Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Няма да дадем безусловна подкрепа, ще водим преговори за политики

БСП: Няма да дадем безусловна подкрепа, ще водим преговори за политики

БСП: Няма да дадем безусловна подкрепа, ще водим преговори за политики

Притеснително е, че следващият парламент започва с много ниска легитимност, заяви Корнелия Нинова

В изяв­ление след изборите лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова заяви: „Първо искаме да благодарим на всички бъл­гар­ски граж­дани, които излязоха и гласуваха днес. Раз­бира се, благодарим на тези, които под­к­репиха “БСП за Бъл­гария“. Искаме да благодарим на всички учас­т­ници в кам­панията. Нап­равихме една хубава, активна, жива и истин­ска кам­пания, с много срещи и много мероп­риятия в страната. Благодаря и на новите ни коалиционни пар­т­ньори от голямото ляво обединение, които също дадоха своя принос в кам­панията. Раз­бира се, ще изчакаме окон­чател­ните резул­тати, за да нап­равим по-конкретен комен­тар. Но според това, което към момента има като инфор­мация, съб­рахме Изпъл­нител­ното бюро, коалицион­ните пар­т­ньори, Национал­ния предиз­борен щаб и излизаме със след­ните изводи, какво показаха изборите днес.

Без­п­рецеден­тно ниска актив­ност за пръв път, откакто се правят избори в Бъл­гария. Раз­бира се, освен лятото и времето за почивки, има и други обек­тивни причини. Нямаше истин­ски политически дебат в кам­панията. ГЕРБ воюваха със служеб­ния кабинет. “Има такъв народ“ мъл­чаха. Нямаше дебат по прог­рами и по идеи, за да могат хората спокойно и свободно да оценят прог­рамите на пар­тиите и да преценят. Може би това е наказателен вот към всички политици и пар­тии за това, че за три месеца два пъти предиз­вик­ваме пар­ламен­тарни избори. Но най-сериозният извод за нас, не само като политици и като дър­жав­ници, че започва след­ващият пар­ламент с много ниска легитим­ност. Инс­титуцията, която през пос­лед­ните години не се пол­зва с висока под­к­репа, стар­тира сега с без­п­рецеден­тно ниска под­к­репа. Това е притес­нително за дър­жав­ността, за инс­титуциите и за демок­рацията.

На второ място, няма сериозна промяна от миналите избори. Дори и да има леки раз­мес­т­вания, не се със­тоя протес­т­ната вълна и отново сме в изходна точка. Въп­росът е защо тряб­ваше да се стига дотук.

Трето, т.нар. пар­тии на протеста отново нямат мнозин­с­тво да със­тавят правител­с­тво и този път, ако искат да има правител­с­тво, ще им се наложи да водят диалог с някоя от останалите пар­тии.

Чет­върто, за нас категорично трябва да има редовно правител­с­тво, което да започне дъл­боките и истин­с­ките промени, но и да започне решаването на належащите въп­роси — приемането на бюджет, Плана за въз­с­тановяване и устой­чивост, ком­пен­сиране на доходите на прага на есента и на зимата, пред­вид и ценовия шок.

Що се отнася до БСП, ние препот­вър­ж­даваме резул­тата от април. На базата на актив­ната кам­пания, която нап­равихме, на голямото ляво обединение, очак­вахме повече. Очевидно не ни стигна времето между миналите и тези избори, за да пос­тиг­нем това. Но ще продъл­жим по този път — обединение в лявото прос­т­ран­с­тво, тър­сене на лявата алтер­натива и пред­с­тавянето й пред общес­т­вото”, заяви Нинова.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие