Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова:  Промяната на новите партии се оказа подмяна под диктовката на ГЕРБ и ДПС

Нинова:  Промяната на новите партии се оказа подмяна под диктовката на ГЕРБ и ДПС

Нинова:  Промяната на новите партии се оказа подмяна под диктовката на ГЕРБ и ДПС

С отказа за преизчисляване на пенсиите промяната се превърна в подмяна, заяви лидерката на БСП

Правим това изяв­ление, за да се знае истината какво се случи днес в пар­ламента. „Има такъв народ“, чрез пред­седател­ката на пар­ламента, ГЕРБ, ДПС и „Да, Бъл­гария“ опропас­тиха въз­мож­ността днес да се вземе окон­чателно решение за преиз­чис­ляване на всички пен­сии, което ние внесохме в пар­ламента. Нека бъл­гар­с­ките граж­дани да знаят истината, че тези пар­ламен­тарни групи ни под­к­репиха на първо четене абсолютно лицемерно и със съз­нанието, че няма да се стигне до второ, но да кажат, че са гласували „за“ и  в предиз­бор­ната кам­пания да продъл­жат да лъжат въз­рас­т­ните хора. Когато се стигна до истин­с­кото решение, да го гласуваме и на второ четене и да стане окон­чателно, си пролича кой за какво се бори в този пар­ламент. Мас­ките пад­наха.“ Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова на извън­реден брифинг в пар­ламента.

Нашата позиция е пос­ледователна, прин­ципна и неот­с­тъп­чива пет години – за преиз­чис­ляване на пен­сиите като един­с­т­вения начин на въз­рас­т­ните хора в Бъл­гария да бъде осигурен дос­тоен живот. Не вяр­вайте на думи, гледайте делата. Гласуването днес показва, че един­с­т­вено БСП може да нап­рави факт преиз­чис­ляването на пен­сиите. Ние ще продъл­жим да се борим по същия начин за преиз­чис­ляването на пен­сиите и занап­ред“, посочи още тя.

Скъпи наши майки и бащи, баби и дядовци, трябва да знаете истината за лицемерието и зад­кулисието. В Народ­ното съб­рание се гласува на първо четене нашето пред­ложение за преиз­чис­ляване на пен­сиите със завидно единодушие. Поради това, че пар­ламен­тът се раз­пуска другата сед­мица, пред­ложихме да се приеме днес и на второ четене и най-накрая да получите справед­ливост за труда си. И тук мас­ките пад­наха. Има такъв народ, чийто пред­с­тавител е пред­седателят на пар­ламента, отказаха гласуването. ГЕРБ и „Демок­ратична Бъл­гария“ се обявиха също против. Всичко се случи под дирек­т­ния натиск на ДПС. Какво се оказа: всички те са гласували „за“ на първо четене с пъл­ното съз­нание, че законът няма да мине окон­чателно, но за да ви лъжат, че са  го под­к­репили. За пореден път се видя, че ПРОМЯНАТА, така шумно дек­ларирана от новите пар­тии в пар­ламента, е ПОД­МЯНА, под дик­тов­ката на старите — ГЕРБ и ДПС. Лъгаха ви преди изборите, излъгаха ви и след тях. Ние продъл­жаваме упорито, прин­ципно и стабилно да се борим за социал­ната кауза.“

Това написа пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова във Фейс­бук.

В Народ­ното съб­рание една от точ­ките в днев­ния ред бе нашето дъл­гогодишно пред­ложение за преиз­чис­ляване на всички пен­сии. То беше прието от всички пар­ламен­тарни групи на първо четене и беше логично то да мине вед­нага и на второ четене, след като нямаше нап­равени заявки за пред­ложения между първо и второ четене. Г-жа Нинова нап­рави именно такова пред­ложение, но то бе отх­вър­лено от ГЕРБ, ДПС, “Има такъв народ“ и “Демок­ратична Бъл­гария“. Това означава, че те са гласували лицемерно и с ясното съз­нание, че този пар­ламент има само още един работен ден живот и няма как този закон да се приеме“, така обясни днеш­ните събития в Народ­ното  съб­рание сек­ретарят на пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Ирена Анас­тасова в предаването “Още от деня“ по БНТ.

“Години наред отс­тояваме и ще продъл­жаваме да отс­тояваме нашите приоритети в под­к­репа на младите семейс­тва и на въз­рас­т­ните хора“, под­черта Анас­тасова и отбеляза, че е показателно какви са приоритетите на другите фор­мации, щом БСП е една от само две пар­ламен­тарни групи, внесли социален законоп­роект.

Анас­тасова заяви, че БСП не иска властта на всяка цена и затова е вър­нала ман­дата за със­тавяне на правител­с­тво. “Нали никой не живее с илюзията, че след като всички пар­ламен­тарни групи вкупом казаха, че няма да под­к­репят наше правител­с­тво, можехме да нап­равим кабинет? Ние не искаме излишно да протакаме процедурата и смятаме, че кол­кото по-бързо вър­нем ман­дата, тол­кова по-бързо ще има сфор­мирано служебно правител­с­тво с надеж­дата наис­тина да се пос­тигне ревизия на досегаш­ното управ­ление“, комен­тира тя.

“Не считаме, че като трета политическа сила трябва да излъчим пред­седател на ЦИК и затова Изпъл­нител­ното бюро на БСП реши, че ще излъчим един­с­т­вено заместник-председател. Но остава въп­росът защо втората пар­ламен­тарно пред­с­тавена фор­мация — “Има такъв народ“, не излъчи пред­седател. След заявки, че искат чес­тни и проз­рачни избори, най-логичното би било пред­с­тавител на “Има такъв народ“ да оглави Цен­т­рал­ната избирателна комисия. Тях­ното решение да не пред­ложат такъв буди въп­роси“, каза по отношение на провелите се днес кон­сул­тации при президента за определяне на със­тава на ЦИК.

На въп­рос относно притес­ненията дали въз­рас­т­ните хора ще успеят да се справят с машин­ното гласуване, Анас­тасова отговори така: “На много места с очите си видях как въз­рас­т­ните хора гласуваха с машини, а останалите не. Това поколение се справя с всички задачи, ще се справи и с тази.“

В края на раз­говора Ирена Анас­тасова изрази увереност, че БСП ще увеличи резул­тата си на пред­с­тоящите избори.

Велизар Енчев зове: Пен­сионерите на бунт!

В петък, 7 май, от 09.00 часа, около Народ­ното съб­рание трябва да има кор­дон от пен­сионери и бун­товни граж­дани.

Депутатите от БСП продъл­жаваме бит­ката за бъл­гар­с­ките пен­сионери. Пред­с­тои съд­боносно второ гласуване за преиз­чис­ляване на пен­сиите.

На първо гласуване депутатите одоб­риха с огромно мнозин­с­тво пред­ложението на БСП. Но в нарушение на пар­ламен­тар­ния правил­ник, който е със силата на закон, пред­седателят на НС Ива Митева не поз­воли второ гласуване, поради което окупирахме трибуната и заседанието бе прек­ратено.

Ние искаме справед­ливо индек­сиране на всички пен­сии, а не унизителни подаяния по Велик­ден и Коледа. Необ­ходимият един милиард е в „Сребър­ния фонд“!

Сега или никога трябва да победим антисоциал­ната сис­тема, която на 5 май бе защитена от “Има такъв народ“, ГЕРБ, ДПС и „Да, Бъл­гария“.

На 5 май пад­наха мас­ките на  пар­тий­ните слуги на бъл­гар­с­кия капитализъм!

Всъщ­ност тези четири пар­тии са най-големите врагове на два милиона бъл­гар­ски пен­сионери — най бед­ните и най-болните  пен­сионери в Европейс­кия съюз.

7 май е Денят на истината!“

Това написа във Фейс­бук народ­ният пред­с­тавител от пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Велизар Енчев.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие