Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) „Фрийдъм хаус“: България се плъзга бавно към хибриден режим на демокрация

„Фрийдъм хаус“: България се плъзга бавно към хибриден режим на демокрация

„Фрийдъм хаус“: България се плъзга бавно към хибриден режим на демокрация

Организацията настоява за подкрепа за гражданското общество и независимите медии

Проб­лемите на Бъл­гария със съдеб­ната сис­тема са причина демок­рацията в Бъл­гария да се прев­ръща в „хиб­риден режим“. Това е оцен­ката на американ­с­ката фон­дация „Фрий­дъм хаус“, която всяка година издава док­лад за страните в преход от Източна Европа и бив­шия Съвет­ски съюз, цитирана от Топновини.бг. Обх­ванати са 29 дър­жави в региона. „Фрий­дъм хаус“ в момента смята Бъл­гария за полукон­солидирана демок­рация. Дър­жавите в тази категория са демок­рации с работещи избори с добри стан­дарти за избирането на лидери, но имат слабости в защитата на политичес­ките права и граж­дан­с­ките свободи. Проб­лемът на Бъл­гария е пос­тепен­ното намаляване на оцен­ката заради проб­леми с качес­т­вото на демок­рацията — основно, но не само, в медиите, бор­бата с коруп­цията, съдеб­ната сис­тема и работата на инс­титуциите. Организацията понижава оцен­ката за работата на съдеб­ната сис­тема в Бъл­гария заради „притес­нения за политизацията на прокуратурата, лип­сата на отчет­ност за неред­ности при работата на полицията и прокуратурата и дис­к­риминационно отношение към ромите по време на пан­демията от COVID-19. Останалите категории, наб­людавани от фон­дацията са — национални инс­титуции, избори, граж­дан­ско общес­тво, медии, мес­тни инс­титуции и борба с коруп­цията. Док­ладът за Бъл­гария сочи, че през 2020 г. политичес­кият климат у нас се е влошил още повече. Същев­ременно през миналата година се наб­людава и „влошаване на работ­ната среда за жур­налисти“, с изпол­з­ване на сила и нападения срещу пред­с­тавители на медиите. Отвъд посочените в промяната на рей­тинга проб­леми в съдеб­ната сис­тема се споменават и пър­вите сан­к­ции, наложени от Съединените щати срещу бъл­гар­ски съдия — Андон Миталов. Част от препоръките на „Фрий­дъм хаус“ за справяне с кризата на демок­рацията като цяло е да се инвес­тира в независими избори и да се вземат мерки срещу дезин­фор­мацията в интер­нет прос­т­ран­с­т­вото и избор­ната намеса в региона. Организацията нас­тоява за под­к­репа за граж­дан­с­кото общес­тво и независимите медии, както ЕС трябва да се пог­рижи сис­темата на „пленени медии“ в Унгария да не се въз­п­роиз­веде в Полша и други дър­жави в блока.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...