър Йор­данов Янев

Младен Николов Шиш­ков

Движение за права и свободи — ДПС

Рамадан Бай­рам Аталай

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Румен Маринов Йон­чев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Тошко Йор­данов Хаджитодоров

Танер Кадир Тюр­коглу

Лъчезар Иванов Бакър­джиев

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Велизар Матеев Шаламанов

 

 

Осем­надесети изборен район — Раз­г­рад­ски

 

ГЕРБ-СДС

Десис­лава Въл­чева Атанасова

Движение за права и свободи — ДПС

Ахмед Реджебов Ахмедов

Ихсан Халил Хаккъ

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Ива Митева Йорданова-Рупчева

 

 

Девет­надесети изборен район — Русен­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Крум Кос­тадинов Зар­ков

ГЕРБ-СДС

Красен Кирилов Кралев

Десис­лава Въл­чева Атанасова

Движение за права и свободи — ДПС

Бюр­хан Илиязов Абазов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Свет­лин Кос­тов Стоянов

Васил Йор­данов Геор­гиев

Билян Боримиров Кър­шов­ски

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Стефан Любомиров Таф­ров

 

Двадесети изборен район — Силис­тра

 

Тодор Стаматов Тодоров

Движение за права и свободи — ДПС

 Джев­дет Ибрям Чакъров

Гюнер Нихат Ахмед

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Ивайло Ванев Въл­чев

 

Двадесет и първи изборен район — Сливен­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Атанас Зафиров Зафиров

ГЕРБ-СДС

Десис­лава Жекова Танева

Чав­дар Борисов Божур­ски

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Владимир Стоянов Русев

Иван Руменов Клисур­ски

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Димитър Пет­ров Сяров

 

 

Двадесет и втори изборен район — Смолян­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Петя Дим­чева Михалев­ска

ГЕРБ-СДС

Даниела Анас­тасова Дариткова-Проданова

Движение за права и свободи — ДПС

Хайри Реджебов Садъков

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Мика Михай­лова Зай­кова

 

 

Двадесет и трети изборен район — София

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Христо Тан­чев Проданов

Благовест Кирилов Кирилов

ГЕРБ-СДС

Румен Димит­ров Хрис­тов

Алек­сан­дър Руменов Нен­ков

Димитър Борисов Глав­чев

Алек­сан­дър Кой­чев Иванов

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Мая Божидарова Манолова-Найденова

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Николай Стефанов Радулов

Алек­сан­дър Стай­ков Мар­ков

Пламен Иванов Данаилов

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Атанас Пет­ров Атанасов

Елисавета Димит­рова Белоб­радова

Антоанета Димит­рова Цонева

Петър Ясенов Маринов

Надежда Геор­гиева Йор­данова

Георги Йор­данов Ганев

 

 

Двадесет и чет­върти изборен район — София

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

 

Георги Страхилов Свилен­ски

ГЕРБ-СДС

Даниел Пав­лов Митов

Тома Любомиров Биков

Евгения Бисерова Алек­сиева

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Арман Агоп Бабикян

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Ива Митева Йорданова-Рупчева

Анд­рей Иванов Чор­банов

Иван Стой­нов Кючуков

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Владис­лав Пан­чев Панев

Мар­тин Димит­ров Димит­ров

Таня Кой­чева Анд­реева

Цецка Геор­гиева Бач­кова

 

 

Двадесет и пети изборен район — София

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Кор­нелия Пет­рова Нинова

Минчо Хрис­тов Куминев

ГЕРБ-СДС

Христо Геор­гиев Гаджев

Анна Василева Алек­сан­д­рова

Лъчезар Богомилов Иванов

Петър Николаев Николов

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Николай Димит­ров Хаджигенов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Филип Маринов Станев

Алек­сан­дър Вик­торов Рашев

Анд­рей Николаев Михай­лов

Росен Кирилов Димов

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Христо Любомиров Иванов

Алек­сан­дър Димит­ров Симид­чиев

Борис­лав Димит­ров Сан­дов

 

 

Двадесет и шести изборен район — Софийски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Иван Ивай­лов Чен­чев

ГЕРБ-СДС

Младен Най­денов Маринов

Вален­тин Мир­чов Милушев

Николина Панайотова Ангел­кова

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Данаил Валериев Геор­гиев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Вик­тория Димит­рова Василева

Георги Стан­чев Геор­гиев

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Алек­сан­дър Димит­ров Симид­чиев

 

 

Двадесет и седми изборен район — Старозагор­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Георги Стоянов Кадиев

Георги Янчев Гьоков

ГЕРБ-СДС

Красимир Геор­гиев Въл­чев

Маноил Мин­чев Манев

Илиана Пет­кова Жекова

Движение за права и свободи — ДПС

Халил Реджепов Летифов

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Светос­лав Бон­чев Колев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Тихомир Гочев Тенев

Иван Стой­нов Кючуков

Павела Василева Митова

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Атанас Владис­лавов Славов

 

Двадесет и осми изборен район — Тър­говищки

 

ГЕРБ-СДС

Теменужка Пет­рова Пет­кова

Движение за права и свободи — ДПС

Джей­хан Хасанов Ибрямов

Имрен Исметова Мех­медова

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Радос­лав Николов Бой­чев

 

 

Двадесет и девети изборен район — Хас­ков­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Владимир Маринов Маринов

ГЕРБ-СДС

Делян Алек­сан­д­ров Доб­рев

Георги Тенев Стан­ков

Движение за права и свободи — ДПС

Сез­гин Юсеин Мех­мед

ИЗП­РАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Мег­лена Хари Гун­чева

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Силви Кирилов Пет­ров

Мика Михай­лова Зай­кова

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Катя Мак­симова Панева

 

 

Тридесети изборен район — Шумен­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Иван Вален­тинов Иванов

ГЕРБ-СДС

Красимир Геор­гиев Въл­чев

Движение за права и свободи — ДПС

Мус­тафа Сали Карадайъ

Хамид Бари Хамид

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Пламен Николаев Николов

ДЕМОК­РАТИЧНА БЪЛ­ГАРИЯОБЕДИНЕНИЕ (ДА Бъл­гария, ДСБ, Зелено движение)

Николай Емилов Хрис­тов

 

 

Тридесет и първи изборен район — Ямбол­ски

 

БСП ЗА БЪЛ­ГАРИЯ

Крис­тиан Иванов Вигенин

ГЕРБ-СДС

Димитър Ангелов Иванов

Движение за права и свободи — ДПС

Петър Пан­душев Чобанов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Златомира Димит­рова Карагеоргиева-Мострова

28 изб­рани депутати от два многоман­датни района са подали дек­ларации, с които да определят районът, от който пред­почитат да пред­с­тав­ляват.

Заместник-председателят на “Има такъв народ“ Тошко Йор­данов ще бъде депутат от Плов­див, а Мика Зай­кова, която е най-възрастният депутат и която за втори път ще отк­рие пър­вото заседание на депутатите — от Смолян.

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова и съп­ред­седателят на Демок­ратична Бъл­гария Христо Иванов ще са депутати от София. Мая Манолова от “Изп­рави се. Мутри вън“ остава депутат от Благоев­г­рад, Николай Хаджигенов от София.

Филчо Филев избира Вар­нен­ски район, Гюнай Хюс­мен – Раз­г­рад­с­кия.

Славена Точева и Мар­тин Андонов от ГЕРБ ще са депутати от Варна, а колегата им Илтер Садъков – от Шумен­ски.

Елхан Къл­ков от ДПС избира Благоев­г­рад­ски район, съпар­тиецът му Пав­лин Кръс­тев – Кър­джалийски, Тун­джай Йоз­тюрк избира Стара Загора.

Димитър Дел­чев от “Изп­рави се“ ще е депутат от София, Мария Василева Капон от Плов­див.

Сил­вия Николова от “Има такъв народ“ е изб­рала Велико Тър­ново, Георги Чепишев — Кър­джали, Паунита Пет­рова и Вен­цис­лав Асенов — София, Мария Пет­рова — Ямбол. Алпер Мурадов ще е народен пред­с­тавител от Раз­г­рад. Петър Димит­ров избира Силис­тра, Кирил Симеонов ще е от Варна. Живка Железова — от Стара Загора, Светос­лав Геор­гиев — от Пазар­джишки район, Петко Кущирев – Хас­ков­ски, Десис­лава Цонева – Мон­тана, Петя Димит­рова – Пер­ник, Васил Апос­толов – Плов­див, Галина Димит­рова — Варна.

Бонка Василева от Демок­ратична Бъл­гария ще е депутат от София, а съпар­тий­ците ѝ Алек­сан­дра Стер­кова и Манол Пей­ков съот­ветно от Пазар­джик и Плов­див.

Решението ще бъде обнарод­вано в Дър­жавен вес­т­ник. В петък президен­тът Румен Радев съобщи, че пър­вото заседание на 46-ия пар­ламент се свиква за сряда, 21 юли, припомня БГНЕС.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...