Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерти: При ГЕРБ проблемът с детските градини в София стана хроничен

Експерти: При ГЕРБ проблемът с детските градини в София стана хроничен

Експерти: При ГЕРБ проблемът с детските градини в София стана хроничен

И преди 13 години, и днес Борисов лъже за едни уж строящи се 60 детски градини, припомни бившият депутат Борис Цветков

Дис­кусион­ният клуб за социална мес­тна политика проведе прес­кон­ферен­ция, пос­ветена на темата за дет­с­ките градини в столицата. В нея учас­т­ваха социалис­тите Борис Цвет­ков и Николай Белалов и Поли Вел­чева — организатор на протес­тите на родителите без места в дет­с­ките градини. Те припом­ниха историята на кризата в София. По времето на кмета (19952005 г.) Стефан Софиян­ски, при ниска раж­даемост и много свободни места в градините недал­новидно и коруп­ционно бяха продадени/заменени/реституирани над 50 сгради за дет­ски градини. Проб­лемът с недос­тига се прояви чак с избирането на Б.Борисов за кмет на столицата и наз­начението на Фан­дъкова за зам.-кмет по образованието, когато поради нарас­т­налата рязко раж­даемост децата се увеличаваха, но общината проспа тази тен­ден­ция. Повече от година Фан­дъкова и чинов­ниците й и отричаха въобще да има подобен проб­лем и обвиняваха родителите в измис­лена паника!?! Към 2007 г. Столична община най-сетне призна твър­дението на ДКСМП, че има проб­лем и на около 3 000 деца е отказана общин­с­ката услуга. Въп­реки това адек­ватни мерки не бяха пред­п­риети и дефицитът на места в дет­с­ките градини се превърна в хроничен проб­лем на столицата, без изг­леди за скорош­ното му решение. Решение се потърси не в ударно изг­раж­дане на дет­ски заведения, а с отк­лоняване на вниманието в новата елек­т­ронна сис­тема и ней­ните критерии за това на кое дете да бъде отказано запис­ване?!? Сис­темата дори не осигури справед­ливо раз­п­ределение и децата на елита бяха нас­танявани за сметка на обик­новените данъкоп­латци. Коруп­цион­ните “такси“ нарас­т­наха до 10 пъти, а недос­тига дос­тигна до 18 000 ненас­танени деца. Самият Б.Борисов заяви, че договорил фирми които за 15 дни по нова авс­т­рийска тех­нология строят дет­ски градини и с 60 нови такива ще реши проб­лема , ако Станишев му осигури 60 млн.лв. След 2009 г., при започ­нал срив в раж­даемостта в Бъл­гария, все още има недос­тиг на места за 10 000 деца в столицата. ДКСМП пред­п­рие раз­лични инициативи в т.ч. и кръгли маси с учас­тие на пред­с­тавители на общината и дър­жавата при което бяха обсъдени почти всички идеи, които сега се обсъж­дат, но така или иначе не беше пред­п­рието нищо за изпъл­нение. ДКСМП през 2010 г. пред­ложи СОС да утвърди, като временна мярка, финан­сова ком­пен­сация за всички регис­т­рирани в сис­темата, но не получили места в дет­ски ясли и градини, в раз­мера на общин­с­ката суб­сидия за всяко нас­танено дете-120 лв. През 2011 г. Борис Цвет­ков внесе док­лад за ком­пен­сации, отх­вър­лен от кмета и СО. През 2013 г. като депутат, отново Борис Цвет­ков пред­ложи закон за ком­пен­сации, който на няколко пъти не получи необ­ходимите гласове и под­к­репа и отново бе отх­вър­лен, този път от НС. Под натиска на родителите през миналата година ГЕРБ прокара осакатен вариант на подобен закон, от който бяха изк­лючени децата в дет­с­ките ясли. За който пред­варително заявихме, че трудно ще заработи, а Столична община въобще не реагира по темата. В пос­лед­с­т­вие г-жа Фан­дъкова и г-н Бор­шош се опитаха да дават акъл на други за нес­вър­шената от тях работата. Ком­пен­сациите не са цел, а временно решение докато те си свър­шат това за което са изб­рани и е по-важно общината, а не дър­жавата да учас­тва в тях! Правилата изгот­вени от правител­с­т­вото на ГЕРБ със своето закъс­няло свръхад­минис­т­риране, без да приемат нап­равените от нас пред­ложения, пред­варително обричаха реализацията на закона на неус­пех. Времен­ното правител­с­тво ком­пен­сира част от тези недос­татъци (но само за 438 деца, кан­дидат­с­т­вали за ком­пен­сацията), но общината не намери сили да се пог­рижи и за ненас­танените в ясли деца. От неп­риети в дет­ски ясли и градини 12 500 деца – половината около 6800 деца са без места в ясли и НЯМАТ ПРАВО НА КОМ­ПЕН­САЦИЯ, а от ненас­танените 5 700 деца в дет­ски градини в София САМО под 500 деца ще получат ком­пен­сации и то с голямо закъс­нение и с много бюрок­ратични и админис­т­ративни труд­ности и пречки.

Най-нахално, в негов стил Б.Борисов отново наговори лъжи в неговия гран­доман­ски стил. 5060 нови дет­ски градини не само не се строят през тази година, а дори не са пос­т­роени за целият над десет­годишен период в който той и Фан­дъкова управ­ляват столицата и дър­жавата. Същата лъжа изрече и преди 1213 години, когато твър­деше че е готов да реши проб­лема с 60 нови дет­ски градини. За тол­кова време нищо ново не се роди в главата му. Лъжата му се опровер­гава дори от кмета на управ­ляваната от ГЕРБ Столична община, която определя броят на строящите и ремон­тиращите се нови дет­ски ясли и градини на общо 17 (седем­надесет), а не 50 или 60, както каза и излъга на 12.07.2021 г. Борисов.

Нас­тояваме за:

1. Незабавно строител­с­тво от Столична община на 60 нови дет­ски градини в райони с недос­тиг на места (нап­рак­тика във 21 от 24 столични района). Строител­с­тво в след­ващите 18 месеца на кон­к­ретни терени с ясен раз­чет за колко сред­с­тва, за колко нови места и точни срокове за започ­ване и за завър­ш­ване.

2. Незабавно освобож­даване на сгради и дворове на дет­ски ясли и градини, заети от вън­шни дър­жавни или час­тни струк­тури – нап­ример: освобож­даване на сградата и двора на ДГ от нас­танените там служители на Социални грижи в жк Люлин 3; в жк Младост; от район­ната админис­т­рация на район Изг­рев; час­тна занималня в бивш филиал на ул. Нишава 118, час­тни струк­тури в Красно село и редица др.

3. Незабавно внасяне и приемане от 46 НС на промени, гаран­тиращи изп­лащане на ком­пен­сации на неп­риетите кан­дидат­с­т­вали деца и в общинските/държавни дет­ски ясли (сега са изк­лючени от ком­пен­сациите и са около 6500 в столицата) и отпадане на админис­т­ратив­ните и бюрок­ратични труд­ности и изис­к­вания към родителите на неп­риетите деца в дет­ски градини (около 6000 неп­риети деца в София);

4. Съз­даване на работещ механизъм с учас­тието на родителите и родител­с­ките организации, гаран­тиращ че всяко родено и регис­т­рирани в столицата дете ще има въз­мож­ност докато навърши 10 месечна или 3 годишна въз­раст да се планира осигуряването на място съот­ветно в дет­ска ясла или градина в близост.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие