Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Димитър Петров: Тече проверка по сигнали за фалшиви хоспитализации в „Пирогов“

Димитър Петров: Тече проверка по сигнали за фалшиви хоспитализации в „Пирогов“

Димитър Петров: Тече проверка по сигнали за фалшиви хоспитализации в „Пирогов“

Имаме данни и пред­варителни сиг­нали за нарушения по отношение на НЗОК и за фал­шиви хос­питализации в „Пирогов”. В лечеб­ното заведение тече проверка, съобщи пред „Нова телевизия” зам.-министърът на здравеопаз­ването д-р Димитър Пет­ров. Подобни сиг­нали има и за други бол­ници. НЗОК извър­шва проверки и минис­тер­с­т­вото ще реагира съоб­разно резул­татите от тях, посочи той и допълни, че дирек­тори, които са съдейс­т­вали за източ­ването на здрав­ния фонд с фал­шиви хос­питализации и не са упраж­нявали кон­т­рол, вероятно ще бъдат отс­т­ранени. Има и други основания за смяна на ръковод­с­т­вата — лошо управ­ление на лечеб­ното заведение. В София има няколко големи бол­ници, за които има такива данни, но нека излязат резул­татите от провер­ката, каза Пет­ров и уточни, че една от тези бол­ници е Хематологията — Национал­ната специализирана бол­ница за активно лечение на хематологични заболявания, която е с изк­лючително лоши данни. Има инфор­мация и за няколко облас­тни бол­ници, предуп­реди зам.-министърът. Той комен­тира и казуса с пен­сионирането на дирек­тора на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кан­тар­джиев. Проф. Кан­тар­джиев е админис­т­ративен дирек­тор. Той е пен­сиониран като такъв, но може да продължи работата си като лекар. Учуд­вам се от нерав­нос­той­ността на реак­цията в този случай. Столич­ната лекар­ска колегия (СЛК) в лицето на д-р Меджидиев реагира и по казуса с Алек­сан­д­ров­ска бол­ница, но нямаше никаква реак­ция за бол­ница „Лозенец“. Същев­ременно д-р Меджидиев работи в проверяваната „Пирогов“. Този човек призова Прокуратурата и МВР да имат по-широки правомощия по време на пан­демията, а сега се кан­дидатира отново за пред­седател на СЛК. Това уронва прес­тижа на със­ловието. Нека паметта ни да не бъде тол­кова къса, призова зам.-министърът. Все още не сме получили отговор от правосъд­ния минис­тър, но реак­цията на Аген­цията по впис­ванията беше провокирана от казуса с Алек­сан­д­ров­ска бол­ница. В „Лозенец“ дейс­т­вително има обжал­ване и спиране на впис­ването от Софийски град­ски съд. Съдът обаче се е произ­несъл отрицателно по жал­бата от УМБАЛ „Алек­сан­д­ров­ска“ и аген­цията е длъжна да нап­рави впис­ването. Аген­цията води регис­т­рационна дей­ност, докумен­тът за впис­ването е протоколът на минис­търа. Не е тяхна работа да проверяват основанията, това се проверява от съда, щом има протокол трябва да се нап­рави впис­ването, обясни той.

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...