Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стефан Янев: Войната с купения вот е в разгара си

Стефан Янев: Войната с купения вот е в разгара си

Стефан Янев: Войната с купения вот е в разгара си

Вой­ната с купения вот е в раз­гара си. Тук не говорим за война, а за методична дей­ност на правоох­ранител­ните органи, които имат своите поз­нания по темата, източ­ници и въз­мож­ности и правят необ­ходимото, за да предот­в­ратят това грозно явление, което на прак­тика под­копава демок­рацията, под­меня реал­ния вот на хората, заяви министър-председателят Стефан Янев в интервю по БНР. Политичес­кото пред­с­тавител­с­тво е в криза. Има и лидер­ска криза. Ролята на политика е да бъде визионер. Това лип­сва в политичес­кия ни живот, в пар­тиите. Граж­дан­с­кото общес­тво трябва да е водещо. Пар­тиите да след­ват хората, а не обрат­ното. Очак­ването ми за след­ващото Народно съб­рание е да има такъв тип говорене. Взаимодейс­т­вието между пар­тиите и граж­дан­с­кото общес­тво е ключът към всяко управ­ление, Премиерът обяви, че не се опитва да нап­рави пълна ревизия на бив­шето управ­ление. Порази ме мащаба на това, което заварихме. Кар­тината не е добра, тя не е неиз­вес­тна за бъл­гарите. Винаги сме знаели, че нещо не е както трябва, сега виж­даме пъл­ния раз­мер… Където има данни за прес­тъп­ления, вече са предадени, други са в процес на оценка. Ние не бър­заме да демон­с­т­рираме нещо, което не е довър­шено. Има документи вече в прокуратурата, каза служеб­ният премиер. Длъжни сме да нап­равим всичко по силите си, за да го минимизираме купения вот, ако не успеем да го предот­в­ратим напълно, и да предос­тавим усещането на хората, че тех­ният вот е отишъл където те са пожелали, защото това е силата на демок­ратич­ния избор, под­черта Янев. Не броя дните от поемането на властта, но лесно може да се сметне от 12 май насам. Усещането е, че са минали ако не години, то поне месеци в усилена работа в тър­сене на решения, които не винаги са лесни и за които не винаги има време, посочи Янев. Служеб­ното правител­с­тво се опит­ваме и работим в рам­ките на закона и в рам­ките на правомощията, които имат правоох­ранител­ните органи. Те са отворени за инс­титуционално взаимодейс­т­вие с обвинението, съда и всички органи на дър­жав­ната власт, които имат отношение. Ако дър­жав­ното обвинение казва друго, те трябва да бъдат питани какви са мотивите им. Изразявам под­к­репа към ръковод­с­т­вото на МВР и минис­тър Раш­ков за това, че правят необ­ходимото в рам­ките на закона да се борят с това явление, което е неп­рисъщо на демок­ратична дър­жава в 21 в. Смятам, че ще има ефект, защото важ­ното е, че оцен­ката на всички тези дейс­т­вия я дава общес­т­вото. Когато то види, че неговите изконни права се защитават с всички сред­с­тва на дър­жавата, независимо от край­ния резул­тат, общес­т­вото ще оцени усилията и това, че изпъл­нител­ната власт и хората, които са активни, милеят за Родината и искат да защитават национал­ния интерес и тази наша дър­жава с хилядолетна история да има бъдеще и да прос­перира, раз­читат точно на това – на дейс­т­вия на изпъл­нител­ната власт, които отразяват тех­ните желания и тях­ното раз­биране за правова дър­жава и реални правила, допълни Янев.

Това, което заварихме, вече е пред очите на общес­т­вото. Дали е узаконен хаос, дали е кар­тина, която трябва да ни притес­нява? Със сигур­ност да! Не бих казал, че съм очак­вал да заваря нещо по-различно. Очак­ванията ми не бяха високи, но ме порази мащабът на това, което заварихме. Не очак­вах нещата да са тол­кова драматични. Много е важно да съз­дадем в хората усещането, че тех­ният глас е важен и той може да бъде чут от властта. Това каза премиерът.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие