Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 58, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Вяра Емилова, БСП: Модерно земеделие, което да изхранва България е наш основен приоритет

Вяра Емилова, БСП: Модерно земеделие, което да изхранва България е наш основен приоритет

Вяра Емилова, БСП: Модерно земеделие, което да изхранва България е наш основен приоритет

Повече държава в селското стопанство е философията на социалистите за развитието на сектора

Вяра Емилова обсъди проб­лемите в род­ното земеделие с произ­водители и фер­мери от силис­т­рен­с­кия регион. На срещата присъс­тва и Румен Геор­гиев, който е един от най-добрите екс­перти на БСП в сек­тор земеделие.

Земеделието е основен приоритет и поминък в златна Доб­ру­джа. Пос­тавяме си 2 цели: първо да имаме модерно земеделие, което да изх­ранва Бъл­гария и осигуряване на жиз­нена среда и социален стан­дарт в селата и сел­с­ките райони“, категорично заяви водачът на лис­тата на БСП за Бъл­гария в 20 МИР – Силис­тра

Обсъдени бяха и въз­мож­нос­тите за съз­даване на преработ­вателно пред­п­риятие и борса за плодове и зелен­чуци, като част от мер­ките за под­помагане на мал­ките и средни произ­водители.

Проведоха се и срещи със ЗК „Нива – 93“ с. Професор Ишир­ково и ръковод­с­т­вото на Облас­т­ния съвет на земедел­с­ките кооперации в Силис­т­рен­с­кия регион. Учас­тие взеха и останалите кан­дидати за народни пред­с­тавители от лис­тата на „БСП за Бъл­гария“ в Силис­тра.

Тук основен мар­кер между произ­водителите и водача на лис­тата в Силис­тра Вяра Емилова бе пос­тавен върху начините за ком­пен­сиране на хората за щетите причинени от градуш­ките и сушата.

Емилова под­к­репи идеята за защитна изкупна цена на земедел­с­ката продук­ция, стимулиране на тър­гов­ците да изкупуват продук­ция от Североиз­точна Бъл­гария, както и за израв­няване на суб­сидиите с тези в Европейс­ките страни.

Тя посочи и най-неотложните точки в сек­тор земеделие, с които БСП се ангажира да работи. Това са:

•       Балан­сирано раз­витие на отрасъла чрез произ­вод­с­т­вото на раз­лични кул­тури и отг­леж­дане на животни. Повишаване делът на добавената му стой­ност;

•       Насър­чаване обединяването в кооперативни вериги на дос­тавка и преработка на храни, при запаз­ване на соб­с­т­веността на земята и стопан­с­ката независимост на малки и средни ферми и произ­водители. Стимулиращо дър­жавно под­помагане;

•       Дър­жавни гаран­ционни схеми за управ­ление на риска и реак­ция при нас­тъп­ване на неб­лагоп­риятни климатични или пазарни условия за земедел­с­ките стопани;

•       Въз­с­тановяване на магис­т­рал­ната водоп­реносна инф­рас­т­рук­тура на „Напоителни сис­теми“ ЕАД с европейски и дър­жавни сред­с­тва с цел под­помагане на полив­ното земеделие;

•       Засилено залесяване и рекул­тивация на унищожени земедел­ски и гор­ски територии;

•       Засилен дър­жавен кон­т­рол върху вида и начина на изпол­з­ване на раз­решени пес­тициди.

Вяра Емилова завърши с това, че е необ­ходима повече дър­жава в сел­с­кото стопан­с­тво, а също така и целенасочена дър­жавна политика за сел­с­кос­топан­с­ките райони!

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие