Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 186, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Димитър Петров: Тече проверка по сигнали за фалшиви хоспитализации в „Пирогов“

Димитър Петров: Тече проверка по сигнали за фалшиви хоспитализации в „Пирогов“

Димитър Петров: Тече проверка по сигнали за фалшиви хоспитализации в „Пирогов“

Имаме данни и пред­варителни сиг­нали за нарушения по отношение на НЗОК и за фал­шиви хос­питализации в „Пирогов”. В лечеб­ното заведение тече проверка, съобщи пред „Нова телевизия” зам.-министърът на здравеопаз­ването д-р Димитър Пет­ров. Подобни сиг­нали има и за други бол­ници. НЗОК извър­шва проверки и минис­тер­с­т­вото ще реагира съоб­разно резул­татите от тях, посочи той и допълни, че дирек­тори, които са съдейс­т­вали за източ­ването на здрав­ния фонд с фал­шиви хос­питализации и не са упраж­нявали кон­т­рол, вероятно ще бъдат отс­т­ранени. Има и други основания за смяна на ръковод­с­т­вата — лошо управ­ление на лечеб­ното заведение. В София има няколко големи бол­ници, за които има такива данни, но нека излязат резул­татите от провер­ката, каза Пет­ров и уточни, че една от тези бол­ници е Хематологията — Национал­ната специализирана бол­ница за активно лечение на хематологични заболявания, която е с изк­лючително лоши данни. Има инфор­мация и за няколко облас­тни бол­ници, предуп­реди зам.-министърът. Той комен­тира и казуса с пен­сионирането на дирек­тора на Национал­ния цен­тър по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кан­тар­джиев. Проф. Кан­тар­джиев е админис­т­ративен дирек­тор. Той е пен­сиониран като такъв, но може да продължи работата си като лекар. Учуд­вам се от нерав­нос­той­ността на реак­цията в този случай. Столич­ната лекар­ска колегия (СЛК) в лицето на д-р Меджидиев реагира и по казуса с Алек­сан­д­ров­ска бол­ница, но нямаше никаква реак­ция за бол­ница „Лозенец“. Същев­ременно д-р Меджидиев работи в проверяваната „Пирогов“. Този човек призова Прокуратурата и МВР да имат по-широки правомощия по време на пан­демията, а сега се кан­дидатира отново за пред­седател на СЛК. Това уронва прес­тижа на със­ловието. Нека паметта ни да не бъде тол­кова къса, призова зам.-министърът. Все още не сме получили отговор от правосъд­ния минис­тър, но реак­цията на Аген­цията по впис­ванията беше провокирана от казуса с Алек­сан­д­ров­ска бол­ница. В „Лозенец“ дейс­т­вително има обжал­ване и спиране на впис­ването от Софийски град­ски съд. Съдът обаче се е произ­несъл отрицателно по жал­бата от УМБАЛ „Алек­сан­д­ров­ска“ и аген­цията е длъжна да нап­рави впис­ването. Аген­цията води регис­т­рационна дей­ност, докумен­тът за впис­ването е протоколът на минис­търа. Не е тяхна работа да проверяват основанията, това се проверява от съда, щом има протокол трябва да се нап­рави впис­ването, обясни той.

България

Икономика

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

Социалният министър: Пенсиите ще нараснат средно с 14 на сто

До 600 лв. ще е ръстът на средната пенсия до края на годината, смята Гълъб Донев

Общо 47% от бъл­гар­с­ките пен­сионери живеят в риск от бед­ност …

Прочети още:

Loading...

Култура

Мария Лалева реди “Пасиансът на архангелите“ в роман

“Пасиан­сът на архан­гелите“, новият роман на Мария Лалева, излиза на 14 октом­ври. Издават “Книгомания“.Авторката раз­казва за семейс­тво, въвле…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Берое кани Любо Пенев за треньор

Берое кани Любо Пенев за треньор

Дните на наставника на тима от Стара Загора Петор Колев били преброени

Дните на треньора Петър Колев начело на Берое изг­леж­дат преб­роени. От …

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Италия въвежда COVID-сертификат за всички работници

Гърция обмисля да задължи здравните работници да се ваксинират и с трета доза

Италиан­с­кото правител­с­тво одобри нова мярка, с която прави серт…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Храните, създадени от български гени, са наше “оръжие“ срещу пандемиите

Когато Бъл­гария е изпадала в катак­лизми, е излизала от теж­ката ситуация благодарение на продук­тите от соб­с­т­веното земеделие, казва акад. Ата…

Прочети още:

Loading...