Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Хиляди социалисти отбелязаха 130 години БСП на връх Бузлуджа

Хиляди социалисти отбелязаха 130 години БСП на връх Бузлуджа

Имаме план за промяна, ще върнем суверенна и независима България, ангажира се БСП в навечерието на изборите на 11 юли

Хиляди членове и сим­патизанти на БСП присъс­т­ват на традицион­ния събор на пар­тията на връх Буз­лу­джа, предаде репор­тер на Радио „Фокус“ – Велико Тър­ново. По този начин БСП отбелязва 130 години от съз­даването си. В национал­ния събор учас­т­ват хиляди членове и сим­патизанти на пар­тията от цялата страна.

На историчес­кия хълм е и лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, пред­с­тавители на Град­с­кия съвет на БСП в София, водачите на всички листи на коалицията „БСП за Бъл­гария“ за всички многоман­датни региони.

Прог­рамата започна с изпъл­нение на тан­цов със­тав „Каламица“ към НЧ „Свет­лина – 1900“ – село Цалапица и продължи с Бер­ков­с­ката духова музика и Мар­гарита Хранова.

На сцената се качиха лидерът Кор­нелия Нинова, водачите на листи, членовете на Изпъл­нително бюро, коалиционни пар­т­ньори и Оператив­ното бюро на МО. По време на събитието ще бъде връчена наг­радата за литература „Христо Смир­нен­ски“. Привет­с­т­вие към всички под­дръж­ници, сим­патизанти и членове отп­рави пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова. В него тя заяви:

Днес бивши социалисти, за които всички тук сте тичали години наред, работили години наред, се отричат от нас. Днес внуци на комунисти и деца на социалисти, се отричат от биог­рафиите си, от семейс­т­вата си с една цел — власт. Нека не поз­воляваме тези малки проекти да се катерят на раменете на БСП, за да изг­леж­дат великани, защото сме се наг­ледали на пар­тии едноман­датки!“

Ние искаме истин­ска промяна и не ви я пред­лагаме като чалга кон­церт, а като план за бъдещето на Бъл­гария, каза още лидерът на БСП.

“Скъпи бъл­гар­ски граж­дани, изос­т­рете сетивата си — отворете ушите и очите си. Да, моделът “ГЕРБ“ и Борисов е раз­к­латен, но не си е отишъл. Нека нап­равим връщането му невъз­можно, но най-вече нека не поз­волим промяната да стане под­мяна. Крачка ни дели от промяната до под­мяната. Нека не поз­воляваме старите кук­ловоди да се оттег­лят временно в сен­ките и да ни пред­ложат уж нов проект на стария модел“, заяви още Кор­нелия Нинова.

“Искаме справед­ливост за извър­шени прес­тъп­ления, защото искаме социална дър­жава и я виж­даме прос­тичко.

Искаме да има бъл­гар­ски народ и да не изчез­нем в демог­раф­ска катас­т­рофа. Този народ да бъде образован и здрав, да има дос­тойна работа и да получава дос­тойна зап­лата и пен­сии, да диша чист въз­дух, да яде чиста земя и да ходи по бъл­гар­с­ката земя, която да ни храни. Това е нашият план за Бъл­гария“, каза емоционално лидерът на БСП.

Ще вър­нем суверенна и независима Бъл­гария, в която чужди вой­ници не могат да нах­луват в бъл­гар­ска соб­с­т­веност и в която съседите ни не виж­дат европейс­кото си бъдеще на гърба на бъл­гар­с­кия национален интерес, каза още лидерът на БСП.

“Независима и суверенна Бъл­гария, която под­държа приятел­ски и доб­росъсед­ски отношения не само със своите съседи, но и с Русия, защото това дик­тува нашият национален интерес“, под­черта лидерът на БСП.

Кор­нелия Нинова отбеляза, че БСП не е сама в този път.

“Загър­бихме противоречията помежду си и в нашите пар­т­ньори в новото голямо ляво обединение вече от 18 пар­тии“, под­черта още Кор­нелия Нинова.

“Скъпи бъл­гар­ски граж­дани, където и да се намирате — в Бъл­гария и по света, промяната на вашия живот е във вашите ръце и в нашите въз­мож­ности. На едно въз­рож­ден­ско читалище, на входа стои над­пис “Помогни ми да те воз­вися“.

Нека си подадем ръка заедно да въз­висим Бъл­гария, да изведем на пътя на доб­руването на бъл­гар­с­кия народ. Нека заедно, както досега правехме промяната, я довър­шим док­рай. Нека да има сигур­ност в нея и тя да бъде с грижа за всеки един от вас. С грижа за теб. Номер 4 в бюлетината — “БСП за Бъл­гария“ и зас­лужена победа“, под­черта още Кор­нелия Нинова.

Вяр­вам, че ще запазим децата си мом­чета и момичета и че няма да бъдем родител 1 и 2, а все още майки и бащи на бъдещето на Бъл­гария, заяви още Нинова.

“Ние не искаме нищо друго освен Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария да се изпъл­нява, а в нея пише, че всеки бъл­гар­ски граж­данин има право на без­п­латно здравеопаз­ване. Това искаме за бъл­гар­с­кия народ.

 

Пак там в основ­ния закон на Бъл­гария пише, че сред­ното, основ­ното и вис­шето образование в дър­жав­ните и общин­ски училища и универ­ситети е без­п­латно. Затова искаме дос­тъп до без­п­латно образование, но и децата ни да учат по един учеб­ник, по един клас по един пред­мет в цялата страна и в този учеб­ник да пише истината за Бъл­гария, за нашата кул­тура, цен­ности, традиции, за силата на бъл­гар­с­ката духов­ност. Искаме 1% от БВП да бъде за кул­тура, защото обез­кул­турен народ, е слаб народ. Нека отдадем и своето уважение към хората, които в най-трудните години под­дър­жат нашия дух и цен­ности — читалища, биб­лиотеки, хора на изкус­т­вото и кул­турата“, каза още Кор­нелия Нинова.

“Нека бъдем европейци, но не втора ръка, а рав­нос­тойни на всички европейски народи такива, как­вито сме и как­вито заръча да бъдем Васил Лев­ски.

Тя под­черта, че БСП иска бъл­гар­с­ката земя да храни бъл­гар­с­кия народ, защото е въз­можна цел. “Нашата грижа ще бъде към мал­кия и среден фер­мер, към произ­водителите на бъл­гар­ско месо, мляко, плодове и зелен­чуци. Ще има “Напоителни сис­теми“, ще има тър­жища, на които пряко да изнасяте продук­цията, ще има чиста природа, въз­дух и земя“, каза още Нинова.

Преиз­чис­ляване на пен­сиите ще има, ако ще и да е условие за със­тавяне на кабинет, изтъкна в словото си Нинова.

Да не ви заб­луж­дават, че няма пари. Крадоха 10 млрд. годишно, а пен­сиите струват 1.5 млрд. Ще има закон за въз­рас­т­ните хора, защото зас­лужавате дос­тойно старини, защото общес­т­вото не може да ви изос­тави сами, защото имате право на социален живот и социална актив­ност. Ще има 9% ДДС за лекар­с­т­вата, защото не може да делите стотин­ките между хляба и здравето“, под­черта лидерът на БСП

Кор­нелия Нинова се обърна и към младите хора. “Мили млади хора, които виж­дам тук на поляната с деца и с колички — бъдещето е за вас. Как­вото и да правим, ако няма народ, за когото да го правим, няма никакъв смисъл. Затова за вас ще има необ­лагаем минимум от 500 лв. от доходите ви за всяко дете. Май­чин­с­т­вото през втората година ще бъде 10 минимални работни зап­лати. За децата ви не просто ще има дет­ски градини и ясли, а те ще бъдат без­п­латни“, изб­рои Кор­нелия Нинова.

Тя под­черта, че БСП иска народът да бъде здрав и бол­ниците няма да са тър­гов­ски дружес­тва, как­вото и да струва това усилие.

 Словото й бе изп­ратено с бурни аплодис­менти.

Проф. Петър-Емил Митев, носител на Наг­радата „Димитър Благоев”:

Дъл­боко раз­въл­нуван съм от решението да ми бъде присъдена тази наг­рада. Това е много висока чест, за мен повече от дър­жавно отличие. За всички социалисти и всички граж­дани на бъл­гария е гор­дост това, че в бъл­гар­с­кия политически живот тол­кова значима фигура е бил Димитър Благоев с неговата дъл­бочина на мисълта и безуп­речна лична поч­теност.“ С тези думи благодари проф. Петър-Емил Митев при връч­ването на наг­радата “Димитър Благоев“. Той бе наг­раден от пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова.

Над политичес­кия живот на страната е пад­нала доста гъста сянка, на политически популизъм и аван­тюризъм. Да се призовава за нещо друго, без това друго да се определя, означава да се пред­лага елек­торален празен политически чек. Този, който не знае какво е другото, рис­кува да пов­тори същото или дори по-лошо. Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия има необ­ходимия исторически опит и политическа визия, за да пред­ложи друг и по-успешен модел на упав­ление“, категорично заяви проф. Митев.

Той припомни, че тази година се навър­ш­ват 30 години от под­пис­ването на кон­с­титуцията. „В ней­ния преам­бюл е записано, че Бъл­гария е демок­ратична, правова и социална дър­жава, и тук трябва да стъпим, за да над­г­раж­даме“, каза още той.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие