Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистите представиха икономическите си приоритети

Социалистите представиха икономическите си приоритети

Социалистите представиха икономическите си приоритети

“От БСП искаме Бъл­гария да следва европейс­ката прак­тика и пос­тепенно да увеличим дела на бюджет­ните приходи и раз­ходи към сред­ните показатели на ЕС като част от БВП. Към момента Бъл­гария остава средно с 810% от сред­ните европейски показатели, което силно ограничава въз­мож­нос­тите на дър­жавата  не само за реализация на социал­ния пакет, който очак­ват бъл­гарите от след­ващото управ­ление, но и въз­мож­нос­тите на дър­жавата за публично-частното пар­т­ньор­с­тво. Не е имало случай в стопан­с­ката история, особено при излизане от криза, догон­ващият икономически рас­теж да не е бил благодарение на успешно публично-частно пар­т­ньор­с­тво и на актив­ното учас­тие на дър­жавата в икономиката.“ Това заяви проф. Румен Гечев, водач на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ в Плевен, на пред­с­тавяне на икономичес­ката прог­рама на БСП пред работодател­ски организации, организирано от БСП-София.

БСП в бъдещо управ­ление ще нас­тоява Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие да се върне към ней­ния устав и правил­ник на дейс­т­вие — основ­ната част от кредитите да се насоч­ват към малки и средни фирми“, категоричен бе той.

Проф. Гечев под­черта, че БСП няма да променя кор­поратив­ното данъчно облагане.

“Нашето пред­ложение за прог­ресивно данъчно облагане на физичес­ките лица ще намали данъч­ната тежест на бъл­гар­с­ката средна класа, тъй като запаз­ваме 10% данък за месечни доходи  до 3 600 лв., но за всички данъкоп­латци с деца до 18-годишна въз­раст пред­лагаме по 500 лв. намаляване на данъка за всяко дете“, отчете той.

“В нашата прог­рама, наред с другите въз­п­роиз­водими източ­ници, ние един­с­т­вени пос­тавяме ударение върху ядрената енер­гетика и се оказахме прави. Великоб­ритания в свой анализ за бъдещето на своята енер­гетика вече стигна до този извод — въвеж­дането на повече въз­п­роиз­водими източ­ници не може да стане без увеличението на ядрените реак­тори. До този извод са стиг­нали и САЩ. Поради тази причина и 9 страни са под­писали искане за насоч­ване на част от сред­с­т­вата по Плана за въз­с­тановяване и раз­витие към утвър­ж­даване на сек­тора на ядрената енер­гетика“, каза още Гечев.

По неговите думи завър­ш­ването на проекта “Белене“ е неиз­бежно.

Върху сек­тора туризъм акцен­тира Димитър Дан­чев, водач на “БСП за Бъл­гария в Доб­рич: “Преди началото на кризата, по раз­лични оценки, туриз­мът даваше около 14% от БВП на страната. В момента този сек­тор падна под 8% и, за съжаление, тен­ден­цията е още надолу. В след­ващия пар­ламент ще нас­тояваме за запаз­ване на помощта “60/40“ не само до края на 2021 г., а да продължи и през 2022 г. Отново ще пред­ложим ваучерите за храна да могат да бъдат изпол­з­вани и в сек­тора на туризма за почивки, като таванът от 350 млн. лв. да бъде увеличен.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие